Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Imprezy 2006

Kalendarium imprez organizowanych przez Szyd³owieckie Centrum Kultury Zamek w 2006 roku

STYCZEÑ

8 stycznia, dziedziniec zamkowy w Szyd³owcu
XIV Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy

16 – 27 stycznia, Szyd³owieckie Centrum Kultury ZAMEK
FERIE 2006

13 stycznia, EkspozycjaART – Bblioteka
Szopka Bo¿onarodzeniowa – otwarcie wystawy pokonkursowej
organizator: Szd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Urz±d Miejski w Szyd³owcu

21 stycznia
Obchody 143 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO
organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

28 stycznia, sala kameralna SCK-Zamek, godzina 18.00
Spotkanie promuj±ce wydanie p³yty Darka Bernatka pt. “ Wspomnienie”
– koncert Darka i jego go¶ci.

Nagrañ
do p³yty dokonano w Cyfrowym Studiu Nagrañ “Zamek” Szyd³owieckiego
Centrum Kulktury – Zamek. P³ytê wydano przy wsparciu finansowym
Samorz±du Miejskiego w Szyd³owcu oraz Starostwa Powiatowego w
Szyd³owcu. Inicjatorem i koordynatorem projektu by³y Warsztaty Terapii
Zajêciowej przy SPON w Szyd³owcu.

LUTY

3 luty, Galeria Kaplica Zamkowa
Wystawa fotografii Zbigniewa Staniszewskiego – wernisa¿

8 luty, godzina 17.00,Galeria Kaplica Zamkowa
Wernisa¿ wystawy fotografii Zbigniewa Staniszewskiego
“ Oblicza wiary” , “ Cieñ ¿ycia”

17 luty, EkspozycjaART Biblioteka
Otwarcie wystawy Henryka Sarny
“Zamki, pa³ace i dworki” – akwarela, sepia

25 luty – hala sportowa Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu, SCK-Zamek
Prezentacje zespo³ów i par tanecznych Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek

MARZEC

marzec, Zamek
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
Konkurs realizowany przy wspó³pracy z Towarzystwem Kultury Teatralnej w Radomiu.

17 marca, Galeria Kaplica Zamkowa
Wystawa fotografii Dariusza Zdziecha
“Nowa Zelandia – kraj, w którym zaczyna siê dzieñ”
wernisa¿
Wystawa zorganizowana przy wspó³pracy z Ambasad± Nowej Zelandii w Polsce.

KWIECIEÑ

4 kwietnia, godzina 21.37 – ko¶ció³ ¦w. Zygmunta w Szyd³owcu
Uroczysty koncert po¶wiêcony pamiêci Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II w pierwsz± rocznicê Jego ¶mierci.
wyst±pi±:
Chór Collegium Musicum i Orkiestra Symfonia Viva pod dyrekcj± Tomasza Radziwonowicza

9 kwiecieñ, Rynek Wielki
IV Szyd³owiecki Kiermasz Wielkanocny
organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,
Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu

23 kwietnia (niedziela), godz. 17.00 – hala sportowa Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu /wej¶cie od ul. Ko¶ciuszki/
PREZENTACJE TANECZNE
W programie pokazy tañca :
Klubu Tañca Towarzyskiego “ZAMEK” i Zespo³u Pie¶ni i Tañca “OBERTAS”

28 kwietnia, godz. 19.00, Zamek – sala kameralna
"¯EGNAJ JUDASZU"
Premiera spektaklu wg Ireneusza Iredyñskiego
w wykonaniu Teatru Pozeji "U Radziwi³³a"

MAJ – CZERWIEC

XXXVII SZYD£OWIECKA WIOSNA KULTURALNA
koncerty, spektakle, widowiska, festyny, pokazy, turnieje, konkursy, przegl±dy:

2,3 maja, Rynek Wielki, Zamek
“Szyd³owieckie Zygmunty” – ¦wiêto Miasta
kiermasz
rêkodzie³a i sztuki ludowej, koncerty, plener malarski uczniów
szyd³owieckich szkó³, pami±tkowa fotografia Zygmuntów, “Wymierzanie
kary pod prêgierzem miejskim” – inscenizacja w wyk. Grupy Teatralnej
“U Radziwi³³a” SCK-Zamek, miejskie uroczysto¶ci ¶wiêta 3 Maja
organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

12 maj, Galeria Kaplica Zamkowa
Malarstwo olejne Wojciecha Rutkowskiego – wernisa¿

21 maja, Rynek Wielki
IV Szyd³owieckie Spotkania Orkiestr Dêtych
organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

24-25-26 maja, Zamek
XIII Zamkowe Spotkania Teatralne “O LAUR Z£OTEGO GARGULCA”
Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich

2 czerwca, EkspozycjaART Biblioteka
Wystawa akwareli Tomasza Kandyby – wernisa¿

10-11 czerwca, dziedziniec zamkowy
XIX Przegl±d Kapel i Zespo³ów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety
Ogólnopolski Przegl±d Folkloru w kategorii:
kapel ludowych, zespo³ów ¶piewaczych, zespo³ów pie¶ni i tañca

16 czerwca, Zamek
I DZIEÑ KULTURY ¯YDOWSKIEJ
“Mazel Tow”


23 czerwca, wyspa zamkowa, Park Radziwi³³owski, dziedziniec zamkowy
“WIANKI”
koncert zespo³ów ludowych, zespo³ów folkowych,
inscenizacja obrzêdu nocy sobótkowej ; pokaz fajerwerków

25 czerwca, Sadek k/Szyd³owca
XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek`2006
organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

LIPIEC – SIERPIEÑ


9 lipca, godz. 19.00, sala kameralna – Zamek
Koncert jazzowy
MATEUSZ SMOCZYÑSKI QUINTET
Mateusz Smoczyñski – skrzypce
Konrad Zemler – gitara
Jan Smoczñski – fortepian
Wojciech Pulcyn – kontrabas
Roman ¦lefarski – perkusja
Koncert organizowany przy wspó³pracy i pomocy finansowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

4 sierpnia, Galeria Kaplica Zamkowa
Wernisa¿ wystawy twórczo¶ci NINO D`ETTORRE z Rzymu
“SENSIBILATA DEL COLORE”


lipiec-sierpieñ
O¶rodek Rekreacyjny – Zalew Szyd³owieckiego Centrum Kultury
niedzielne festyny organizowane przez Kawiarniê “ZALEW” przy wspó³pracy z SCK-Zamek

WRZESIEÑ

1-10 wrze¶nia
II Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
Zrealizowano ze ¶rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Plener organizowany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego.

3 wrze¶nia, godz. 17.00, O¶rodek Rekreacyjny – Zalew
JAJECZNY FESTYN RODZINNY

7 wrze¶nia, EkspozycjaART Biblioteka
Wernisa¿ wystawy artysty malarza MARCINA S£OWIKA WILCZYÑSKIEGO

8 wrze¶nia, godz. 20.30, dziedziniec zamkowy
Koncert: MARIUSZ KOWALSKI Z ZESPO£EM
“ MUZYKA ZIEMI” – “PACHAMAMA”

Koncert realizowany przy wspó³pracy Klubu ¦rodowisk Twórczych “£A¬NIA” w Radomiu.

8 wrze¶nia
Miejskie obchody Rocznicy Bitwy pod Barakiem
Organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury-Zamek

10wrze¶nia
“SZYD£OWIECKIE WIEÑCOWANIE” – do¿ynki gminne
Organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Mazowiecki O¶rodek Doradztwa
Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu, Szyd³owieckie
Centrum Kultury-Zamek

16 wrze¶nia, dziedziniec zamkowy
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ¯EGLARSKIEJ “FOSA”
Organizatorzy: Lekarski Klub ¯eglarski “Bocianie Gniazdo”, Zespó³
Szanty Klasycznej i Pie¶ni Kubryku “Kliper”, Szyd³owieckie Centrum
Kultury – Zamek
Szczegó³owe informacje na stronie festiwalu

22-23-24 wrze¶nia, Zamek
ZAKOÑCZENIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO
Zjazd ok.50 klubów motocyklowych.

24 wrze¶nia, godz. 19.00, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu
Koncert CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
“ COLLEGIUM MUSICUM”

Koncert organizowany przy wspó³pracy i pomocy finansowej Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki, przy wspó³pracy z Parafi± p.w. ¶w. Zygmunta
w Szyd³owcu.

27 wrze¶nia
Dzieñ Podziemnego Pañstwa Polskiego – miejskie uroczysto¶ci obchodów
Organizator: Urzad Miejski w Szyd³owcu, Polski Zwi±zek ¯o³nierzy Armii
Krajowej – Ko³o w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury-Zamek

PA¬DZIERNIK

07 pa¼dziernika, Galeria Kaplica Zamkowa, Ekspozycja ART, dziedziniec zamkowy
Wernisa¿ wystawy "DARZ BÓR"

16-20 pa¼dziernika, zamek
IV Mistrzostwa Polski Policji w szachach

16-17 pa¼dziernika, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu,
DZIEÑ PAPIESKI
uroczysto¶ci w ko¶ciele ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu, wystawy, koncerty
organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, parafia ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,
Klub Inteligencji Katolickiej przy parafii ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu

LISTOPAD

11 listopada
Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, plac przed pomnikiem J. Pi³sudskiego
Miejskie obchody Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci
organizator: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

11 listopada – 10 grudnia 2006, SCK Zamek
Warsztaty Teatru Ruchu INSPIRACJE

30 listopada, Galeria “Kaplica Zamkowa”
Otwarcie wystawy poplenerowej
II SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA
IM. W£ADYS£AWA ALEKSANDRA MALECKIEGO
Plener i wystawa organizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorz±du Województwa Mazowieckiego.

GRUDZIEÑ

2 grudnia, Zamek
IV Memoria³ Tomka Kazubskiego
Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par

3 grudnia, godzina 17.00
Hala sportowa Zespo³u szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu
II SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA
Prezentacja Zespo³ów Tanecznych Mazowsza
Mistrzowie Gali:
BEATA i MACIEJ FENZELOWSCY – AKTUALNI MISTRZOWIE POLSKI PAR ZAWODOWYCH W TANCACH STANDARDOWYCH
MONIKA i TOMASZ GIERMUDOWIE – AKTUALNI WICEMISTRZOWIE POLSKI PAR ZAWODOWYCH W TANCACH LATYNOAMERYKAÑSKICH
Gala organizowana przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego.

8 grudnia, godzina 17.00,EkpozycjaART Biblioteka
Wernisa¿ wystawy
„WSPOMNIENIA POLSKICH SIEROT Z PAHIATUA”

Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Ambasad± Nowej Zelandii w Polsce.

10 grudnia, godz.18.30,aula Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu
Prezentacja spektaklu koñcz±cego
WARSZTATY TEATRU RUCHU „INSPIRACJE”
Prezentacje mistrzów:
ALEKSANDRA DZIUROSZ – taniec wspó³czesny
BART£OMIEJ OSTAPCZUK – pantomima
Realizowane przy wspó³pracy i wsparciu finansowym
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

15 grudnia, godzina 17.00, sala kominkowa, skrzyd³o wschodnie zamku
Spotkanie z Laureatem Nagrody Norwida 2006
kompozytorem W£ADYS£AWEM S£OWIÑSKIM

Koncert
KWARTETU WILANOWSKIEGO
Realizowane przy wspó³pracy i wsparciu finansowym
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

19 grudnia, Ekspozycja ART Biblioteka"WOJS£AWICE kontra reszta ¶wiata"Wernisa¿ fotograficznej wystawy polenerowejGrupy Fotograficznej "M³odzi, piêkni i bez przysz³o¶ci?"Klubu Fotograficznego "Jupiter’72" SCK Zamek20 grudnia, sala kominkowa"Pójd¼my wszyscy do stajenki"¶wi±teczny koncertKameralnego Zespo³u Instrumentalnego "POL-ORFFA"Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Szyd³owcu

20 grudnia, sala kominkowa"Pójd¼my wszyscy do stajenki"¶wi±teczny koncert Kameralnego Zespo³u Instrumentalnego "POL-ORFFA"Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Szyd³owcu

Continue reading

II SZYD£OWIECKA  GALA TANECZNA– Prezentacja Zespo³ów Tanecznych Mazowsza

3 grudnia 2006, /niedziela/, godz. 17.00,Hala sportowa Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu

W Gali wyst±pili :– Formacja Tañca hip – hop oraz pary taneczne z radomskiej szko³y tañca "Rockstep"– Formacja taneczna "No rules" oraz  pary taneczne Klubu Tañca Towarzyskiego "Promenada"  Miejskiego O¶rodka Kultury w Opatowie,– Formacja tañca brack dance "Elektro Fusion" oraz pary taneczne Klubu Tañca Towarzyskiego Miejskiego Centrum Kultury w P³oñsku,– Formacja tañca nowoczesnego "Czwórki"   Gminnego O¶rodka Kultury w Chlewiskach,– Pary boogie woogie Klubu Tañca "Kick" z Miejskiego O¶rodka Kultury w Pionkach,– Pary Taneczne z Klubu Tañca Towarzyskiego "zamek" oraz Zespó³ Tañca "Szyd³owiec"  Szyd³owieckiego Centrum Kultury

MISTRZOWIE  GALI :

BEATA I MACIEJ FELZENOWSCY – aktualni mistrzowie polski par zawodowych w tañcach standardowychMONIKA I TOMASZ GIERMUDOWIE – aktualni wicemistrzowie polski par zawodowych w tañcach latynoamerykañskich. 

Continue reading

Warsztaty Teatru Ruchu INSPIRACJE

W dniach 11 listopada 10 grudnia 2006 r. Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek wraz z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie zrealizowa³o Warsztaty Teatru Ruchu INSPIRACJE.    Ide± projektu jest aktywna edukacja, skierowana na uczestnictwo w twórczym dzia³aniu, wymianie do¶wiadczeñ i integracji artystycznej. Projekt ma charakter edukacyjno-upowszechnieniowy i ma na celu wype³niæ istniej±c± lukê w tym kierunku sztuki, bêd±c jednocze¶nie odpowiedzi± na zapotrzebowanie m³odego ¶rodowiska o twórczych zainteresowaniach. Stymulacja i  upowszechnienie technik Teatru Ruchu, jest dzia³aniem na rzecz przybli¿enia tej dziedziny sztuki szerokiemu odbiorcy.    Continue reading

16 pa¼dziernika br., w salach szyd³owieckiego zamku odbêdzie siê uroczyste otwarcie IV Mistrzostw Polski Policji w szachach.

Program :16 – 20.10 – Restauracja "Lodownia"  spotkania rund I – IX… Continue reading

W dniach 22 – 24 wrze¶nia na zamku w Szyd³owcu odby³o siê zakoñczenie sezonu motocykowego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ.

Dwunasty Staropolski Wieczór z cyklu Mazowsze w Koronie w 2006 r. pt. „Adoramus te, Christe”

Wykonawcy : Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Borzym – dyrygent Kazimierz Pacuski – s³owo o historii Ma³gorzata Komorowska – s³owo o muzyce.

    W niedzielê 24 wrze¶nia 2006 r. we wspania³ym wnêtrzu Ko¶cio³a pw. ¦w. Zygmunta w Szyd³owcu odby³ siê koncert Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego pod batut± Andrzeja Borzyma. Koncert zosta³a zrealizowany w ramach cyklu koncertów "Mazowsze w Koronie", którego autorem jest pani Ma³gorzata Kaliciñska. S³owo o historii, chwal±c zas³ugi rodu Szyd³owieckich wyg³osi³ Kazimierz Pacuski. Koncert prowadzi³a pani Ma³gorzata Komorowska. W programie koncertu zatytu³owanego "ADORAMUS te, CHRISTE" znalaz³a siê religijna muzyka europejskich twórców od XVI do XIX wieku : Wac³awa z Szamotu³, Miko³aja Gomó³ki, Miko³aja Zieleñskiego, Cristóbala de Moralesa, Nathaniela Gilesa, Thomasa Tallisa, Thomasa Tomkinsa, Henrego Purcell’a, Quirino Gaspariniego, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanesa Brahmsa, Fraza Liszta. Continue reading
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza 3 wrze¶nia (niedziela) do O¶rodka Sportu i Rekreacji – Zalew na

JAJECZNY  FESTYN  RODZINNY    

III MISTRZOSTWA SZYD£OWCA RZUCIE JAJEM NA ODLEG£O¦Æ

G³ówna… Continue reading

10 wrze¶nia br w Szyd³owcu zakoñczy³ siê II Plener Malarski Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego.W plenerze udzia³ wziê³o 16 artystów plastyków m.in.  z Warszawy, Krakowa, Radomia, I³¿y, Szyd³owca. Do tegorocznej edycji pleneru Organizatorzy zaprosili równie¿ artystów z W³och oraz Chorwacji.Uczestnicy pleneru spêdzili w Szyd³owcu 10 dni, w trakcie których malowali urokliwe zak±tki miasta i okolic.Organizatorem pleneru jest Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

Continue reading

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296