Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Imprezy 2007

KALENDARZ imprez Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
na rok 2007

STYCZEÑ LUTY MARZEC KWIECIEÑ MAJ CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEÑ WRZESIEÑ PA¬DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEÑ

STYCZEÑ

11 stycznia 2007, godz. 17.00, Ekspozycja ART, Biblioteka
Wernisa¿ wystawy „Z Polski do Nowej Zelandii, losy dzieci z Pahiatua”
ze zbiorów Polish Heritage Trust Muzeum w Nowej Zelandii
Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Ambasad± Nowej Zelandii

14 stycznia 2004
XV Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy

26 stycznia, Szyd³owiec
144. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w Szyd³owcu
W ramach Centralnych obchodów organizowanych w dniach od 26 do 28
stycznia w miejscowo¶ciach: Szyd³owiec, Suchedniów, Bodzentyn, W±chock.
organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Szyd³owcu, Urz±d Miejski w Szyd³owcu,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

LUTY

27 stycznia – 11 lutego 2007, Zamek
FERIE 2007
Zajêcia klubowe: taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne,
dzia³ania w Bibliotece, muzyczne wieczory klubowe – WIECZÓR Z MUZ¡
KLUBOW¡ Projekt realizowany przez Grupê „M³odzi dla m³odych” w ramach
projektu „Klub Kot³ownia” w programie „Dobre pomys³y” Polskiej Fundacji
dzieci i M³odzie¿y oraz Fundacji J&S Pro Bono Poloniae , bal
kostiumowy dla dzieci,
warsztaty fotograficzno- filmowe i dziennikarskie – TELE WIZJA NA PRZYSZ£O¦Æ
Projekt realizowany przez grupê „M³odzi piêkni i bez przysz³o¶ci?” KF
„Jupiter`72” w ramach programu „Równaæ szanse” Polskiej Fundacji Dzieci
i M³odzie¿y i Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci.
warsztaty taneczne w Klubie Tañca Towarzyskiego „Zamek” – salsa.

16 lutego, EkspozycjaART Biblioteka

Otwarcie wystawy rze¼by Tomasza Pêdzicha

16 lutego, sala kinowa, godz. 17.30
Promocja ksi±¿ki Ireny Przyby³owskiej – Hanusz pt.
KAPLICZKI KRZY¯E FIGURKI
jako pomniki przesz³o¶ci i ¶wiadkowie czasów wspó³czesnych

MARZEC

2 marca, Galeria Kaplica Zamkowa

Wernisa¿ wystawy fotografii Zbigniewa Staniszewskiego

3 marca 2007, godz. 18.00, sala kinowa
Zamkowe Impresje Artystyczne
Program poetycko muzyczny w wykonaniu grup teatralnych, muzycznych SCK Zamek

9 marca, zamek

Eliminacje Powiatowe 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
XXIV Ma³ego Konkursu Recytatorskiego,
XXX Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

23 marca, Zamek

I TURNIEJ POEZJI I MUZYKI RENESANSU
“ O Z£OTY KROKSZTYN SZYD£OWIECKIEGO ZAMKU”

Ogólnopolski konkurs poetycki i muzyczny.

KWIECIEÑ

1 kwietnia, Rynek Wielki

V Szyd³owiecki Kiermasz Wielkanocny

Organizatorzy:
Urz±d Miejski w Szyd³owcu
Stowarzyszenie „Wspólnota Ziemi Szyd³owieckiej”
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradców w Szyd³owcu

3 kwietnia, Galeria Kaplica Zamkowa

Wernisa¿ wystawy malarstwa i rze¼by Ma³gorzaty Kieleckiej i Henryka Sikory

27 kwietnia,Zamek
„MAZEL TOW”
Dzieñ kultury ¿ydowskiej w Szyd³owcu:
koncerty, spektakle teatralne, biesiada literacka, kuchnia ¿ydowska, konkursy literackie.

kwiecieñ, zamek
Premiera spektaklu ”SERENADA „ wg S³awomira Mro¿ka
w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a” SCK-Zamek

MAJ – CZERWIEC
XXXVIII SZYD£OWIECKA WIOSNA KULTURALNA
koncerty, spektakle, widowiska, festyny, pokazy, turnieje, konkursy, przegl±dy

2,3 maja, Rynek Wielki, Zamek

“V Szyd³owieckie Zygmunty” – ¦wiêto Miasta

kiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej, koncerty, plener malarski uczniów
szyd³owieckich szkó³, pami±tkowa fotografia Zygmuntów, miejskie
uroczysto¶ci ¶wiêta 3 Maja

11 maja 2007 r., godz. 19.oo, sala kameralna
„LADY MACBETH”
Premiera monodramu w wykonaniu IDY GOZDEK z Teatru Poezji „U RADZIWI££A”
spektakl na podstawie „MAKBETA” W. Szekspira

16 maja 2007, sala kominkowa SCK Zamek
Jubileusz 50- Lecia Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Szyd³owcu

23-24-25 maja, Zamek

XIV Zamkowe Spotkania Teatralne “O LAUR Z£OTEGO GARGULCA”

Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich

27 maja, Rynek Wielki

V Szyd³owieckie Spotkania Orkiestr Dêtych

organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

maj, zamek
Prezentacja spektaklu pt. „DYBUK” w
wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a” Szyd³owieckiego Centrum Kultury
– Zamek w ramach Amatorskiego Festiwalu Teatrów Obrzêdowych.

CZERWIEC

1 czerwca, EkpozycjaART Biblioteka

Wernisa¿ wystawy akwareli Dariusza Kowala

1.06.07,godz.16.00, Galeria Kaplica Zamkowa
Dzieñ Dzia³acza Kultury i Demokracji Lokalnej, Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek
spotkanie twórców, pracowników kultury, bibliotekarzy, przedstawicieli
stowarzyszeñ spo³ecznych i kulturalnych Miasta Szyd³owca

6 czerwca
ORATORIUM „POKUTNIK Z OSJAKU”
Romana Brandstaettera w wykonaniu Grupy Teatralnej „ZAMCZYSKO” SCK-Zamek

9-10 czerwca, dziedziniec zamkowy

XX Przegl±d Kapel i Zespo³ów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety


Ogólnopolski Przegl±d Folkloru w kategorii
kapel ludowych, zespo³ów ¶piewaczych, zespo³ów pie¶ni i tañca

17 czerwca, Sadek k/Szyd³owca

XVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek`2007

organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku,
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

22 czerwca, wyspa zamkowa, Park Radziwi³³owski, dziedziniec zamkowy

“WIANKI”

koncert zespo³ów ludowych, zespo³ów folkowych,
inscenizacja obrzêdu nocy sobótkowej ; pokaz fajerwerków

LIPIEC

Biblioteka Publiczna SCK Zamek
w ka¿d± ¶rodê o godz. 11.00
„W NASZEJ BIBLIOTECE MO¯NA SIÊ BAWIÆ”
– mini konkursy, rozsypanki literackie, zabawy w skojarzenia, zagadki,
rozwi±zywanie krzy¿ówek, czytanie popularnych ksi±¿ek dla dzieci itp.

Wtorki, ¶rody, godz. 10-13.00
CZYTELNIA INTERNETOWA w BIBLIOTECE

Lipiec-sierpieñ – SCK Zamek
Realizacja projektu pt. ‘ Chod¼ opowiem ci pewna historiê”
Fundacja Batorego, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szyd³owca, Grupa
Fotograficzna „M³odzi, piêkni i bez przysz³o¶ci ?” KF „Jupiter`72”,
cz³onkowie grup artystycznych SCK Zamek
– tworzenie strony internetowej o polsko-¿ydowskiej przesz³o¶ci Szyd³owca,
wyjazd realizatorów projektu do Sejn.

11.07, sala kinowa SCK Zamek
Zakoñczenie projektu „TELE WIZJA NA PRZYSZ£O¦Æ” realizowanego przez Grupê Fotograficzn± „M³odzi, piêkni i bez przysz³o¶ci ?” KF „Jupiter`72”
– wystawa zdjêæ, pokaz filmu „ Szyd³owiec to ….”

6 lipca, Galeria Kaplica Zamkowa

Wernisa¿ wystawy malarstwa i rze¼by Tomasza Przysuchy

6.07, SCK Zamek
Organizacja Spotkania dla Klientów Centrum Radom
ze spektaklem plenerowym Teatru AKT pt. „P³on±ce laski cztery”, pokazem fajerwerków itp. / impreza zlecona, zamkniêta /

2-7.07, SCK Zamek
Warsztaty muzyczne Chóru Miasta Szyd³owca

5-10.07, Czarniecka Góra
Warsztaty teatralne Teatru Poezji „U Radziwi³³a”

25.07, Rynek Wielki

50 Jubileuszowy Miêdzynarodowy Wy¶cig Kolarski „Dooko³a Mazowsza”
start w Szyd³owcu do II etapu wy¶cigu Szyd³owiec-Piaseczno


SIERPIEÑ

30.07-3.08, Szyd³owiec, okolice Szyd³owca
WAKACYJNY PLENER MALARSKI DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

15 sierpnia, Rynek Wielki
Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne z okazji ¦wiêta Wojska Polskiego i 87. rocznicy Cudu nad Wis³±
Organizatorzy: Urz±d Miejski, SCK Zamek, Zwi±zek Strzelecki Oddzia³ Szyd³owiec

20 – 26.08, Kontrewers k. Mniowa
OBÓZ SZKOLENIOWY KLUBU TAÑCA TOWARZYSKIEGO ZAMEK
w tym Zespo³u Tañca „Szyd³owiec”

23.08, Kozienice
Prezentacja artystyczna Szyd³owca podczas uroczysto¶ci otwarcia
50 –go Jubileuszowego Miêdzynarodowego Wy¶cigu Kolarskiego „Dooko³a
Mazowsza”

24.08, godz. 18.00, Biblioteka Publiczna
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANN¡ SULIM¡ BARAÑSK¡ I KRZYSZTOFEM BARAÑSKIM pt. „DYPTYK POETYCKI II”
promuj±ce nowe wydawnictw literackie autorów.

26.08, Zalew
IV „FESTYN JAJECZNY”
konkursy w tym konkurs w rzucie jajem na odleg³o¶æ, koncerty, zabawy dla dzieci


WRZESIEÑ

27 sierpnia – 5 wrze¶nia 2007 r.
III Szyd³owiecki Plener Malarski im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

2 wrze¶nia 2007 r.
„SZYD£OWIECKIE WIEÑCOWANIE” – do¿ynki gminne
pod patronatem honorowym Marsz³aka Województwa Mazowieckiego
Pana Adama Struzika

8 wrze¶nia 2007 r.
68 rocznica Bitwy pod Barakiem
– ko¶ció³ ¦w. Zygmunta, pomnik na Baraku
Organizatorzy : Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum
Kultury – Zamek, ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w
Szyd³owcu

9 wrze¶nia 2007 r.
Jubileusz 580 – lecia Miasta Szyd³owca
pod honorowym patronatem:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyñskiego
Ordynariusza Diecezji Radomskiej J.E. Biskupa Zygmunta Zimowskiego
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

15 wrze¶nia, zamek
Festiwal Piosenki Turystycznej i ¯eglarskiej „FOSA’ 2007”

15-16 wrze¶nia
Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego w Szyd³owcu
Wêdrówki po ¶ladach kultur – polskiej i ¿ydowskiej

21.09 2007 r, gopdz. 18.00 Zamek

Koncert zespo³u MANAIA z Nowej Zelandii.


29 wrze¶nia 2007 r.
68 rocznica powstania Podziemnego Pañstwa Polskiego
uroczysto¶ci patriotyczne
Organizatorzy : ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu,
Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,

PA¬DZIERNIK

7 pa¼dziernika, godz.16.00, zamek
I Szyd³owieckie Spotkania Chóralne
Spotkanie Chórów Stolic Kulturalnych Mazowsza

13 pa¼dziernika, zamek

I Szyd³owieckie Prezentacje Skrzypków Ludowych im. Mariana Bujaka

Ogólnopolski Przegl±d Twórczo¶ci.

10-17 pa¼dziernika
VII Dni Papieskie
organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

17 pa¼dziernika 2007 roku, godzina 18.30
ZAMEK w Szyd³owcu – sala kominkowa
misterium poetycko – muzyczne
„Z OB£OKÓW NA ZIEMIÊ”
Wykonawcy: JAN NOWICKI –aktor
oraz muzycy: MAREK STRYSZOWSKI, CEZARY CHMIEL, KRZYSZTOF BODZOÑ
Spektakl opracowany i wyre¿yserowany przez legendarnego aktora Jana
Nowickiego z oryginaln± muzyk± Marka Stryszowskiego i Cezarego Chmiela
oraz poezj± ks. Jana Twardowskiego, Boles³awa Le¶miana i Jana
Nowickiego.
Spektakl organizowany w ramach obchodów VI Dnia Papieskiego, przy
wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego, we wspó³pracy
ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Ziemi Szyd³owieckiej”.

LISTOPAD
10 listopada 2007 roku, godz. 18.00
hala sportowa Zespo³u Szkó³ im.Jana Paw³a II w Szyd³owcu
III SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA
16 listopada, zamek
Otwarcie wystawy poplenerowej III Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza im. W.A.Maleckiego23 listopada o godz.17.30, ZamekZakoñczenie projektu pt. „Chod¼ opowiem Ci pewn± historiê”.

GRUDZIEÑ


1 grudnia, Zamek

V MEMORIA£ TOMKA KAZUBSKIEGO

Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par 14,15 grudnia, ZamekFotografujesz, filmujesz, recytujesz a mo¿e piszesz?. Chcesz dowiedzieæ siê jak zdobyæ stypendium na realizacjê swoich pasji?„NIEZ£A SZTUKA czyli DOLINA KREATYWNA w Szyd³owcu”.14 grudnia, SCK-Zamek ,GaleriaART Biblioteka godz. 17.30 prezentacja
wystawy Doliny Kreatywnej „Skocz po stypendium”, koncert
Eksperymentalnego Duetu Gitarowego, dzia³ania plastyczne i akcja foto.15 grudnia, sala kinowa SCK-Zamek,godz.17.30 pokaz filmów laureatów programu Dolina Kreatywna.

21.09 2007 r, gopdz. 18.00 Zamek Koncert zespo³u MANAIA z Nowej Zelandii. Repertuar grupy Manaia obejmuje elementy tradycyjne, w tym pie¶ni akcji, tañce z poi (kula na sznurku) i haka… Continue reading
konkursy, w tym konkurs w rzucie jajem na odleg³o¶æ, koncerty, zabawy dla dzieci

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296

Copyright © 2018. All Rights Reserved.