Impreza, która dziewiêæ lat temu powsta³a z inicjatywy Pani S³awy Lorenc Hanusz wesz³a na sta³e do kalendarza imprez naszego miasta, organizowanych przez Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu  – Zamek w Szyd³owcu. Sta³a siê ona okazj± do lepszego poznania ¿ydowskiej kultury, poezji, muzyki czy te¿ sztuki kulinarnej. U¶wiadomi³a tak¿e mieszkañcom, ¿e Szyd³owiec to jedno z tych miast, gdzie w historiê Polski wpisuj± siê równie¿ losy ¯ydów, którzy mieszkali w tym kraju i stanowili nieod³±czn± czê¶æ jego spo³eczeñstwa.
Na  program 8. Dnia Kultury ¯ydowskiej z³o¿± siê : spektakl „DZIEÑ GNIEWU” wg R. Brandstaettera,  przygotowany przez Teatr Poezji “U Radziwi³³a”,  degustacja potraw tradycyjnej kuchni ¿ydowskiej,   oraz koncert muzyki klezmerskiej .
Zapraszamy 6 czerwca 2014 r., o godz. 18.00 –  tym razem do sali bankietowej LODOWNIA , ul. Browarska.
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •