7 – 8 wrze¶nia 2009r. Szyd³owiec/Barak 
 
70 ROCZNICA BITWY POD BARAKIEM

Z udzia³em Kompanii i Orkiestry Reprezantacyjnej
Stra¿y Granicznej z Nowego S±cza

Zapraszaj± :
Starostwa Szyd³owieckie
Burmistrz Szyd³owca
Komendant Nadwi¶lañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej

Pod patronatem honorowym :
Wojewody Mazowieckiego
Marsza³ka Województwa Mazoweckiego
ks. bp Adama Odzimka
Komendanta G³ownego Stra¿y Granicznej


Program :
7 wrze¶nia 2009r. poniedzia³êk

Godz. 9.00 Uroczysto¶ci w ramach ¦wiêta Szko³y w Zespole Szkó³
                im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szyd³owcu
Godz.18.50 Szyd³owiec , Rynek Wielki, Musztra Paradna Kampanii
                 i Orkiestry Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej
Godz.19.30 Przemarsz z Orkiestr± na cmentarz parafialny w Szyd³owcu.
                 Apel poleg³ych i modlitwa za ¿o³nierzy poleg³ych w Bitwie pod Barakiem
                 8 wrze¶nia 1939

8 wrze¶nia 2009r. wtorek

Godz.  9.30 Zbiórka pocztów sztandarowych i delegacjii pod Starostwem Powiatowym
Godz.  9.45 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej
Godz.10.15 Przemarsz z Orkiestr± ul.Radomsk± do Ko¶cio³a ¶w. Zygmunta
Godz.10.30 Msza ¦wiêta w intencji ¿o³nierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony
                 Pogranicza poleg³ych w bitwie
Godz.11.30 Przejazd pod pomnik „¯o³nierzom Wrze¶nia 1939” na parking le¶ny w Baraku
Godz.12.00 Rozpoczêcie uroczysto¶ci patriotycznych, z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
Godz.13.00 Grochówka ¿o³nierska

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność