II SZYD£OWIECKIE PREZENTACJE  SKRZYPKÓW  LUDOWYCH

im. MARIANA BUJAKA

 

Regulamin

 

Organizator – Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

Termin i miejsce – 5 pa¼dziernika 2008 r, godz. 16.00, Zamek w Szyd³owcu

Cel – prezentacja dorobku artystycznego skrzypków, popularyzacja tradycyjnej muzyki ludowej         oraz zachowanie i przekaz folkloru  m³odszym pokoleniom i ¶rodowiskom twórczym.

Prezentacje maj± charakter konkursu, do udzia³u w którym zapraszamy skrzypków z terenu ca³ej Polski

Uczestnicy wykonuj± 3 melodie. Czas prezentacji nie mo¿e przekraczaæ 10 min.

Prezentacje oceniaæ bêdzie niezale¿ne Jury powo³ane przez Organizatora, bior±c pod uwagê :

l     dobór repertuaru zaczerpniêtego z autentycznego folkloru muzycznego i zachowanie tradycji regionalnej,

l        technikê wykonania,

l        muzykalno¶æ i rytmiczno¶æ.

Warunkiem udzia³u jest przes³anie wype³nionej karty zg³oszenia / w za³±czeniu / do dnia
24 wrze¶nia br. na adres :

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

ul. Sowiñskiego 2

26-500 Szyd³owiec

e-mail: biuro@sckzamek.pl

 

Uczestnicy przyje¿d¿aj± na koszt w³asny lub instytucji deleguj±cych.

Szczegó³owe informacje na temat Prezentacji – Agnieszka Klepaczewska i Cezary S³oñ, tel./fax./048/617 10 29, 617 02 96 od poniedzia³ku do pi±tku w godz. 8.00 – 14.00

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Karta zg³oszenia – Karta zg³oszenia II SZYD£OWIECKIE  PREZENTACJE  SKRZYPKÓW  LUDOWYCH im. MARIANA BUJAKA.doc

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •