10 grudnia 2010 r., godz. 17.00, Galeria Sapie¿yna

Wernisa¿ wystawy pt.”PODAJ¡C D£OÑ TRADYCJI”
degustacja potraw regionalnych , wystêp Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ciekoty

Przedsiêwziêcie realizowane jest w ramach projektu
„Moc ¦wiêtego Krzy¿a – Kampania Promocyjna Produktów Turystycznych Wokó³ ¦wiêtego Krzy¿a”
przez Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Dzia³ania – Wokó³ £ysej Góry”,
wspó³finansowane ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ¦wiêtokrzyskiego
(Dzia³anie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu)

 

Serdecznie zapraszamy na kolejn± wystawê artystyczn± z cyklu „Podaj±c d³oñ tradycji”! Tym razem zwiedzaj±cy bêd± mogli zapoznaæ siê ze sztuk± opart± na folklorze ¶wiêtokrzyskim w Galerii Sapie¿yna Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek. Inauguracja odbêdzie siê w pi±tek 10 grudnia 2010 r. o godzinie 17.00. Wstêp wolny! Organizatorzy zapraszaj± na wernisa¿ wystawy oraz degustacjê potraw regionalnych. Go¶ciom towarzyszyæ bêdzie Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ciekoty. Wystawa czynna bêdzie w godzinach  10.00 – 15.00 do 24 grudnia 2010 r.
Wystawy z cyklu „Podaj±c D³oñ Tradycji” stanowi± atrakcjê zarówno dla koneserów sztuki, jak i zwyk³ych „ciekawskich”. Daj± mo¿liwo¶æ obcowania z niezwykle intere­suj±cym folklorem ¶wiêtokrzyskim, bêd±cym natchnieniem dla wspó³czesnych twórców, pozwalaj± poznaæ bardzo bogat± kulturê ¶wiêtokrzysk±. Dla twórców to przede wszystkim okazja do zaprezentowania swojego talentu szerszemu gronu odbiorców. Inspiracjê cyklu daje twórczo¶æ Jerzy i Iwony Jarmo³owiczów z Lechowa. W wystawie uczestnicz± arty¶ci z 7 ¶wiêtokrzyskich gmin: Bielin, Bodzentyna, Górna, £±cznej, Mas³owa, Suchedniowa i W±chocka, nale¿±cych do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Dzia³ania – Wokó³ £ysej Góry”.
Zaprezentowane dzie³a s±  wspania³ymi przyk³adami nowoczesnej sztuki opartej na folklorze ¶wiêtokrzyskim. Zwiedzaj±cy mog± podziwiaæ m.in. wyroby ceramiczne Jerzego Jarmo³owicza (inicjatora cyklu wystaw), wspania³e rze¼by autorstwa Jaros³awa Winiarskiego, Micha³a Winiarskiego oraz Edmunda £ebka. Swoje prace zaprezentuj± równie¿: Paulina Kaleciñska – malarstwo, W³odzimierz Ciszek – piêkne zabawki drewniane, Anna Tokarczyk – pisanki nawi±zuj±ce motywem do regionu ¶wiêtokrzyskiego, gobeliny, malowane butelki, oraz  Anna Biskup – chusty, obrusy oraz serwetki robione szyde³kiem.
Przedsiêwziêcie to realizowane jest w ramach projektu „Moc ¦wiêtego Krzy¿a – Kampania Promocyjna Produktów Turystycznych Wokó³ ¦wiêtego Krzy¿a” przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia³ania – Wokó³ £ysej Góry”, wspó³finansowane ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego (Dzia³anie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu). 
         
Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa  Dzia³ania  Wokó³ £ysej Góry”
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •