22 Stycznia 2010., godz. 15.00

 
Burmistrz Szyd³owca – Andrzej Jarzyñski
Rada Miejska w Szyd³owcu
Federacja Kapitu³y Równo¶æ – Wolno¶æ – Niepodleg³o¶æ
Kontynuacji Tradycji Powstania 1863r.

zapraszaj± na:

CENTRALNE OBCHODY
147. ROCZNICY

WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
w SZYD£OWCU

pod honorowym patronatem

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyñskiego

 
 


Program obchodów w Szyd³owcu:

 Godzina 15.00, Rynek Wielki w Szyd³owcu
 -Rozpoczêcie uroczysto¶ci z udzia³em pocztów sztandarowych, kombatantów, Miejskiej Orkiestry Dêtej,
 Zwi±zku Strzeleckiego, harcerzy i uczniów szkó³ Gminy Szyd³owiec, go¶ci i mieszkañców
 -Powitanie zebranych przez Burmistrza Szyd³owca Andrzeja Jarzyñskiego
 -Wyst±pienia okoliczno¶ciowe

 Godzina 15.30, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta

 -Msza ¶w. w intencji Ojczyzny i Powstañców 1863r.
  Z³o¿enie kwiatów na p³ycie pami±tkowej ksiêdza Aleksandra Malanowicza

 Godzina 16.15
 -Przejazd delegacji uczestnicz±cych w uroczysto¶ci na cmentarz parafialny,
  z³ozenie kwiatów na grobach poleg³ych Powstañców oraz przy figurze po¶wiêconej Powstañcom
  przy ulicy K±pielowej

Godzina 16.45, Zamek w Szyd³owcu
-Uroczysto¶ci patriotyczne  na Zamku

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność