Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Imprezy 2005

KALENDARZ imprez Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
na rok 2005

STYCZEÑ

9 styczeñ, Rynek Wielki w Szyd³owcu
Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
20 stycznia, EkspozycjaART
Biblioteka Publiczna Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek,
Otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Ludzie, Miejsca, Czas…" szyd³owieckiej grupy fotografików " M³odzi, piêkni i bez przysz³o¶ci?" Klubu Fotograficznego "Jupiter`72" SCK-Zamek
21 stycznia
Obchody 142 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Msza ¶w. w ko¶ciele ¶w. Zygmunta w intencji Powstañców 1863 roku i
Ojczyzny z udzia³em Miejskiej Orkiestry Dêtej. Zamek – prelekcji na
temat powstania styczniowego , koncert Kameralnego Zespo³u
Instrumentalnego "Pol-Orffa" z Szyd³owca.
28 stycznia , Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
Premiera komedii wg Henryka Sienkiewicza pt. "Muszê wypocz±æ" przygotowanej przez Grupê Teatraln± "Zamczysko" Szyd³owieckiego Centrum Kultury
29 stycznia – SCK Zamek
Pokaz taneczny par Klubu Tañca Towarzyskiego "Zamek"
Szyd³owieckiego Centrum Kultury

4 luty, Zamek
Gala inauguruj±ca projekt "Szyd³owiec Stolic± Kulturaln± Mazowsza 2005 roku".
Prezentacja szyd³owieckich artystów : Kameralnego Zespo³u Instrumentalnego
"Pol-Orffa" , Ma³gorzaty Grochal, Kingi Szymkiewicz, Cezarego S³onia
oraz Chóru Miasta Szyd³owca. Go¶æ gali: Bogus³aw Morka i arty¶ci Opery
Narodowej i Teatru Muzycznego w Warszawie.

11 luty, Galeria Kaplica Zamkowa Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek, Otwarcie wystawy fotografii Zbigniewa Staniszewskiego
DYPTYK FOTOGRAFICZNY – "Wietnam" i "Mazowiecki Pejza¿".
26 luty, godz. 18.oo,kameralna sala koncertowa, SCK-Zamek
Koncert Zespo³u Szanty Klasycznej i Pie¶ni Kubryku "KLIPER"

MARZEC,
5-6 marca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
"Spotkanie z kultur± Grecji"
5 marca, godz. 16.30, sala baletowa IIp.
Warsztaty tañców greckich.
6 marca, godz. 16.oo, Galeria "Kaplica Zamkowa" I p.
Warsztaty ikonograficzne.
Projekt realizowany przy wspó³pracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
10 marca, godz. 12.oo, Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie
Prezentacja Szyd³owca – stolicy kulturalnej Mazowsza 2005 roku
w ramach programu realizowanego przez Muzeum Niepodleg³o¶ci
pn. "SPOTKANIA MISTRZÓW MA£YCH OJCZYZN"
/ prezentacja Szyd³owca – wystawa fotografii, malarstwa, wydawnictw ,
spektakl pt. "By³ taki czas" w wykonaniu Teatru Poezji "U Radziwi³³a" SCK – Zamek /
Zobacz zdjêcia
11 marca, godz. 10.oo, kameralna sala widowiskowa SCK – Zamek
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje powiatowe

18 marca, godz. 18.oo, Galeria "Sapie¿yna" SCK – Zamek
skrzyd³o wschodnie zamku, IIp.
Otwarcie wystawy malarstwa Witolda Popielskiego
" W stronê ¶wiat³a i koloru"

20 marca, od godz.9.oo, Rynek Wielki w Szyd³owcu
NIEDZIELA PALMOWA
Kiermasz twórców ludowych, artystów, koncerty zespo³ów
¶piewaczych, kapel ludowych, konkurs na najwiêksz± i na tradycyjn±
palmê wielkanocn±, konkurs na ¶wi±tecznego mazurka.
Zobacz zdjêcia
KWIECIEÑ
19 kwietnia, zamek,
"Non Omnis Moriar"
spektakl w wykonaniu Teatru Poezji "U Radziwi³³a" SCK – Zamek,
otwarcie wystawy obrazuj±cej ¿ycie spo³eczno¶ci ¿ydowskiej Szyd³owca do 1945 roku,
ze zbiorów Izby Regionalnej Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu

23 kwietnia, sala kinowa
Koncert zespo³ów DHM i SFERA(support)
MAJ- CZERWIEC

XXXVI SZYD£OWIECKA WIOSNA KULTURALNA
koncerty, spektakle, widowiska, festyny, pokazy, turnieje, konkursy, przegl±dy:

2,3 maja, Rynek Wielki, Zamek
“Szyd³owieckie Zygmunty” ¦wiêto
Miasta
kiermasz
rêkodzie³a
i sztuki
ludowej, koncert
kataryniarza
warszawskiego
Piotra Bota,
wpisy do
“Najwiêkszej
Ksiêgi
Najwiêkszego
Polaka”, plener
malarski uczniów
szyd³owieckich
szkó³, pami±tkowa
fotografia Zygmuntów,
“Wymierzanie
kary pod
prêgierzem
miejskim” – inscenizacja
w wyk.
Grupy Teatralnej
“U Radziwi³³a”
SCK-Zamek,
koncert cygañskiego
zespo³u
“HITANO”
organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

13 maja, godz. 18.oo, Galeria Kaplica Zamkowa
Otwarcie wystawy malarstwa artysty plastyka Tomasza Kandyby


14 maja, dziedziniec zamkowy
II Ogólnopolski Festiwal Piosenki ¯eglarskiej "FOSA"
Organizatorzy: Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,
Lekarski Klub ¯eglarski "Bocianie Gniazdo", Zespó³ Szanty Klasycznej i
Pie¶ni Kubryku "Kliper"
Wyst±pi±: MECHANICY SHANTY, DNA, HAMBAWENAH, FAIR LADY, BRA-DE-LI, ORKIESTRA SZAMANA, KLIPER
Zobacz zdjêcia

20 maja, godz.21.oo, dziedziniec zamkowy
"MARIA"
widowisko plenerowe w wykonaniu Grupy Teatralnej "U Radziwi³³a" SCK – Zamek
23,24,25 maja, Zamek
XII Zamkowe Spotkania Teatralne "O LAUR Z£OTEGO GARGULCA"
Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich
Przegl±d realizowany przy pomocy finansowej Samorz±du Województwa Mazowieckiego.
29 maja, godz. 15.30, Rynek Wielki
III Szyd³owieckie Spotkania Orkiestr Dêtych
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
Spotkania realizowane przy pomocy finansowej Samorz±du Województwa Mazowieckiego.
3 czerwca, godz. 18.oo, EkspozycjaART Biblioteka, Zamek
Otwarcie wystawy plastycznej Grupy Twórczej z Grójca
11,12 czerwca, dziedziniec zamkowy
XVIII Przegl±d Kapel i Zespo³ów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety
Ogólnopolski Przegl±d Folkloru w kategoriach: kapel ludowych , zespo³ów ¶piewaczych,
zespo³ów pie¶ni i tañca
11 czerwca
14.oo – 20.oo – prezentacje konkursowe
12 czerwca
10.oo – 19.oo – prezentacje konkursowe
ok. godz. 19.oo – koncert GO¦CI Przegl±du
ok. 21.oo – og³oszenie wyników, wrêczenie nagród
Przegl±d realizowany przy pomocy finansowej Samorz±du Województwa Mazowieckiego.
17 czerwca, godz.17.oo, dziedziniec zamkowy
"Szyd³owieckie talenty"
prezentacje artystyczne grup twórczych Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek

23 czerwca, dziedziniec zamkowy
koncert zespo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo

24 czerwca, wyspa zamkowa, Park Radziwi³³owski, dziedziniec zamkowy
"WIANKI"
godz. 20.oo, wyspa zamkowa
Koncert Miejskiej Orkiestry Dêtej z Szyd³owca, koncert zespo³ów ludowych,
inscenizacja obrzêdu nocy sobótkowej
ok. godz. 22.oo, dziedziniec zamkowy
Go¶æ Wianków`2005 – zespó³ folkowy "ORKIESTRA ¦WIÊTEGO MIKO£AJA"
"Wianki" realizowane przy pomocy finansowej Samorz±du Województwa Mazowieckiego.

26 czerwca, Sadek k/Szyd³owca
XVI Bieg uliczny SADEK 2005

LIPIEC

2 lipca,o¶rodek rekreacyjny Zalew
S³oneczny piknik WARKA FEST
koncert zespo³ów £ZY, GOLDEN LIFE

SIERPIEÑ


19 sierpnia, Galeria “Kaplica Zamkowa”
Otwarcie wystawy malarstwa MARCINA S£OWIKA-WILCZYÑSKIEGO
20 sierpnia, O¶rodek Rekreacyjny “Zalew”
“SZYD£OWIEC ROCK FESTIVAL 2005”
24 sierpnia , sala kominkowa Zamku
Konstanty Andrzej Kulka – koncert

28 sierpnia, dziedziniec zamkowy
JUBILEUSZ 95-lecia Miejskiej Orkiestry Dêtej w Szyd³owcu

30 sierpnia, dziedzinec zamkowy
“Muzyczny Szyd³owiec” – prezentacje zespo³ów muzycznych Szyd³owca

Organizatorzy: Burmistrz Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

WRZESIEÑ

2 wrze¶nia, Galeria “Sapie¿yna”, EkspozycjaART Biblioteka
Otwarcie wystawy malarstwa TADEUSZA LU¯YÑSKIEGO
4 wrze¶nia, Rynek Wielki
“Szyd³owieckie wieñcowanie“ – Do¿ynki gminne
Organizatorzy: Burmistrz Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

8 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Barak
Miejskie obchody Rocznicy Bitwy pod Barakiem
9 wrze¶nia, dziedziniec zamkowy
“REWIZOR” Miko³aja Gogola w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w P³ocku
re¿yseria Marek Mokrowiecki, w roli Horodniczego Marek Perepeczko

9-17 wrze¶nia, Zamek
Miêdzynarodowe warsztaty muzyczne m³odzie¿y Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I i II st. im. Mieczys³awa Kar³owiecza w Katowicach i
m³odzie¿y niemieckiej ze Szwarclandu
koncerty, warsztaty muzyczne, plastyczne, folklorystyczne
11 wrze¶nia, godz.12.00
Regionalne obchody ¦wiêta Solidarno¶ci
Spektakl Teatru Poezji “ U Radziwi³³a” pt. “By³ taki czas”

12 – 21 wrze¶nia, Zamek, Pracownia Art. “Rajmundówka”, Szyd³owiec i okolice
I Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

15 wrze¶nia, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu,

KONCERT w
wykonaniu ORKIESTRY KAMERALNEJ pod dyrekcj± Wojciecha S±kóla oraz solistów w ramach Muzycznych Spotkañ M³odzie¿y PSM I i II st. im. Mieczys³awa Kar³owicza w Katowicach i Schulerorcheter z Titisee – Neustadt

15 – 16 wrze¶nia, Zamek
“MAZOWIECKIE SPOTKANIA Z KSI¡¯K¡”
wystawy, wyk³ady, spotkania z pisarzem, kiermasze ksi±¿ek, koncerty
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka G³ówna
Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Publiczna – Szyd³owieckie Centrum
Kultury – Zamek

23 wrze¶nia
koncert zespo³u D¯EM

25 wrze¶nia, Zamek
Zamkowe Koncerty Muzyki Dawnej
w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Miko³aja z Radomia
KONCERT UKRAIÑSKIEJ KAPELI BANDURYSTÓW “KARPATY” ze Lwowa
Organizator: Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek przy wspó³pracy z Fundacj± ARS ANTIQUA RADOMIENSIS – organizatorem Festiwalu

27 wrze¶nia
DZIEÑ PODZIEMNEGO PAÑSTWA POLSKIEGO
uroczysto¶ci miejskie organizowane przez Urz±d Miejski w Szyd³owcu, ¦wiatowy Zwi±zek Rzo³nierzy Armii Krajowej – Ko³o w Szyd³owcu; Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

PA¯DZIERNIK

16-17 pa¼dziernika
DZIEÑ PAPIESKI
Otwarcie wystawy fotografii Tomasza Buby
“Te chwile tworz± historiê – spotkanie z Janem Paw³em II”
program poetycki “Ja jestem prawd±”
w wykonaniu Teatru Poezji “U Radziwi³³a” SCK – Zamek
prezentacja multimedialna
“Jan Pawe³ II Orêdownik Prawdy”
przygotowana przez m³odzie¿ z Parafii ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu
organizator: Urz±d Miejski w szyd³owcu, Parafia ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu, Klub Inteligencji Katolickiej, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

21 pa¼dziernika, Galeria “Kaplica Zamkowa”
Otwarcie wystawy poplenerowej
I Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego


LISTOPAD

12 listopada, hala sportowa
Szyd³owiecka Gala Tañca Towarzyskiego

20 listopada, sala kominkowa
KRÓLEWSKI DWÓR JAGIELLONÓW

koncert muzyki dawnej

27 listopada, Soko³ów Podlaski
“Jak Stolica ze Stolic±, czyli Szyd³owiec w Soko³owie Podlaskim”

koncert Zespo³u Instrumentalnego “POL-ORFFA”
pokaz par tanecznych Klubu Tañca Towarzyskiego – Zamek
prezentacja multimedialna “Szyd³owiec” z wystêpem cz³onków Grupy Teatralnej “U Radziwi³³a”
Projekt zrealizowany przy wspó³pracy z Soko³owskim O¶rodkiem Kultury.

29 listopada, sala kinowa
Zbigniew Wegehaupt Quartet
koncert jazzowy

GRUDZIEÑ

3 grudnia, Zamek
III Memoria³ Tomka Kazubskiego – Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par

9 grudnia, sala kameralna – Zamek
“LADY MAKBET”
– monodram wg “Makbeta” W. Szekspira
w wykonaniu Aleksandry Olszewskiej

13 grudnia 2005 r., godzina 17.00 EkspozycjaART Biblioteka, Galeria Kaplica Zamkowa
Otwarcie wystawy " ZBRODNIE W MAJESTACIE PRAWA 1944-1956"

Wystawa zorganizowana przy wspó³pracy z Zarz±dem Regionu NSZZ "Solidarno¶æ" Ziemia Radomska.

17-18 grudnia 2005r.
WARSZTATY BOOGIE-WOOGIE


19 grudnia, godzina 18.00, sala kinowa – Zamek
EMILIAN KAMIÑSKI
w autorskim spektaklu pt. “ W OBRONIE JASKINIOWCA”
one man show , b³yskotliwa komedia ma³¿eñska

CA£Y ROK:
wystawy w Galerii "KAPLICA ZAMKOWA"Galerii "SAPIE¯YNA" i ekspozycjiART Biblioteka

 

KALENDARZ imprez Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek na rok 2005 STYCZEŃ 9 styczeń, Rynek Wielki w Szydłowcu Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 20 stycznia, EkspozycjaART Biblioteka Publiczna Szydłowieckiego Centrum… Continue reading
Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296