Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

 

 100 lat
Miejskiej Orkiestry Dêtej  w Szyd³owcu
1910 – 2010

26 maja 2010 roku minê³o sto lat od kiedy szyd³owieccy rajcowie: Edmund Engeman, Feliks Krzemiñski, Wojciech Krzemiñski, Wincenty Skrzyñski, Józef Szeloch, Franciszek Wcis³o i Jan Zió³kowski uzyskali od gubernatora carskiego zgodê na naukê muzyki przy stra¿y po¿arnej w Szyd³owcu. Stanowi³o to pierwszy krok na drodze do utworzenia w Szyd³owcu orkiestry dêtej.
Mieszkañcy Szyd³owca, którzy grywali w amatorskim zespole muzycznym, w pi¶mie wystosowanym do zarz±du zobowi±zali siê do przekazania jedenastu ró¿nych instrumentów dêtych, które mia³y stanowiæ zacz±tek instrumentarium orkiestry. Zarz±d, zbudowany szczodro¶ci± szyd³owieckich mieszkañców, 1 sierpnia naby³ osiemna¶cie  innych instrumentów dêtych i 2 sierpnia zwróci³ siê  do radomskich w³adz rosyjskich z pro¶b± o wyra¿enie zgody na za³o¿enie orkiestry dêtej. Pozytywna odpowied¼ nadesz³a nadspodziewanie szybko, bo ju¿ 24 sierpnia. Problemem sta³o siê znalezienie lokalu na salê prób, poniewa¿ w³adze miejskie, do których   28 sierpnia kierownictwo stra¿y po¿arnej zwróci³o siê z pro¶b± o udostêpnienie jednej z sal na drugim piêtrze ratusza, odmówi³y wynajmu. Mimo wszystko orkiestra powsta³a.
Pieczê nad instrumentarium przej±³ pierwszy kapelmistrz Wincenty Skrzyñski, jego pomocnikiem zosta³ Franciszek Wcis³o, a gospodarzem orkiestry Jan Zió³kowski. Cz³onkami orkiestry byli: Roman Badowski, Micha³ Czy¿ewski, Sebastian Gwarek, Jacek Jezierski, B³a¿ej Ko³ek, Feliks Krzemiñski, Wojciech Krzemiñski, Jan Lipka, Feliks £aski, Jan £aski, Feliks Marzec, Feliks Nowak, Jan Nowak, Franciszek Posobkiewicz, Franciszek Skrzyñski, Kacper Skrzyñski, Józef Szeloch, Aleksander Wanowski, Franciszek Wcis³o, Boles³aw Zió³kowski , Piotr Ziólkowski.
Kapelmistrz Wincenty Skrzyñski by³ zdolnym muzykiem. Jego wiedza i umiejêtno¶ci sprawi³y, ¿e orkiestra, któr± prowadzi³ cieszy³a siê ogromnym uznaniem. U¶wietnia³a ¶wiêta  pañstwowe, ko¶cielne, stra¿ackie, jak równie¿ uroczysto¶ci o charakterze rodzinnym, prywatnym jak np. imieniny znanych osób czy pogrzeby. Jej dzia³alno¶æ zosta³a udokumentowana dziêki zdjêciom znajduj±cym siê w archiwum Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szyd³owcu i wpisom do stra¿ackiej kroniki.
Wybuch drugiej wojny ¶wiatowej  zakoñczy³ dzia³alno¶æ Miejskiej Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w  Szyd³owcu. Dopiero w latach 1945/ 1946 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i Garbarnia, które w¶ród swoich pracowników mia³y cz³onków dawnej orkiestry,  wyst±pi³y z inicjatyw± reaktywowania jej dzia³alno¶ci. Cz³onkom przedwojennej orkiestry uda³o siê przechowaæ instrumenty muzyczne przez lata okupacji dziêki czemu bez wiêkszych nak³adów finansowych mo¿na by³o wznowiæ dzia³alno¶æ.
Gospodarzem orkiestry zosta³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, a kapelmistrzem muzyk o wysokich kwalifikacjach, znakomity nauczyciel  m³odych cz³onków orkiestry, ¶wietny organizator –  Józef Czy¿, którego losy wojny rzuci³y ze Lwowa a¿ do Szyd³owca. W tym czasie cz³onkami orkiestry byli: Antoni Grzêda,  Zygmunt Jarzyñski, Jan Kaczmarczyk, Wac³aw Karpeta, Jan Kokosiñski, Stefan Kucfir, Stanis³aw Lisak, Marian £êczycki,  Marian Nowak (znakomity muzyk graj±cy nadal w orkiestrze,  uczeñ Józefa Czy¿a),  Edward Posobkiewicz, Edward Rogulski, Stanis³aw Szymkiewicz, Ryszard Wanowski, Franciszek Wójcik, Ludwik Zió³kowski.

Miejska Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szyd³owcu znów u¶wietnia³a wszystkie uroczysto¶ci pañstwowe, ko¶cielne, stra¿ackie, uczestniczy³a równie¿ w pielgrzymce do Czêstochowy w 1947 roku. Niestety w 1948 roku Józef Czy¿ z powodów finansowych przeniós³ siê wraz z rodzin± do Kielc, gdzie podj±³ lepiej p³atn± pracê w Pañstwowej Szkole Muzycznej. Odt±d orkiestra pozbawiona kapelmistrza wystêpowa³a tylko sporadycznie.
W 1954 roku kapelmistrzem zosta³ Stefan Kucfir, który rozpocz±³ pracê od naboru uczniów. Cz³onkami orkiestry byli: Czes³aw Czajkowski, Zdzis³aw Czajkowski, Stanis³aw Herka,  W³adys³aw Herka, Leon Jarzyñski, Stanis³aw Kaczmarczyk, Henryk Kapturski, Ryszard Kapturski, Marian Kurzêpa, Marian Kucfir, Zygmunt Michalczyk  Antoni Pokusa, W³adys³aw Prokop, Stanis³aw Solecki, Edmund Szymkiewicz, Jan Szymkiewicz, Jerzy Turek, Eugeniusz Wójcik, Franciszek Wójcik, W³adys³aw Z±bkiewicz, Edward Zyzman i wielu innych, którzy z ró¿nych przyczyn zrezygnowali z czasem z nauki gry w orkiestrze. Gospodarzem orkiestry zosta³ Zygmunt Jarzyñski. Orkiestra organizacyjnie podlega³a Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, nadzór sprawowa³a kierownik Wydzia³u Kultury Urzêdu Powiatowego Maria Jankowska. Próby odbywa³y siê w piwnicach Urzêdu Powiatowego. Stefan Kucfir by³ kapelmistrzem szyd³owieckiej orkiestry przez piêtna¶cie lat. Dziêki jego staraniom instrumenty muzyczne zosta³y wyremontowane, a cz³onkowie orkiestry po raz pierwszy od czasu jej istnienia umundurowani. Pierwszy raz równie¿ wyp³acono im diety. W 1968 roku z powodu uczestnictwa orkiestry w uroczysto¶ciach ko¶cielnych Stefan Kucfir, mimo ogromnych zas³ug, zosta³  zmuszony do rezygnacji ze stanowiska kapelmistrza i do odej¶cia z orkiestry.
W 1969 roku orkiestrê przejê³y Zak³ady „Warel”. Kolejnymi kapelmistrzami byli nie¿yj±cy ju¿ : Marian £êczycki z Szyd³owca, Józef Wojton ze Skar¿yska – Kamiennej, Antoni Brzuszczyñski – emerytowany kapelmistrz Orkiestry Zak³adów Metalowych w Skar¿ysku – Kamiennej i pochodz±cy równie¿ ze Skar¿yska – Kamiennej Jan Sojka –absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie.  Kapelmistrzami byli równie¿ Marek Bereza ze Skar¿yska – Kamiennej i W³adys³aw Z±bkiewicz z Szyd³owca.
Dyrekcja Zak³adów „Warel”, a po zmianie nazwy „Profel”,  bardzo dobrze opiekowa³a siê orkiestr±. Zatrudni³a cz³onków orkiestry, dba³a o remonty instrumentów, umundurowanie i wyp³acanie diet muzykom. Gospodarzem orkiestry by³ Zygmunt Jarzyñski, a po jego ¶mierci Jerzy Materek. Cz³onkowie orkiestry: Zdzis³aw Czajkowski, Stefan Grzmil, Leon Jarzyñski,  Jan Kaczmarczyk, W³adys³aw Ka³u¿yñski, Marian Kucfir,  Marek Nikodym, Adam Pietras, Edmund Szymkiewicz, Jan Szymkiewicz, Jan ¦liwiñski, Eugeniusz Wójcik, Franciszek Wójcik. Opiekunem z ramienia zak³adu  by³ W³adys³aw Prokop.
W 1975 roku kapelmistrzem orkiestry zosta³ Henryk Kapturski. Rozpocz±³ pracê od kompletowania zespo³u w którym grali: Stefan Grzmil, W³adys³aw Herka,  Jan Kaczmarczyk, Maciej Kapturski, Jaros³aw Kaprzyk,  Marian Kucfir,  Jerzy Materek, Zygmunt Michalczyk, Miros³aw Minda, Edmund Szymkiewicz, Jan Szymkiewicz, Jan ¦liwiñski, Eugeniusz Wójcik, Franciszek Wójcik, Piotr Wójcik,  W³adys³aw Z±bkiewicz. Gospodarzem orkiestry zosta³ Jerzy Materek.
W 1989 roku, z powodu trudno¶ci finansowych, Zak³ady „Profel” przekaza³y instrumenty muzyczne Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szyd³owcu.
W 1991 roku instrumenty przekazane zosta³y Miejskiej Orkiestrze Dêtej.  Z inicjatywy burmistrza Szyd³owca W³odzimierza  Kurzêpy zosta³ opracowany i przyjêty przez Radê Miasta regulamin orkiestry i regulamin wynagradzania. Orkiestra podporz±dkowana zosta³a organizacyjnie Szyd³owieckiemu O¶rodkowi Kultury, obecnie Szyd³owieckiemu Centrum Kultury – Zamek.
Orkiestra gra³a wówczas w sk³adzie w sk³adzie: Józef Dudek – baryton, Szymon Herka – klarnet, W³adys³aw Herka – kornet I B, Jaros³aw Kaprzyk – puzon, Maciej Kapturski – puzon,  Kamil Karpeta – klarnet, Marian Kucfir – tuba B,  Dariusz Kwa¶niewski – sax tenor II,  Aneta Lasota – klarnet, Emilia Lasota – flet, Zbigniew Lasota – sax tenor I,  Maciej Mamla – kornet II B, Jerzy Materek – Piotr Matysiak – sax I Es, Mariusz Mikulski – perkusja, Miros³aw Minda – bêben du¿y i czynele,  Marian Nowak – tuba I, Wojciech Panek – kornet I B, Adam Pietras – kornet II B, Mariusz Pytoñ – alt Es, Alfred Sasal – sax I Es, Lech Seweryn – sax tenor II, Jan Sojka – puzon,    Edmund Szymkiewicz – tenor I B, Jerzy Szymiewicz – alt Es,  Jan ¦liwiñski – róg ES, Marcin Wiêcaszek – sax Es, W³adys³aw Z±bkiewicz – tr±bka – I B, Tadeusz Zió³kowski – tuba B. Uczestniczy³a w uroczysto¶ciach na terenie Szyd³owca, Radomia, Warszawy i innych miejscowo¶ci. U¶wietnia³a uroczysto¶æ ods³oniêcia umieszczonego na budynku Urzêdu Wojewódzkiego w Radomiu or³a, który zosta³ zaprojektowany przez szyd³owieckiego starostê Stanis³awa Dworaka. Dwukrotnie uczestniczy³a w Przegl±dach Orkiestr Województwa Radomskiego w roku 1992 (II miejsce) i w  1997. 29 czerwca 1997 roku, 20 cz³onków szyd³owieckiej Miejskiej Orkiestry Dêtej uczestniczy³o w odbywaj±cym siê w Warszawie na placu Marsza³ka Józefa Pi³udskiego koncercie Najwiêkszej Orkiestry Stra¿ackiej ¦wiata. Byli to:     Henryk Kapturski – kapelmistrz, Szymon Herka – klarnet II, W³adys³aw Herka – kornet – I B, Jaros³aw Kaprzyk – puzon, Maciej Kapturski – puzon, Marian Kucfir – tuba B,  Aneta Lasota – klarnet I, Emilia Lasota – flet, Zbigniew Lasota – sax tenor,  Seweryn Lech – sax tenor, Maciej Mamla – kornet II B, Jerzy Materek – czynele, Piotr Matysiak  – sax Es,  Miros³aw Minda – bêben du¿y, Marian Nowak – tuba I, Wojciech Panek – kornet I B, Adam Pietras – baryton, Mariusz Pytoñ – alt Es,  Alfred Sasal – sax Es, Jan Sojka – puzon, Edmund Szymkiewicz – tenor, Jan Szymkiewicz – alt Es, Piotr Wójcik – alt Es,   W³adys³aw Z±bkiewicz – tr±bka, Koncertowa³o tam 1500 muzyków stra¿aków. Orkiestra otrzyma³a certyfikat, wydany przez komisjê, potwierdzaj±cy udzia³ w koncercie i informuj±cy o wpisaniu do „Ksiêgi Rekordów Guinnessa.”
W 1994 roku szyd³owiecka Miejska Orkiestra Dêta reprezentowa³a województwo radomskie w Regionalnym Przegl±dzie Orkiestr Dêtych w Siemiatyczach zajmuj±c trzecie miejsce. W roku 1996, w XIV Regionalnym Przegl±dzie Orkiestr Dêtych Siemiatycze 96 , reprezentuj±c orkiestry Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych województwa radomskiego, orkiestra z Szyd³owca otrzyma³a nagrodê Dyrektora Wydzia³u Sportu i Turystyki Urzêdu Wojewódzkiego w Bia³ymstoku.
22 wrze¶nia 1997 roku Miejska Orkiestra Dêta z Szyd³owca z okazji 200.lecia Polskiego Hymnu Narodowego i X Zjazdu Krajowego Zwi±zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej koncertowa³a  w Warszawie przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza. W dowód uznania otrzyma³a od Ministra Kultury i Sztuki ¶rodki finansowe na remont instrumentów muzycznych.
7 maja 2000 roku, o godzinie 12.00, W³adys³aw Z±bkiewicz  z szyd³owieckiej  Miejskiej Orkiestry Dêtej,  odegraniem hejna³u mariackiego przed zamkiem królewskim w Warszawie, rozpocz±³ koncert jubileuszowy „Warszawa 2000”.
Wielkim wydarzeniem dla szyd³owieckiej orkiestry by³ udzia³ w jubileuszowym koncercie „ Stra¿acy Ojcu ¦wiêtemu w darze”. Koncert odby³ siê 18 maja 2000 roku na wadowickim rynku z okazji 80 urodzin naszego najwiêkszego rodaka Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II. Szyd³owiecka Miejska Orkiestra Dêta wyst±pi³a te¿ w Wadowicach 18 maja 2009 roku w koncercie o szybk± beatyfikacjê Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II.
Od 1997 roku do orkiestry zaczê³a nap³ywaæ m³odzie¿: Sebastian Dobrasiewicz, Agnieszka Dzieniak, Ewelina Gromek, Karol Herka, Szymon Herka, Piotr Kaczor, Pawe³ Madej, Maciej Mamla, Piotr Materek, Piotr Matysiak,  Karol Misiak, Ma³gorzata Misiak, Pawe³ Mosio³ek, £ukasz Nowak, £ukasz Pawlak, Monika Pytoñ,  Milena Rycerska, Robert Rycerski, Dorota Sobama,  Ryszard Szymkiewicz,  Robert ¦liwiñski, Marcin Wiêcaszek, Pawe³ Zugaj. Niestety wiele osób po pewnym czasie zrezygnowa³o z pracy w Orkiestrze. Niektórzy jej cz³onkowie  po zdaniu matury wyjechali na studia, inni wyemigrowali w poszukiwaniu pracy, dziewczêta po wyj¶ciu za m±¿ nie umia³y pogodziæ obowi±zków rodzinnych, pracy zawodowej z dzia³alno¶ci± w orkiestrze. Z wymienionych wy¿ej osób najwiêkszy udzia³ w sukcesach orkiestry mieli: Piotr Kaczor – klarnet i sax B, Maciej Mamla – kornet, Piotr Matysiak – sax Es,   £ukasz Nowak – baryton, £ukasz Pawlak – perkusja,  Monika Pytoñ – klarnet, Milena Rycerska – sax Es, Robert ¦liwiñski – sax Es. Oni wszyscy uczestniczyli w koncertach, które odby³y siê w sierpniu 1998 i  1999 roku w Parku Praskim w Warszawie w ramach II Festiwalu Mazowieckich Zespo³ów Muzycznych.
Szyd³owiecka Orkiestra a¿ do roku 2008 bra³a udzia³ w koncertach festiwalowych organizowanych w  letnie miesi±ce w warszawskich parkach  przez Zarz±d Oddzia³u Mazowieckiego Chórów i Orkiestr w Warszawie.
W 2003 roku, z inicjatywy burmistrza Andrzeja Jarzyñskiego powsta³, skomponowany przez Mariana Nowaka,  miejski hejna³ opracowany na podstawie ludowej melodii „Oj Szyd³owiec na górze, a Stara Wie¶ na dole”. Po raz pierwszy zosta³ odegrany z ratuszowej wie¿y przez cz³onka orkiestry W³adys³awa Herkê w maju 2003 roku i odt±d rozbrzmiewa w czasie wszystkich wa¿nych uroczysto¶ci. Obecnie hejna³ wykonuj± m³ode trêbaczki: Agata Parszewska, Aleksandra Sala i trêbacz Bart³omiej Seweryn.
Od 2003 roku, Miejska Orkiestra Dêta w³±cza siê aktywnie w organizacjê Szyd³owieckich Spotkañ Orkiestr Dêtych, które rok rocznie odbywaj± siê na Rynku Wielkim w Szyd³owcu.   
W czerwcu 2004 roku orkiestra uczestniczy³a w Wojewódzkim Przegl±dzie Orkiestr Dêtych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Województwa Mazowieckiego zajmuj±c drugie miejsce.
W dniach od 20 do 22 maja 2005 roku Miejska Orkiestra Dêta z Szyd³owca uczestniczy³a w koncercie pt. „Monstratus” w Licheniu podczas Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr „ Janowi Paw³owi II w Dowód Wdziêczno¶ci”.
W pa¼dzierniku 2005 roku, orkiestra otrzyma³a od burmistrza Szyd³owca Andrzeja Jarzyñskiego, nowe umundurowanie.
Dzia³alno¶æ orkiestry wspiera równie¿ Starostwo Powiatowe w Szyd³owcu. W 2006 roku i w latach kolejnych Orkiestra otrzyma³a nowe instrumenty muzyczne od starosty W³odzimierza Górlickiego.
W 2006 roku Miejska Orkiestra Dêta obchodzi³a uroczy¶cie jubileusz 95 – lecie swego istnienia.
W 2007 roku zasz³y znacz±ce zmiany kadrowe w orkiestrze. Czê¶æ muzyków z powodu z³ego stanu zdrowia, spowodowanego wiekiem, odesz³a z zespo³u. Zast±pili ich m³odzi muzycy: Milena Bekiel – klarnet, Kinga Burek – sax I Es, Cezary Bursa – perkusja, Violetta Bursa – flet, Kamil Czerwiak – instrumenty perkusyjne. Aleksandra Figarska – klarnet, Adam Fr±k – puzon, Tomasz Gil – puzon i tuba I, Justyna Jaworska – kornet, Jaros³aw Kaprzyk – puzon, Katarzyna Kobierska – klarnet, Karolina Ku¼dup – flet, Wioletta Limanin – sax Es, Karol Misiak – tenor, £ukasz Nowak – baryton,  Agata Parszewska – kornet, Monika Pytoñ – klarnet, Karolina Rejczak – klarnet, Aleksandra Sala – kornet I,  Bart³omiej Seweryn – tr±bka, Aneta Sikora – sax Es,  Krzysztof Stefañski – alt – Es i instrumenty perkusyjne,  Ryszard Szymkiewicz – tenor. Z dawnego sk³adu Orkiestry pozostali: Miros³aw Minda – gospodarz orkiestry, graj±cy na instrumentach perkusyjnych, pe³ni±cy funkcjê zastêpcy kapelmistrza i bibliotekarza , Marian Nowak graj±cy na kornecie i tubie, Lech Seweryn – sax tenor, Wojciech Panek – kornet, Maciej Kapturski – tamburmajor. Uczestnictwo pe³nych zapa³u m³odych muzyków przyczyni³o siê do poprawy brzmienia Orkiestry, poszerzenia repertuaru sakralnego i rozrywkowego.       
Od roku 2007 szyd³owiecka orkiestra bra³a udzia³ w koncertach „Letniej serenady”  w Warszawie, uczestniczy³a we wszystkich uroczysto¶ciach patriotycznych organizowanych przez w³adze miejskie, ka¿dego roku wyje¿d¿a³a z koncertem do Czêstochowy.    
W 2007 roku orkiestra wyst±pi³a w parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skar¿ysku – Kamiennej w czasie uroczysto¶ci nawiedzenia przez obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej.
W roku 2008 Miejska Orkiestra Dêta nagra³a swoj± pierwsz± p³ytê z kolêdami. Dziêki wspó³pracy z orkiestr± Henryka i Barbary Baniaków, zosta³y zarejestrowane na p³ycie zdjêcia z wszystkich najwa¿niejszych koncertów orkiestry  miêdzy innymi z koncertu zorganizowanego w Wadowicach 18 maja 2009 roku w dniu urodzin Jana Paw³a II, ze Spotkania Orkiestr w Szyd³owcu, które odby³o siê w  maju 2009 roku i z pielgrzymki na Jasn± Górê 20 wrze¶nia 2009 roku. W Wadowicach m³ody trêbacz z szyd³owieckiej orkiestry Bart³omiej Seweryn odegra³ wraz z sze¶ciu innymi trêbaczami melodiê „Z gór bije dzwon”.
W kwietniu 2010 roku, Miejska Orkiestra Dêta z Szyd³owca uczestniczy³a w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Stra¿aków do Czêstochowy.
W maju w V Wojewódzkim Przegl±dzie Orkiestr OSP Województwa Mazowieckiego w Szyd³owcu, orkiestra odnios³a znacz±cy sukces: zajê³a drugie miejsce w klasie koncertowej i trzecie miejsce w klasie marszowej. W czerwcu 2010r., podczas XXI Regionalnego Przegl±du Orkiestr w Krynicy Zdroju, szyd³owiecka Orkiestra Dêta zajê³a czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej.
W sk³ad Miejskiej Orkiestry Dêtej w Szyd³owcu wchodzi³y równie¿ wokalistki. Pierwsz± z nich by³a El¿bieta Gil. Kolejn± Dorota Sobania, która ¶piewa³a z orkiestr± do roku 2000. Zast±pi³a j± Karolina Pietras. W 2010 roku z orkiestr± wystêpuje równie¿ Anna Wilkiewicz.
Orkiestrze towarzyszy grupa taneczna dziewcz±t pracuj±ca pod kierownictwem Karoliny Pietras i Doroty Twardzik.

Kapelmistrzowie Miejskiej Orkiestry Dêtej w Szyd³owcu w latach 1910 – 2010:

1.Wincenty Skrzyñski z Szyd³owca
2.Józef Czy¿ ze Lwowa
3.Stefan Kucfir z Szyd³owca
4.Marian £êczycki z Szyd³owca
5.Stefan Wojton ze Skar¿yska – Kamiennej
6.Antoni Brzuszczyñski ze Skar¿yska – Kamiennej
7.Jan Sojka ze Skar¿yska– Kamiennej
8.od 1975 roku- Henryk Kapturski z Szyd³owca

Nie¿yj±cy cz³onkowie Orkiestry:

1.W³odzimierz Adam – sax. komp. aran¿er.
2.Roman Badowski – tenor
3.Zdzis³aw Czajkowski – kornet
4.Micha³ Czy¿ewski – kornet
5.Józef Dudek – tenor,baryton
6.Antoni Grzêda – perkusja                      
7.Stefan Grzmil – perkusja
8.Sebastian Gwarek – puzon
9.Zygmunt Jarzyñski – alt, gospodarz orkiestry
10.Jan Jezierski – bas
11.Jan Kaczmarczyk – baryton
12.Jan Kokosiñski – bas
13.Wojciech Krzemiñski – tr±bka
14.Mieczys³aw Lisak – tenor
15.Feliks £aski – alt
16.Jan £aski – kornet
17.Jerzy Materek – perkusja, gospodarz orkiestry
18.Marek Nikodym – kornet
19.Jan Nowak – tenor
20.Franciszek Posobkiewicz – bas
21.Józef Szeloch – flet
22.Edmund Szymkiewicz – tenor
23.Stanis³aw Szymkiewicz – tenor
24.Aleksander Wanowski – kornet
25.Franciszek Wcis³o –  kornet
26.Eugeniusz Wójcik – tenor
27.Franciszek Wójcik – tenor
28.Feliks Zió³kowski – tenor
29.Jan Zió³kowski – alt
30.Ludwik Zió³owski – waltornia 
31.Leon Jarzyñski – tenor

Aktualny sk³ad Miejskiej Orkiestry Dêtej w Szyd³owcu:

1.Henryk Kapturski – Kapelmistrz
2.Marian Nowak – Tuba, instruktor, bibliotekarz
3.Wojciech Panek – Kornet I B
4.£ukasz Nowak – Baryton, gospodarz
5.Aleksandra Sala – Kornet I B
6.Agata Parszewska – Kornet II B
7.Adam Pietras – Kornet II B
8.Karolina Ku¼dub – Flet
9.Karolina Rejczak – Klarnet I B
10.Emilia Pietras – Klarnet I B
11.Aleksandra Figarska – Klarnet II B
12.Dorota Szymkiewicz – Klarnet II B
13.Kinga Burek – Sax I Es
14.Aneta Sikora –  Sax I Es
15.Violetta Limanin – Sax II Es
16.Ma³gorzata Mamla – Sax II Es
17.Lech Seweryn – Sax Tenor I B
18.Karol Misiak – Tenor I B
19.Ryszard Szymkiewicz – Tenor I B
20.Bart³omiej Seweryn – Tr±bka I B
21.Maciej Mamla – Tr±bka II B
22.Adam Fr±k – Puzon
23.Jaros³aw Kaprzyk – Puzon
24.Maciej Kapturski – Puzon
25.Tomasz Gil – Tuba
26.Krzysztof Stefañski – Alt Es, Perkusja
27.Kamil Czerwiak – Perkusja, Bêben du¿y
28.Bart³omiej Kapturski – Perkusja, Czynele
29.Magda Niewadzisz – Flet
30.Patrycja Nikodym – Klarnet
31.Anna Wilkiewicz – Vocal

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM