KALENDARZ imprez Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
na rok 2008

 


STYCZEÑ

 

18 stycznia, godz.18:00, Galeria „Kaplica Zamkowa” I piêtro.

Soli¶ci:
Maria i Cezary S³oñ.

 

25 stycznia, godz.15.00, Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w.Zygmunta, zamek

145.Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Uroczysto¶ci miejskie w ramach Obchodów Centralnych Rocznicy
Szyd³owiec-Suchedniów-Bodzentyn-W±chock
25 – 27.01.2008r.

Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Zwi±zek Strzelecki O/Szyd³owiec, Powiatowy Zwi±zek Dru¿yn ZHP w Szyd³owcu.


LUTY

11 – 24 luty, Zamek
FERIE 2008

11, 15, 19, 22.02.2008 r. godz.11.00 Zamek – Biblioteka


„KSI¡¯KA MOIM PRZYJACIELEM”
Cykl imprez dla czytelników najm³odszych /7 – 11 lat/
Spotkania dwa razy w tygodniu / wtorki i pi±tki – godzina 11.00 -12.00
w programie:
– konkurs czytelniczy „Wiem, bo czyta³em” krzy¿ówki literackie, zagadki, rozsypanki literackie, zabawy skojarzeniowe
– „Ca³a Polska czyta dzieciom” – czytamy i my – g³o¶ne czytanie ulubionych bajek

12 i 19.02.2008 r, godz. 18.00 Klub Fotograficzny „Jupiter72” ,ul: Ko¶ciuszki 201

Warsztaty Fotograficzne
w programie:
-elementy tworz±ce dobry obraz, pejza¿, portret, fotografia uliczna / kadr, t³o, ¶wiat³o, kolor, jêzyk cia³a, niepowtarzalna chwila / – kompozycja, ¶wiat³o, kadrowanie, techniki wykonywania zdjêæ

12, 14, 19, 21.02.2008 r, godz.11.00 Zamek-sala baletowa
Warsztaty Plastyczne
– sztuka tworzenia kompozycji przy u¿yciu ró¿nych technik plastycznych

19 i 21.02.2008 r, godz.17.00 Zamek – sala kinowa

Otwarte Warsztaty Artystyczne – muzyka teatr

„Teatr za kurtyn±” – tworzenie spektakli /bajki W. Chotomskiej i dramaty Pierre Gripari/

19.02.2008 r, godz.12.00 sala kinowa

– aktorski casting dzieci do m³odszej grupy – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”

21.02.2008 r, godz.12.00

– aktorski casting grupa m³odzie¿owa – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”

12 i 19.02.2008 r, godz.11.00 Zamek – sala kinowa
Warsztaty Teatralne „Sztuka Mówienia”
– æwiczenia dykcyjne
– interpretacja tekstów
– ruch sceniczny

18.02. do 23.02.2008 r, Miejscowo¶æ Kontrewers
Warsztaty Taneczne K.T.T.- Zamek– /zgrupowanie dla par zaawansowanych/
-Taniec Ludowy
-Taniec Towarzyski

29 luty, Zamek
„OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA”
– rozstrzygniêcie konkursu na wspomnienia zwi±zane z histori± Szyd³owca i regionu,
– „Wieczór poetów szyd³owieckich” – program poetycko – muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a” SCK-Zamek,
– „Szyd³owiec z szuflady” – wystawa fotograficzna ze zbiorów mieszkañców Szyd³owca.

7 marzec 2008 r.,godz. 18.00 – Zamek, sala kominkowa
Koncert „W KRAINIE U¦MIECHU”

W programie :

Przeboje operowe, operetkowe i miusicalowe m.in. Straszny Dwór, Cyrulik Sywilski, Carmen, Baron Cygañski Ksiê¿niczka Czardasza.
Wykonawcy : gwiazdy polskiej opery kameralnej, fortepian – Ewa Szpakopwska, prowadzenie koncertu – Kazimierz Kowalski.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

8 marca, Zamek
„Wydarzenia marcowe 1968 roku” – w 40. rocznicê wydarzeñ marcowych 1968 roku – program poetycko-muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a”.

16 marca,Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
VI SZYD£OWIECKI KIERMASZ WIELKANOCNY
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu

17 marca br., w salach szyd³owieckiego zamku, zakoñczy³y siê TARGI SZKOLNE`200, zorganizowane ju¿ poraz drugi przez gazety Full Sukces i Gazetê Szyd³owieck±.
Targi odby³y siê w Starachowicach, Koñskich, Skar¿ysku Kamiennej oraz Szyd³owcu i skierowane by³y do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, tegorocznych maturzystów którzy mogli zapoznaæ siê z ofert± edukacyjn± uczelni wy¿szych m.in z Warszawy, £odzi, Kielc, Radomia.
Szczegó³owe informacje oraz fotoreporta¿ z Targów dostêpny na stronie: www.press.net.pl
KWIECIEÑ

09.04 – 30.04 Galeria „KAPLICA ZAMKOWA”

 

11 kwietnia zamek
PREMIERÊ KOMEDII “PIGMALION”
wg George’a Bernarda Shawa
w wykonaniu Grupy Teatralnej “ZAMCZYSKO”

 

27 kwietnia, Zamek
„MAZEL TOW”
Dzieñ Kultury ¯ydowskiej w Szyd³owcu
koncerty, spektakle teatralne, biesiada literacka, kuchnia ¿ydowska, konkursy literackie.

30 kwietnia 2008 r., Galeria Kaplica Zamkowa
wernisa¿ wystawy
„ZNAKI PAÑSTWA POLSKIEGO”
ze zbiorów Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie
Organizatorzy wystawy: Agnieszka Górska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Miasta Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.
Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie.
MAJ – CZERWIEC
XXXIX SZYD£OWIECKA WIOSNA KULTURALNA
koncerty, spektakle, widowiska, festyny, pokazy, turnieje, konkursy, przegl±dy
MAJ
2,3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek
VI SZYD£OWIECKIE ZYGMUNTY – ¦wiêto Miasta
kiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej, koncerty, plener malarski uczniów szyd³owieckich szkó³, pami±tkowa fotografia Zygmuntów, miejskie uroczysto¶ci ¶wiêta 3 Maja

9.05 – 30.05 Galeria Sapie¿yna
Burmistrz Miasta Szyd³owca
Dyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
zapraszaj± na
wernisa¿ wystawy collagu
EMILA SEMANCO
pt. ” Bez pracy nie ma kola¿y”
Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Instytutem S³owackim
w Warszawie.

9 maja sala kameralna
“SERENADA“
wg S³awomira Mro¿ka
w wykonaniu
Teatru Poezji “U Radziwi³³a”
Szyd³owieciego Centrum Kultury – Zamek

16 maja, godz 19:00 Sala kinowa

Szyd³owieckie Centrum Kultury „Zamek”
zaprasza na :
czarn± komediê wg.S³awomira Mro¿ka
Re¿yseria i inscenizacja :Ida Gozdek

19, 20, 21maja, Zamek
XV ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE “O LAUR Z£OTEGO GARGULCA”
Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich.

25 maja, Rynek Wielki
VI SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA ORKIESTR DÊTYCH
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

30 maja, Zamek
DZIEÑ DZIA£ACZA KULTURY I DEMOKRACJI LOKALNEJ , DZIEÑ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
Spotkanie twórców, pracowników kultury, bibliotekarzy, przedstawicieli stowarzyszeñ spo³ecznych i kulturalnych Miasta Szyd³owca oraz mecenasów SCK-Zamek.

CZERWIEC

14 – 15 czerwca, dziedziniec zamkowy
XXI PRZEGL¡D KAPEL I ZESPO£ÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH
im. Jana Derlety

Ogólnopolski Przegl±d Folkloru w kategorii kapel ludowych, zespo³ów ¶piewaczych, zespo³ów pie¶ni i tañca.

22 czerwca, Sadek k/Szyd³owca
XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek`2008
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

22 czerwca 2008 roku, godzina 17.00, sala kominkowa zamku

Burmistrz Miasta Szyd³owca
Dyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
zapraszaj± na

koncert Orkiestry SINFONIA VIVA
pod dyrekcj± Tomasza Radziwonowicza
pt. „Przywitanie lata czyli przeboje na smyczki”
Koncert finansowany ze ¶rodków Samorz±du Województwa Mazowieckiego , przy wspo³pracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego.
27 czerwca 2008 r. /pi±tek/, godz. 20.30 wyspa zamkowa
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
zaprasza na imprezê plenerow±
Koncert Miejskiej Orkiestry Dêtej
Hej sobótka, sobótka” widowisko plenerowe z udzia³em dzieci i m³odzie¿y
z klubów SCK, przygotowane przez Teatr Poezji „U Radziwi³³a„, Klub Tañca Towarzyskiego “Zamek” oraz Grupê Teatraln± “Zamczysko
Pokaz sztucznych ogni

godz. 22.15, dziedziniec zamkowy
Koncert zespo³u DES MOINES – wstêp wolny

LIPIEC
5 lipca 2008 roku, godzina 19.00 – DZIEDZINIEC ZAMKU W SZYD£OWCU
premiera opery komicznej
GAETANO DONIZETTIEGO
DON PASQUALE
Organizatorzy: Marsza³ek Województwa Mazowieckiego ADAM STRUZIK
Dyrektor Polskiej Opery Kameralnej KAZIMIERZ KOWALSKI
Wspó³organizatorzy: Burmistrz Miasta Szyd³owca,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
FINANSOWANE ZE ¦RODKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
20 lipca 2008, godz.20.00, Zamek w Szyd³owcu
”Jest Jeszcze na Ciebie Czas”

Koncert po¶wiêcony pamiêci Andrzeja Siewierskiego – muzyka rockowego, wspó³twórcy zespo³u Azyl P. Na scenie zagraj± zespo³y: TSA , Mech, Full Blackstone.
Organizatorzy koncertu: Dariusz Grudzieñ i Przyjaciele nie¿yj±cego Artysty, Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury- Zamek

SIERPIEÑ

2 sierpnia 2008 – Rynek Wielki
V etap 51 Miêdzynarodowego Wy¶cigu Kolarskiego „Dooko³a Mazowsza”.

Organizatorem V etapu wy¶cigu jest stowarzyszenie „Mazovia Team” Urz±d Miejski w Szyd³owiecu oraz Szyd³owieckie Centrum Kultury-Zamek
14 sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy
PLENEROWA projekcja filmu pt.
„CIA£O”
re¿. Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza ,2003rok
bilet w cenie 5z³

14 sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy
IX Miêdzynarodowy Wy¶cig Kolarski
„Szlakiem Walk mjr. Hubala” I etap

22 – 30 sierpnia 2008 r.
IV Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza
im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

22 sierpnia 2008 r/ pi±tek/ ., godz. 21.00 – dziedziniec zamkowy
PLENEROWA projekcja filmu pt.
” KRÓLOWA ”
Re¿yseria: Stephen Freans
Obsada:
Helena Mirren jako El¿bieta 2, Michael Sheen jako Tony Blair, James Cromwel jako Ksi±¿e Philip, Sylvia Syms jako Królowa Matka
Bilet w cenie – 5 z³

WRZESIEÑ

7 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
„SZYD£OWIECKIE WIEÑCOWANIE” – do¿ynki gminne.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu

8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¦w. Zygmunta, pomnik na Baraku

69. Rocznica Bitwy pod Barakiem

Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,
¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej w Szyd³owcu

26 wrze¶nia 2008 r, godz. 18.00, Ekspozycja ART Biblioteka

28 wrze¶nia 2008 r.godz.19.00 – Dziedziniec zamkowy

 

 

Serdecznie zapraszamy na koncert zespo³u

PA¬DZIERNIK

5 pa¼dziernika, Zamek

Ogólnopolski Przegl±d Twórczo¶ci.

VIII Dni Papieskie
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Parafia ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

18 pa¼dziernika, Zamek
II SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE
Prezentacje chórów województwa mazowieckiego.

LISTOPAD

7 listopada 2008r. sala kinowa
Koncert Zespo³u
„GRAMOFFON”

 

13 listopada 2008/czwartek/, godz 18.00, sala kominkowa

Koncert zespo³u
MARII POMIANOWSKIEJ
pt. “CHOPIN NA LUDOWO”

Organizatorzy koncertu :
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd³owcu
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

22 listopada, hala sportowa Zespo³u Szkó³ im.Jana Paw³a II w Szyd³owcu
IV SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA
Ogólnopolskie prezentacje zespo³ów, klubów, par tanecznych.

GRUDZIEÑ

 

7 grudnia, Zamek
VI MEMORIA£ TOMKA KAZUBSKIEGO
Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par.

14 grudnia 2008r., godz. 17.00 Aula Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu

SPEKTAKL FINA£OWY
Warsztatów Teatru Ruchu „INSPIRACJE”

Warsztaty realizowane we wspó³pracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
Udzia³ bior±:
ALEKSANDRA DZIUROSZ, BART£OMIEJ OSTAPCZUK oraz
Judyta D±bek, Wiktoria Jaromin, Monika Ka³u¿yñska, Martyna Ksi±¿ek,
Marek Michalski, Piotr Napora, Aneta Nizio³ek, Monika Pacek, Ola Pa³ka, Iga Plewa,
Karolina Szymkiewicz, Renata Zientek

31 grudnia 2008r., godz. 22.30 sala kominkowa
SZYD£OWIECKIE CENTRUM KULTURY – ZAMEK
zaprasza na
KONCERT SYLWESTROWY
Najpiêkniejsze ballady i romanse rosyjskie
w wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki ¯ukowskiej

POWITANIE NOWEGO 2009 ROKU


Planowane wystawy w roku 2008

Galeria „Kaplica Zamkowa”
Galeria „Sapie¿yna”
EkspozycjaART Biblioteka

 • Wystawa poplenerowa III SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
 • Wystawa malarstwa wspó³czesnego:
 • Czê¶æ I – prace wyk³adowców Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiej
 • Czê¶æ II – prace dyplomowe absolwentów Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiej
 • Wystawa ikon ks. Stanis³awa Dr±ga
 • Malarstwo Marcina Wilczyñskiego
 • Malarstwo i rze¼ba Tomasza Przysuchy
 • Malarstwo Janusza Karasia
 • Malarstwo Hilary Gilewski
 • Wystawa fotografii Zbigniewa Staniszewskiego
 • Wystawa fotograficzna „Szyd³owiec z szuflady”
 • Wystawa poplenerowa IV SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
 • Wystawy pokonkursowe, wystawy prezentuj±ce twórczo¶æ dzieci i m³odzie¿y

_________________________________________________________________________________________

Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne:

25 stycznia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek
145 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w Szyd³owcu
W ramach Centralnych obchodów organizowanych w dniach od 25 do 27 stycznia w miejscowo¶ciach: Szyd³owiec, Suchedniów, Bodzentyn, W±chock.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

15 sierpnia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne z okazji ¦wiêta Wojska Polskiego i 88 rocznicy Cudu nad Wis³±
Organizatorzy: Urz±d Miejski, SCK Zamek, Zwi±zek Strzelecki Oddzia³ Szyd³owiec

8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, pomnik na Baraku
69 rocznica Bitwy pod Barakiem
Organizatorzy : Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu

27 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
68 rocznica powstania Podziemnego Pañstwa Polskiego
Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne.
Organizatorzy : ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu,
Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,

11 listopada
Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, plac przed pomnikiem J. Pi³sudskiego
Miejskie obchody Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek


KALENDARZ imprez Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
na rok 2008

STYCZEÑ LUTY MARZEC KWIECIEÑ MAJ CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEÑ WRZESIEÑ PA¬DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEÑ


STYCZEÑ

 

18 stycznia, godz.18:00, Galeria „Kaplica Zamkowa” I piêtro.

Soli¶ci:
Maria i Cezary S³oñ.

 

25 stycznia, godz.15.00, Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w.Zygmunta, zamek

145.Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Uroczysto¶ci miejskie w ramach Obchodów Centralnych Rocznicy
Szyd³owiec-Suchedniów-Bodzentyn-W±chock
25 – 27.01.2008r.

Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Zwi±zek Strzelecki O/Szyd³owiec, Powiatowy Zwi±zek Dru¿yn ZHP w Szyd³owcu.


LUTY

11 – 24 luty, Zamek
FERIE 2008

11, 15, 19, 22.02.2008 r. godz.11.00 Zamek – Biblioteka


„KSI¡¯KA MOIM PRZYJACIELEM”
Cykl imprez dla czytelników najm³odszych /7 – 11 lat/
Spotkania dwa razy w tygodniu / wtorki i pi±tki – godzina 11.00 -12.00
w programie:
– konkurs czytelniczy „Wiem, bo czyta³em” krzy¿ówki literackie, zagadki, rozsypanki literackie, zabawy skojarzeniowe
– „Ca³a Polska czyta dzieciom” – czytamy i my – g³o¶ne czytanie ulubionych bajek

12 i 19.02.2008 r, godz. 18.00 Klub Fotograficzny „Jupiter72” ,ul: Ko¶ciuszki 201

Warsztaty Fotograficzne
w programie:
-elementy tworz±ce dobry obraz, pejza¿, portret, fotografia uliczna / kadr, t³o, ¶wiat³o, kolor, jêzyk cia³a, niepowtarzalna chwila / – kompozycja, ¶wiat³o, kadrowanie, techniki wykonywania zdjêæ

12, 14, 19, 21.02.2008 r, godz.11.00 Zamek-sala baletowa
Warsztaty Plastyczne
– sztuka tworzenia kompozycji przy u¿yciu ró¿nych technik plastycznych

19 i 21.02.2008 r, godz.17.00 Zamek – sala kinowa

Otwarte Warsztaty Artystyczne – muzyka teatr

„Teatr za kurtyn±” – tworzenie spektakli /bajki W. Chotomskiej i dramaty Pierre Gripari/

19.02.2008 r, godz.12.00 sala kinowa

– aktorski casting dzieci do m³odszej grupy – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”

21.02.2008 r, godz.12.00

– aktorski casting grupa m³odzie¿owa – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”

12 i 19.02.2008 r, godz.11.00 Zamek – sala kinowa
Warsztaty Teatralne „Sztuka Mówienia”
– æwiczenia dykcyjne
– interpretacja tekstów
– ruch sceniczny

18.02. do 23.02.2008 r, Miejscowo¶æ Kontrewers
Warsztaty Taneczne K.T.T.- Zamek– /zgrupowanie dla par zaawansowanych/
-Taniec Ludowy
-Taniec Towarzyski

29 luty, Zamek
„OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA”
– rozstrzygniêcie konkursu na wspomnienia zwi±zane z histori± Szyd³owca i regionu,
– „Wieczór poetów szyd³owieckich” – program poetycko – muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a” SCK-Zamek,
– „Szyd³owiec z szuflady” – wystawa fotograficzna ze zbiorów mieszkañców Szyd³owca.

7 marzec 2008 r.,godz. 18.00 – Zamek, sala kominkowa
Koncert „W KRAINIE U¦MIECHU”

W programie :

Przeboje operowe, operetkowe i miusicalowe m.in. Straszny Dwór, Cyrulik Sywilski, Carmen, Baron Cygañski Ksiê¿niczka Czardasza.
Wykonawcy : gwiazdy polskiej opery kameralnej, fortepian – Ewa Szpakopwska, prowadzenie koncertu – Kazimierz Kowalski.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

8 marca, Zamek
„Wydarzenia marcowe 1968 roku” – w 40. rocznicê wydarzeñ marcowych 1968 roku – program poetycko-muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a”.

16 marca,Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
VI SZYD£OWIECKI KIERMASZ WIELKANOCNY
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu

17 marca br., w salach szyd³owieckiego zamku, zakoñczy³y siê TARGI SZKOLNE`200, zorganizowane ju¿ poraz drugi przez gazety Full Sukces i Gazetê Szyd³owieck±.
Targi odby³y siê w Starachowicach, Koñskich, Skar¿ysku Kamiennej oraz Szyd³owcu i skierowane by³y do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, tegorocznych maturzystów którzy mogli zapoznaæ siê z ofert± edukacyjn± uczelni wy¿szych m.in z Warszawy, £odzi, Kielc, Radomia.
Szczegó³owe informacje oraz fotoreporta¿ z Targów dostêpny na stronie: www.press.net.pl
KWIECIEÑ

09.04 – 30.04 Galeria „KAPLICA ZAMKOWA”

 

11 kwietnia zamek
PREMIERÊ KOMEDII “PIGMALION”
wg George’a Bernarda Shawa
w wykonaniu Grupy Teatralnej “ZAMCZYSKO”

 

27 kwietnia, Zamek
„MAZEL TOW”
Dzieñ Kultury ¯ydowskiej w Szyd³owcu
koncerty, spektakle teatralne, biesiada literacka, kuchnia ¿ydowska, konkursy literackie.

30 kwietnia 2008 r., Galeria Kaplica Zamkowa
wernisa¿ wystawy
„ZNAKI PAÑSTWA POLSKIEGO”
ze zbiorów Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie
Organizatorzy wystawy: Agnieszka Górska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Miasta Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.
Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie.
MAJ – CZERWIEC
XXXIX SZYD£OWIECKA WIOSNA KULTURALNA
koncerty, spektakle, widowiska, festyny, pokazy, turnieje, konkursy, przegl±dy
MAJ
2,3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek
VI SZYD£OWIECKIE ZYGMUNTY – ¦wiêto Miasta
kiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej, koncerty, plener malarski uczniów szyd³owieckich szkó³, pami±tkowa fotografia Zygmuntów, miejskie uroczysto¶ci ¶wiêta 3 Maja

9.05 – 30.05 Galeria Sapie¿yna
Burmistrz Miasta Szyd³owca
Dyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
zapraszaj± na
wernisa¿ wystawy collagu
EMILA SEMANCO
pt. ” Bez pracy nie ma kola¿y”
Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Instytutem S³owackim
w Warszawie.

9 maja sala kameralna
“SERENADA“
wg S³awomira Mro¿ka
w wykonaniu
Teatru Poezji “U Radziwi³³a”
Szyd³owieciego Centrum Kultury – Zamek

16 maja, godz 19:00 Sala kinowa

Szyd³owieckie Centrum Kultury „Zamek”
zaprasza na :
czarn± komediê wg.S³awomira Mro¿ka
Re¿yseria i inscenizacja :Ida Gozdek

19, 20, 21maja, Zamek
XV ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE “O LAUR Z£OTEGO GARGULCA”
Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich.

25 maja, Rynek Wielki
VI SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA ORKIESTR DÊTYCH
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

30 maja, Zamek
DZIEÑ DZIA£ACZA KULTURY I DEMOKRACJI LOKALNEJ , DZIEÑ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
Spotkanie twórców, pracowników kultury, bibliotekarzy, przedstawicieli stowarzyszeñ spo³ecznych i kulturalnych Miasta Szyd³owca oraz mecenasów SCK-Zamek.

CZERWIEC

14 – 15 czerwca, dziedziniec zamkowy
XXI PRZEGL¡D KAPEL I ZESPO£ÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH
im. Jana Derlety

Ogólnopolski Przegl±d Folkloru w kategorii kapel ludowych, zespo³ów ¶piewaczych, zespo³ów pie¶ni i tañca.

22 czerwca, Sadek k/Szyd³owca
XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek`2008
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

22 czerwca 2008 roku, godzina 17.00, sala kominkowa zamku

Burmistrz Miasta Szyd³owca
Dyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
zapraszaj± na

koncert Orkiestry SINFONIA VIVA
pod dyrekcj± Tomasza Radziwonowicza
pt. „Przywitanie lata czyli przeboje na smyczki”
Koncert finansowany ze ¶rodków Samorz±du Województwa Mazowieckiego , przy wspo³pracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego.
27 czerwca 2008 r. /pi±tek/, godz. 20.30 wyspa zamkowa
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
zaprasza na imprezê plenerow±
Koncert Miejskiej Orkiestry Dêtej
Hej sobótka, sobótka” widowisko plenerowe z udzia³em dzieci i m³odzie¿y
z klubów SCK, przygotowane przez Teatr Poezji „U Radziwi³³a„, Klub Tañca Towarzyskiego “Zamek” oraz Grupê Teatraln± “Zamczysko
Pokaz sztucznych ogni

godz. 22.15, dziedziniec zamkowy
Koncert zespo³u DES MOINES – wstêp wolny

LIPIEC
5 lipca 2008 roku, godzina 19.00 – DZIEDZINIEC ZAMKU W SZYD£OWCU
premiera opery komicznej
GAETANO DONIZETTIEGO
DON PASQUALE
Organizatorzy: Marsza³ek Województwa Mazowieckiego ADAM STRUZIK
Dyrektor Polskiej Opery Kameralnej KAZIMIERZ KOWALSKI
Wspó³organizatorzy: Burmistrz Miasta Szyd³owca,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
FINANSOWANE ZE ¦RODKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
20 lipca 2008, godz.20.00, Zamek w Szyd³owcu
”Jest Jeszcze na Ciebie Czas”

Koncert po¶wiêcony pamiêci Andrzeja Siewierskiego – muzyka rockowego, wspó³twórcy zespo³u Azyl P. Na scenie zagraj± zespo³y: TSA , Mech, Full Blackstone.
Organizatorzy koncertu: Dariusz Grudzieñ i Przyjaciele nie¿yj±cego Artysty, Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury- Zamek

SIERPIEÑ

2 sierpnia 2008 – Rynek Wielki
V etap 51 Miêdzynarodowego Wy¶cigu Kolarskiego „Dooko³a Mazowsza”.

Organizatorem V etapu wy¶cigu jest stowarzyszenie „Mazovia Team” Urz±d Miejski w Szyd³owiecu oraz Szyd³owieckie Centrum Kultury-Zamek
14 sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy
PLENEROWA projekcja filmu pt.
„CIA£O”
re¿. Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza ,2003rok
bilet w cenie 5z³

14 sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy
IX Miêdzynarodowy Wy¶cig Kolarski
„Szlakiem Walk mjr. Hubala” I etap

22 – 30 sierpnia 2008 r.
IV Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza
im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

22 sierpnia 2008 r/ pi±tek/ ., godz. 21.00 – dziedziniec zamkowy
PLENEROWA projekcja filmu pt.
” KRÓLOWA ”
Re¿yseria: Stephen Freans
Obsada:
Helena Mirren jako El¿bieta 2, Michael Sheen jako Tony Blair, James Cromwel jako Ksi±¿e Philip, Sylvia Syms jako Królowa Matka
Bilet w cenie – 5 z³

WRZESIEÑ

7 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
„SZYD£OWIECKIE WIEÑCOWANIE” – do¿ynki gminne.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu

8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¦w. Zygmunta, pomnik na Baraku

69. Rocznica Bitwy pod Barakiem

Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,
¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej w Szyd³owcu

26 wrze¶nia 2008 r, godz. 18.00, Ekspozycja ART Biblioteka

28 wrze¶nia 2008 r.godz.19.00 – Dziedziniec zamkowy

 

 

Serdecznie zapraszamy na koncert zespo³u

PA¬DZIERNIK

5 pa¼dziernika, Zamek

Ogólnopolski Przegl±d Twórczo¶ci.

VIII Dni Papieskie
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Parafia ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

18 pa¼dziernika, Zamek
II SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE
Prezentacje chórów województwa mazowieckiego.

LISTOPAD

7 listopada 2008r. sala kinowa
Koncert Zespo³u
„GRAMOFFON”

 

13 listopada 2008/czwartek/, godz 18.00, sala kominkowa

Koncert zespo³u
MARII POMIANOWSKIEJ
pt. “CHOPIN NA LUDOWO”

Organizatorzy koncertu :
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd³owcu
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

22 listopada, hala sportowa Zespo³u Szkó³ im.Jana Paw³a II w Szyd³owcu
IV SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA
Ogólnopolskie prezentacje zespo³ów, klubów, par tanecznych.

GRUDZIEÑ

 

7 grudnia, Zamek
VI MEMORIA£ TOMKA KAZUBSKIEGO
Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par.

14 grudnia 2008r., godz. 17.00 Aula Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu

SPEKTAKL FINA£OWY
Warsztatów Teatru Ruchu „INSPIRACJE”

Warsztaty realizowane we wspó³pracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
Udzia³ bior±:
ALEKSANDRA DZIUROSZ, BART£OMIEJ OSTAPCZUK oraz
Judyta D±bek, Wiktoria Jaromin, Monika Ka³u¿yñska, Martyna Ksi±¿ek,
Marek Michalski, Piotr Napora, Aneta Nizio³ek, Monika Pacek, Ola Pa³ka, Iga Plewa,
Karolina Szymkiewicz, Renata Zientek

31 grudnia 2008r., godz. 22.30 sala kominkowa
SZYD£OWIECKIE CENTRUM KULTURY – ZAMEK
zaprasza na
KONCERT SYLWESTROWY
Najpiêkniejsze ballady i romanse rosyjskie
w wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki ¯ukowskiej

POWITANIE NOWEGO 2009 ROKU


Planowane wystawy w roku 2008

Galeria „Kaplica Zamkowa”
Galeria „Sapie¿yna”
EkspozycjaART Biblioteka

 • Wystawa poplenerowa III SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
 • Wystawa malarstwa wspó³czesnego:
 • Czê¶æ I – prace wyk³adowców Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiej
 • Czê¶æ II – prace dyplomowe absolwentów Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiej
 • Wystawa ikon ks. Stanis³awa Dr±ga
 • Malarstwo Marcina Wilczyñskiego
 • Malarstwo i rze¼ba Tomasza Przysuchy
 • Malarstwo Janusza Karasia
 • Malarstwo Hilary Gilewski
 • Wystawa fotografii Zbigniewa Staniszewskiego
 • Wystawa fotograficzna „Szyd³owiec z szuflady”
 • Wystawa poplenerowa IV SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
 • Wystawy pokonkursowe, wystawy prezentuj±ce twórczo¶æ dzieci i m³odzie¿y

_________________________________________________________________________________________

Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne:

25 stycznia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek
145 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w Szyd³owcu
W ramach Centralnych obchodów organizowanych w dniach od 25 do 27 stycznia w miejscowo¶ciach: Szyd³owiec, Suchedniów, Bodzentyn, W±chock.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

15 sierpnia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne z okazji ¦wiêta Wojska Polskiego i 88 rocznicy Cudu nad Wis³±
Organizatorzy: Urz±d Miejski, SCK Zamek, Zwi±zek Strzelecki Oddzia³ Szyd³owiec

8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, pomnik na Baraku
69 rocznica Bitwy pod Barakiem
Organizatorzy : Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu

27 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta
68 rocznica powstania Podziemnego Pañstwa Polskiego
Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne.
Organizatorzy : ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu,
Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,

11 listopada
Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, plac przed pomnikiem J. Pi³sudskiego
Miejskie obchody Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek


Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •