Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Imprezy 2008

KALENDARZ imprez Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek na rok 2008 STYCZEÑ LUTY MARZEC KWIECIEÑ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEÑ WRZESIEÑ PA¬DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEÑ STYCZEÑ 18 stycznia, godz.18:00, Galeria „Kaplica Zamkowa” I piêtro. „KONCERT NOWOROCZNY w wykonaniu Zespo³u POL-ORFFA Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Szyd³owcu.” Soli¶ci:Maria i Cezary S³oñ. 25 stycznia, godz.15.00, Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w.Zygmunta, zamek 145.Rocznica wybuchu Powstania StyczniowegoUroczysto¶ci miejskie w ramach Obchodów Centralnych RocznicySzyd³owiec-Suchedniów-Bodzentyn-W±chock25 – 27.01.2008r. Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Zwi±zek Strzelecki O/Szyd³owiec, Powiatowy Zwi±zek Dru¿yn ZHP w Szyd³owcu. LUTY 11 – 24 luty, ZamekFERIE 200811, 15, 19, 22.02.2008 r. godz.11.00 Zamek – Biblioteka„KSI¡¯KA MOIM PRZYJACIELEM”Cykl imprez dla czytelników najm³odszych /7 – 11 lat/Spotkania dwa razy w tygodniu / wtorki i pi±tki – godzina 11.00 -12.00w programie:- konkurs czytelniczy „Wiem, bo czyta³em” krzy¿ówki literackie, zagadki, rozsypanki literackie, zabawy skojarzeniowe- „Ca³a Polska czyta dzieciom” – czytamy i my – g³o¶ne czytanie ulubionych bajek12 i 19.02.2008 r, godz. 18.00 Klub Fotograficzny „Jupiter72” ,ul: Ko¶ciuszki 201Warsztaty Fotograficzne w programie:-elementy tworz±ce dobry obraz, pejza¿, portret, fotografia uliczna / kadr, t³o, ¶wiat³o, kolor, jêzyk cia³a, niepowtarzalna chwila / – kompozycja, ¶wiat³o, kadrowanie, techniki wykonywania zdjêæ12, 14, 19, 21.02.2008 r, godz.11.00 Zamek-sala baletowaWarsztaty Plastyczne – sztuka tworzenia kompozycji przy u¿yciu ró¿nych technik plastycznych 19 i 21.02.2008 r, godz.17.00 Zamek – sala kinowaOtwarte Warsztaty Artystyczne – muzyka teatr„Teatr za kurtyn±” – tworzenie spektakli /bajki W. Chotomskiej i dramaty Pierre Gripari/19.02.2008 r, godz.12.00 sala kinowa – aktorski casting dzieci do m³odszej grupy – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”21.02.2008 r, godz.12.00 – aktorski casting grupa m³odzie¿owa – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”12 i 19.02.2008 r, godz.11.00 Zamek – sala kinowaWarsztaty Teatralne „Sztuka Mówienia”– æwiczenia dykcyjne- interpretacja tekstów- ruch sceniczny18.02. do 23.02.2008 r, Miejscowo¶æ KontrewersWarsztaty Taneczne K.T.T.- Zamek– /zgrupowanie dla par zaawansowanych/-Taniec Ludowy-Taniec Towarzyski29 luty, Zamek„OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA” – rozstrzygniêcie konkursu na wspomnienia zwi±zane z histori± Szyd³owca i regionu,- „Wieczór poetów szyd³owieckich” – program poetycko – muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a” SCK-Zamek,- „Szyd³owiec z szuflady” – wystawa fotograficzna ze zbiorów mieszkañców Szyd³owca. MARZEC ZamekEliminacje Powiatowe 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XXV Ma³ego Konkursu Recytatorskiego, XXXI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

7
marzec 2008 r.,godz. 18.00 – Zamek, sala kominkowaKoncert
„W KRAINIE U¦MIECHU”

W
programie :

Przeboje
operowe, operetkowe i miusicalowe m.in. Straszny Dwór, Cyrulik Sywilski,
Carmen, Baron Cygañski Ksiê¿niczka Czardasza.
Wykonawcy : gwiazdy polskiej opery kameralnej, fortepian – Ewa Szpakopwska,
prowadzenie koncertu – Kazimierz Kowalski.
Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

8 marca, Zamek„Wydarzenia marcowe 1968 roku” – w 40. rocznicê wydarzeñ marcowych 1968 roku – program poetycko-muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a”.16 marca,Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. ZygmuntaVI SZYD£OWIECKI KIERMASZ WIELKANOCNYOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu TARGI SZKOLNE 2008 17
marca br., w salach szyd³owieckiego zamku, zakoñczy³y siê TARGI
SZKOLNE`200, zorganizowane ju¿ poraz drugi przez gazety Full Sukces i
Gazetê Szyd³owieck±.Targi odby³y siê w
Starachowicach, Koñskich, Skar¿ysku Kamiennej oraz Szyd³owcu i
skierowane by³y do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, tegorocznych
maturzystów którzy mogli zapoznaæ siê z ofert± edukacyjn± uczelni
wy¿szych m.in z Warszawy, £odzi, Kielc, Radomia.Szczegó³owe informacje oraz fotoreporta¿ z Targów dostêpny na stronie: www.press.net.pl KWIECIEÑ 09.04 – 30.04 Galeria „KAPLICA ZAMKOWA”Wystawa fotografii i dokumentów ” Z ARCHIWUM IPN …” 11 kwietnia zamek PREMIERÊ KOMEDII “PIGMALION” wg George’a Bernarda Shawaw wykonaniu Grupy Teatralnej “ZAMCZYSKO” 11 kwietnia Ekspozycja ART Biblioteka Otwarcie wystawy fotografiiZBIGNIEWA STANISZEWSKIEGOpt. “ARMIA TERAKOTOWA” 27 kwietnia, Zamek„MAZEL TOW” Dzieñ Kultury ¯ydowskiej w Szyd³owcukoncerty, spektakle teatralne, biesiada literacka, kuchnia ¿ydowska, konkursy literackie. 30 kwietnia 2008 r., Galeria Kaplica Zamkowa wernisa¿ wystawy„ZNAKI PAÑSTWA POLSKIEGO”ze zbiorów Muzeum Niepodleg³o¶ci w WarszawieOrganizatorzy wystawy: Agnieszka Górska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Miasta Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie. MAJ – CZERWIEC XXXIX SZYD£OWIECKA WIOSNA KULTURALNA koncerty, spektakle, widowiska, festyny, pokazy, turnieje, konkursy, przegl±dy MAJ 2,3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek

VI SZYD£OWIECKIE ZYGMUNTY – ¦wiêto Miastakiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej, koncerty, plener malarski uczniów szyd³owieckich szkó³, pami±tkowa fotografia Zygmuntów, miejskie uroczysto¶ci ¶wiêta 3 Maja 9.05 – 30.05 Galeria Sapie¿yna Burmistrz Miasta Szyd³owcaDyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamekzapraszaj± nawernisa¿ wystawy collaguEMILA SEMANCO pt. ” Bez pracy nie ma kola¿y”Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Instytutem S³owackimw Warszawie. 9 maja sala kameralna


“SERENADA“
wg S³awomira Mro¿kaw wykonaniuTeatru Poezji “U Radziwi³³a”Szyd³owieciego Centrum Kultury – Zamek16 maja, godz 19:00 Sala kinowa Szyd³owieckie Centrum Kultury „Zamek”zaprasza na :

„Wdowy”

czarn± komediê wg.S³awomira Mro¿kaRe¿yseria i inscenizacja :Ida Gozdek 19, 20, 21maja, ZamekXV ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE “O LAUR Z£OTEGO GARGULCA” Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich.25 maja, Rynek WielkiVI SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA ORKIESTR DÊTYCHOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek30 maja, ZamekDZIEÑ DZIA£ACZA KULTURY I DEMOKRACJI LOKALNEJ , DZIEÑ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEKSpotkanie twórców, pracowników kultury, bibliotekarzy, przedstawicieli stowarzyszeñ spo³ecznych i kulturalnych Miasta Szyd³owca oraz mecenasów SCK-Zamek. CZERWIEC 14 – 15 czerwca, dziedziniec zamkowyXXI PRZEGL¡D KAPEL I ZESPO£ÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. Jana Derlety Ogólnopolski Przegl±d Folkloru w kategorii kapel ludowych, zespo³ów ¶piewaczych, zespo³ów pie¶ni i tañca.22 czerwca, Sadek k/Szyd³owcaXIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek`2008Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku,Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek 22 czerwca 2008 roku, godzina 17.00, sala kominkowa zamku Burmistrz Miasta Szyd³owcaDyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamekzapraszaj± nakoncert Orkiestry SINFONIA VIVA pod dyrekcj± Tomasza Radziwonowiczapt. „Przywitanie lata czyli przeboje na smyczki” Koncert
finansowany ze ¶rodków Samorz±du Województwa Mazowieckiego , przy
wspo³pracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego. 27 czerwca 2008 r. /pi±tek/, godz. 20.30 wyspa zamkowa Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamekzaprasza na imprezê plenerow± „WIANKI’ 2008” Koncert Miejskiej Orkiestry Dêtej”Hej sobótka, sobótka” widowisko plenerowe z udzia³em dzieci i m³odzie¿y z klubów SCK, przygotowane przez Teatr Poezji „U Radziwi³³a„, Klub Tañca Towarzyskiego “Zamek” oraz Grupê Teatraln± “Zamczysko”Pokaz sztucznych ogni
godz. 22.15, dziedziniec zamkowyKoncert zespo³u DES MOINES – wstêp wolny LIPIEC 5 lipca 2008 roku, godzina 19.00 – DZIEDZINIEC ZAMKU W SZYD£OWCU premiera opery komicznejGAETANO DONIZETTIEGODON PASQUALE Organizatorzy: Marsza³ek Województwa Mazowieckiego ADAM STRUZIKDyrektor Polskiej Opery Kameralnej KAZIMIERZ KOWALSKIWspó³organizatorzy: Burmistrz Miasta Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek FINANSOWANE ZE ¦RODKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 20 lipca 2008, godz.20.00, Zamek w Szyd³owcu
”Jest Jeszcze na Ciebie Czas”

Koncert po¶wiêcony pamiêci Andrzeja Siewierskiego – muzyka rockowego, wspó³twórcy zespo³u Azyl P. Na scenie zagraj± zespo³y: TSA , Mech, Full Blackstone.Organizatorzy
koncertu: Dariusz Grudzieñ i Przyjaciele nie¿yj±cego Artysty, Urz±d
Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury- Zamek SIERPIEÑ
2 sierpnia 2008 – Rynek Wielki
V etap 51 Miêdzynarodowego Wy¶cigu Kolarskiego „Dooko³a Mazowsza”.„MAZOVIA
TOUR 2008”
Organizatorem
V etapu wy¶cigu jest stowarzyszenie „Mazovia Team” Urz±d Miejski w
Szyd³owiecu oraz Szyd³owieckie Centrum Kultury-Zamek 14 sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy

PLENEROWA projekcja filmu pt.

„CIA£O”

re¿. Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza ,2003rok

bilet w cenie 5z³ 14
sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy IX
Miêdzynarodowy Wy¶cig Kolarski
„Szlakiem
Walk mjr. Hubala” I etap

22
– 30 sierpnia 2008 r.IV
Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza
im.
W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

22
sierpnia 2008 r/ pi±tek/ ., godz. 21.00 – dziedziniec zamkowy PLENEROWA
projekcja filmu pt.
KRÓLOWA ”
Re¿yseria:
Stephen FreansObsada:Helena Mirren jako El¿bieta 2, Michael
Sheen jako Tony Blair, James Cromwel jako Ksi±¿e Philip, Sylvia
Syms jako Królowa Matka Bilet w cenie – 5 z³ WRZESIEÑ 7 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta„SZYD£OWIECKIE WIEÑCOWANIE” – do¿ynki gminne.Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu 8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¦w. Zygmunta, pomnik na Baraku

69. Rocznica Bitwy pod Barakiem

Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej w Szyd³owcu 20- 21 wrze¶nia 2008
– Zamek Europejskie Dni Dziedzictwa w Szyd³owcu„Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”. 26
wrze¶nia 2008 r, godz. 18.00, Ekspozycja ART Biblioteka


otwarcie wystawy malarstwaJANUSZA KARASIApt. “Zapomniane pejza¿e” 28 wrze¶nia 2008 r.godz.19.00 – Dziedziniec zamkowy

Serdecznie zapraszamy na koncert zespo³u
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

„D¿em” PA¬DZIERNIK 5 pa¼dziernika, Zamek

II SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA SKRZYPKÓW LUDOWYCHim. Mariana Bujaka
Ogólnopolski Przegl±d Twórczo¶ci. VIII Dni PapieskieOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Parafia ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek 18 pa¼dziernika, ZamekII
SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE
Prezentacje chórów województwa mazowieckiego. LISTOPAD 7 listopada 2008r. sala kinowa Koncert Zespo³u„GRAMOFFON” 8 listopada, ZamekWERNISA¯ wystawy poplenerowej IV SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego 13 listopada 2008/czwartek/, godz 18.00, sala kominkowa

Koncert zespo³u
MARII POMIANOWSKIEJ pt. “CHOPIN NA LUDOWO”
Organizatorzy koncertu :
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd³owcu
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek 22 listopada, hala sportowa Zespo³u Szkó³ im.Jana Paw³a II w Szyd³owcu IV SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA Ogólnopolskie prezentacje zespo³ów, klubów, par tanecznych. GRUDZIEÑ 7 grudnia, ZamekVI MEMORIA£ TOMKA KAZUBSKIEGOOtwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par. 14 grudnia 2008r., godz. 17.00 Aula Zespo³u Szkó³ im. Jana
Paw³a II w Szyd³owcu
SPEKTAKL FINA£OWYWarsztatów Teatru Ruchu „INSPIRACJE” Warsztaty realizowane we wspó³pracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w WarszawieUdzia³ bior±:ALEKSANDRA DZIUROSZ, BART£OMIEJ OSTAPCZUK oraz Judyta D±bek, Wiktoria Jaromin, Monika Ka³u¿yñska, Martyna Ksi±¿ek, Marek Michalski, Piotr Napora, Aneta Nizio³ek, Monika Pacek, Ola Pa³ka, Iga Plewa, Karolina Szymkiewicz, Renata Zientek 31 grudnia 2008r., godz. 22.30 sala kominkowa SZYD£OWIECKIE CENTRUM KULTURY – ZAMEKzaprasza na KONCERT SYLWESTROWY Najpiêkniejsze ballady i romanse rosyjskiew wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki ¯ukowskiejPOWITANIE NOWEGO 2009 ROKU Planowane wystawy w roku 2008Galeria „Kaplica Zamkowa”Galeria „Sapie¿yna”EkspozycjaART BibliotekaWystawa poplenerowa III SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra MaleckiegoWystawa malarstwa wspó³czesnego: Czê¶æ I – prace wyk³adowców Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiejCzê¶æ II – prace dyplomowe absolwentów Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiejWystawa ikon ks. Stanis³awa Dr±gaMalarstwo Marcina WilczyñskiegoMalarstwo i rze¼ba Tomasza PrzysuchyMalarstwo Janusza KarasiaMalarstwo Hilary GilewskiWystawa fotografii Zbigniewa StaniszewskiegoWystawa fotograficzna „Szyd³owiec z szuflady”Wystawa poplenerowa IV SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra MaleckiegoWystawy pokonkursowe, wystawy prezentuj±ce twórczo¶æ dzieci i m³odzie¿y_________________________________________________________________________________________ Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne:25 stycznia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek145 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w Szyd³owcuW ramach Centralnych obchodów organizowanych w dniach od 25 do 27 stycznia w miejscowo¶ciach: Szyd³owiec, Suchedniów, Bodzentyn, W±chock.Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek15 sierpnia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. ZygmuntaMiejskie uroczysto¶ci patriotyczne z okazji ¦wiêta Wojska Polskiego i 88 rocznicy Cudu nad Wis³±Organizatorzy: Urz±d Miejski, SCK Zamek, Zwi±zek Strzelecki Oddzia³ Szyd³owiec8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, pomnik na Baraku69 rocznica Bitwy pod BarakiemOrganizatorzy : Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu27 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta68 rocznica powstania Podziemnego Pañstwa PolskiegoMiejskie uroczysto¶ci patriotyczne.Organizatorzy : ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu, Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, 11 listopadaRynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, plac przed pomnikiem J. Pi³sudskiegoMiejskie obchody Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ciOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

KALENDARZ imprez Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek na rok 2008

STYCZEÑ LUTY MARZEC KWIECIEÑ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEÑ WRZESIEÑ PA¬DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEÑ

STYCZEÑ

18 stycznia, godz.18:00, Galeria „Kaplica Zamkowa” I piêtro.

„KONCERT NOWOROCZNY w wykonaniu Zespo³u POL-ORFFA Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Szyd³owcu.” Soli¶ci: Maria i Cezary S³oñ.

25 stycznia, godz.15.00, Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w.Zygmunta, zamek 145.Rocznica wybuchu Powstania StyczniowegoUroczysto¶ci miejskie w ramach Obchodów Centralnych RocznicySzyd³owiec-Suchedniów-Bodzentyn-W±chock25 – 27.01.2008r.

Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Zwi±zek Strzelecki O/Szyd³owiec, Powiatowy Zwi±zek Dru¿yn ZHP w Szyd³owcu.

LUTY 11 – 24 luty, ZamekFERIE 2008

11, 15, 19, 22.02.2008 r. godz.11.00 Zamek – Biblioteka

„KSI¡¯KA MOIM PRZYJACIELEM”Cykl imprez dla czytelników najm³odszych /7 – 11 lat/Spotkania dwa razy w tygodniu / wtorki i pi±tki – godzina 11.00 -12.00w programie:– konkurs czytelniczy „Wiem, bo czyta³em” krzy¿ówki literackie, zagadki, rozsypanki literackie, zabawy skojarzeniowe– „Ca³a Polska czyta dzieciom” – czytamy i my – g³o¶ne czytanie ulubionych bajek12 i 19.02.2008 r, godz. 18.00 Klub Fotograficzny „Jupiter72” ,ul: Ko¶ciuszki 201Warsztaty Fotograficzne w programie:-elementy tworz±ce dobry obraz, pejza¿, portret, fotografia uliczna / kadr, t³o, ¶wiat³o, kolor, jêzyk cia³a, niepowtarzalna chwila / – kompozycja, ¶wiat³o, kadrowanie, techniki wykonywania zdjêæ

12, 14, 19, 21.02.2008 r, godz.11.00 Zamek-sala baletowaWarsztaty Plastyczne – sztuka tworzenia kompozycji przy u¿yciu ró¿nych technik plastycznych 19 i 21.02.2008 r, godz.17.00 Zamek – sala kinowaOtwarte Warsztaty Artystyczne – muzyka teatr

„Teatr za kurtyn±” – tworzenie spektakli /bajki W. Chotomskiej i dramaty Pierre Gripari/

19.02.2008 r, godz.12.00 sala kinowa

– aktorski casting dzieci do m³odszej grupy – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”

21.02.2008 r, godz.12.00

– aktorski casting grupa m³odzie¿owa – „Teatr Poezji U Radziwi³³a”

12 i 19.02.2008 r, godz.11.00 Zamek – sala kinowaWarsztaty Teatralne „Sztuka Mówienia”– æwiczenia dykcyjne– interpretacja tekstów– ruch sceniczny

18.02. do 23.02.2008 r, Miejscowo¶æ KontrewersWarsztaty Taneczne K.T.T.- Zamek– /zgrupowanie dla par zaawansowanych/-Taniec Ludowy-Taniec Towarzyski

29 luty, Zamek„OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA” – rozstrzygniêcie konkursu na wspomnienia zwi±zane z histori± Szyd³owca i regionu,– „Wieczór poetów szyd³owieckich” – program poetycko – muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a” SCK-Zamek,– „Szyd³owiec z szuflady” – wystawa fotograficzna ze zbiorów mieszkañców Szyd³owca. MARZEC

ZamekEliminacje Powiatowe 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XXV Ma³ego Konkursu Recytatorskiego, XXXI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

7 marzec 2008 r.,godz. 18.00 – Zamek, sala kominkowaKoncert „W KRAINIE U¦MIECHU”

W programie :

Przeboje operowe, operetkowe i miusicalowe m.in. Straszny Dwór, Cyrulik Sywilski, Carmen, Baron Cygañski Ksiê¿niczka Czardasza. Wykonawcy : gwiazdy polskiej opery kameralnej, fortepian – Ewa Szpakopwska, prowadzenie koncertu – Kazimierz Kowalski. Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

8 marca, Zamek„Wydarzenia marcowe 1968 roku” – w 40. rocznicê wydarzeñ marcowych 1968 roku – program poetycko-muzyczny w wykonaniu Teatru Poezji „U Radziwi³³a”.

16 marca,Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. ZygmuntaVI SZYD£OWIECKI KIERMASZ WIELKANOCNYOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu TARGI SZKOLNE 2008 17 marca br., w salach szyd³owieckiego zamku, zakoñczy³y siê TARGI SZKOLNE`200, zorganizowane ju¿ poraz drugi przez gazety Full Sukces i Gazetê Szyd³owieck±. Targi odby³y siê w Starachowicach, Koñskich, Skar¿ysku Kamiennej oraz Szyd³owcu i skierowane by³y do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, tegorocznych maturzystów którzy mogli zapoznaæ siê z ofert± edukacyjn± uczelni wy¿szych m.in z Warszawy, £odzi, Kielc, Radomia. Szczegó³owe informacje oraz fotoreporta¿ z Targów dostêpny na stronie: www.press.net.pl KWIECIEÑ 09.04 – 30.04 Galeria „KAPLICA ZAMKOWA”

Wystawa fotografii i dokumentów ” Z ARCHIWUM IPN …”

11 kwietnia zamek PREMIERÊ KOMEDII “PIGMALION” wg George’a Bernarda Shawaw wykonaniu Grupy Teatralnej “ZAMCZYSKO”

11 kwietnia Ekspozycja ART Biblioteka Otwarcie wystawy fotografiiZBIGNIEWA STANISZEWSKIEGOpt. “ARMIA TERAKOTOWA”

27 kwietnia, Zamek„MAZEL TOW” Dzieñ Kultury ¯ydowskiej w Szyd³owcukoncerty, spektakle teatralne, biesiada literacka, kuchnia ¿ydowska, konkursy literackie. 30 kwietnia 2008 r., Galeria Kaplica Zamkowa wernisa¿ wystawy„ZNAKI PAÑSTWA POLSKIEGO”ze zbiorów Muzeum Niepodleg³o¶ci w WarszawieOrganizatorzy wystawy: Agnieszka Górska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Miasta Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie. MAJ – CZERWIEC XXXIX SZYD£OWIECKA WIOSNA KULTURALNA koncerty, spektakle, widowiska, festyny, pokazy, turnieje, konkursy, przegl±dy MAJ 2,3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek VI SZYD£OWIECKIE ZYGMUNTY – ¦wiêto Miastakiermasz rêkodzie³a i sztuki ludowej, koncerty, plener malarski uczniów szyd³owieckich szkó³, pami±tkowa fotografia Zygmuntów, miejskie uroczysto¶ci ¶wiêta 3 Maja

9.05 – 30.05 Galeria Sapie¿yna Burmistrz Miasta Szyd³owcaDyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamekzapraszaj± nawernisa¿ wystawy collaguEMILA SEMANCO pt. ” Bez pracy nie ma kola¿y”Wystawa organizowana przy wspó³pracy z Instytutem S³owackimw Warszawie.

9 maja sala kameralna “SERENADA“wg S³awomira Mro¿kaw wykonaniuTeatru Poezji “U Radziwi³³a”Szyd³owieciego Centrum Kultury – Zamek

16 maja, godz 19:00 Sala kinowa

Szyd³owieckie Centrum Kultury „Zamek”zaprasza na : „Wdowy” czarn± komediê wg.S³awomira Mro¿ka Re¿yseria i inscenizacja :Ida Gozdek 19, 20, 21maja, ZamekXV ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE “O LAUR Z£OTEGO GARGULCA” Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Amatorskich.

25 maja, Rynek WielkiVI SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA ORKIESTR DÊTYCHOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

30 maja, ZamekDZIEÑ DZIA£ACZA KULTURY I DEMOKRACJI LOKALNEJ , DZIEÑ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEKSpotkanie twórców, pracowników kultury, bibliotekarzy, przedstawicieli stowarzyszeñ spo³ecznych i kulturalnych Miasta Szyd³owca oraz mecenasów SCK-Zamek. CZERWIEC 14 – 15 czerwca, dziedziniec zamkowyXXI PRZEGL¡D KAPEL I ZESPO£ÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. Jana Derlety Ogólnopolski Przegl±d Folkloru w kategorii kapel ludowych, zespo³ów ¶piewaczych, zespo³ów pie¶ni i tañca.

22 czerwca, Sadek k/Szyd³owcaXIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek`2008Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku,Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

22 czerwca 2008 roku, godzina 17.00, sala kominkowa zamku

Burmistrz Miasta Szyd³owcaDyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamekzapraszaj± nakoncert Orkiestry SINFONIA VIVA pod dyrekcj± Tomasza Radziwonowiczapt. „Przywitanie lata czyli przeboje na smyczki” Koncert finansowany ze ¶rodków Samorz±du Województwa Mazowieckiego , przy wspo³pracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego. 27 czerwca 2008 r. /pi±tek/, godz. 20.30 wyspa zamkowa Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na imprezê plenerow± „WIANKI’ 2008” Koncert Miejskiej Orkiestry Dêtej „Hej sobótka, sobótka” widowisko plenerowe z udzia³em dzieci i m³odzie¿y z klubów SCK, przygotowane przez Teatr Poezji „U Radziwi³³a„, Klub Tañca Towarzyskiego “Zamek” oraz Grupê Teatraln± “Zamczysko” Pokaz sztucznych ogni

godz. 22.15, dziedziniec zamkowyKoncert zespo³u DES MOINES – wstêp wolny

LIPIEC 5 lipca 2008 roku, godzina 19.00 – DZIEDZINIEC ZAMKU W SZYD£OWCU premiera opery komicznejGAETANO DONIZETTIEGODON PASQUALE Organizatorzy: Marsza³ek Województwa Mazowieckiego ADAM STRUZIKDyrektor Polskiej Opery Kameralnej KAZIMIERZ KOWALSKIWspó³organizatorzy: Burmistrz Miasta Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek FINANSOWANE ZE ¦RODKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 20 lipca 2008, godz.20.00, Zamek w Szyd³owcu ”Jest Jeszcze na Ciebie Czas” Koncert po¶wiêcony pamiêci Andrzeja Siewierskiego – muzyka rockowego, wspó³twórcy zespo³u Azyl P. Na scenie zagraj± zespo³y: TSA , Mech, Full Blackstone.Organizatorzy koncertu: Dariusz Grudzieñ i Przyjaciele nie¿yj±cego Artysty, Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury- Zamek

SIERPIEÑ

2 sierpnia 2008 – Rynek Wielki V etap 51 Miêdzynarodowego Wy¶cigu Kolarskiego „Dooko³a Mazowsza”.

„MAZOVIA TOUR 2008” Organizatorem V etapu wy¶cigu jest stowarzyszenie „Mazovia Team” Urz±d Miejski w Szyd³owiecu oraz Szyd³owieckie Centrum Kultury-Zamek 14 sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy PLENEROWA projekcja filmu pt. „CIA£O” re¿. Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza ,2003rok bilet w cenie 5z³

14 sierpnia 2008 r/czwartek/,godzina 21.00,dziedziniec zamkowy IX Miêdzynarodowy Wy¶cig Kolarski„Szlakiem Walk mjr. Hubala” I etap

22 – 30 sierpnia 2008 r.IV Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów Mazowszaim. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

22 sierpnia 2008 r/ pi±tek/ ., godz. 21.00 – dziedziniec zamkowy PLENEROWA projekcja filmu pt.” KRÓLOWA ”Re¿yseria: Stephen FreansObsada:Helena Mirren jako El¿bieta 2, Michael Sheen jako Tony Blair, James Cromwel jako Ksi±¿e Philip, Sylvia Syms jako Królowa Matka Bilet w cenie – 5 z³

WRZESIEÑ 7 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta„SZYD£OWIECKIE WIEÑCOWANIE” – do¿ynki gminne.Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespó³ Doradztwa w Szyd³owcu 8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¦w. Zygmunta, pomnik na Baraku

69. Rocznica Bitwy pod Barakiem

Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej w Szyd³owcu 20- 21 wrze¶nia 2008 – Zamek Europejskie Dni Dziedzictwa w Szyd³owcu„Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”.

26 wrze¶nia 2008 r, godz. 18.00, Ekspozycja ART Biblioteka

otwarcie wystawy malarstwaJANUSZA KARASIApt. “Zapomniane pejza¿e” 28 wrze¶nia 2008 r.godz.19.00 – Dziedziniec zamkowy

Serdecznie zapraszamy na koncert zespo³u

- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> „D¿em”

PA¬DZIERNIK

5 pa¼dziernika, Zamek

II SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA SKRZYPKÓW LUDOWYCHim. Mariana Bujaka

Ogólnopolski Przegl±d Twórczo¶ci.

VIII Dni PapieskieOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Parafia ¶w. Zygmunta w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek 18 pa¼dziernika, ZamekII SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE Prezentacje chórów województwa mazowieckiego.

LISTOPAD 7 listopada 2008r. sala kinowa Koncert Zespo³u „GRAMOFFON”

8 listopada, Zamek WERNISA¯ wystawy poplenerowej IV SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

13 listopada 2008/czwartek/, godz 18.00, sala kominkowa

Koncert zespo³u MARII POMIANOWSKIEJ pt. “CHOPIN NA LUDOWO” Organizatorzy koncertu : Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd³owcu Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek 22 listopada, hala sportowa Zespo³u Szkó³ im.Jana Paw³a II w Szyd³owcu IV SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA Ogólnopolskie prezentacje zespo³ów, klubów, par tanecznych.

GRUDZIEÑ

7 grudnia, ZamekVI MEMORIA£ TOMKA KAZUBSKIEGOOtwarty Turniej Bryd¿a Sportowego Par.

14 grudnia 2008r., godz. 17.00 Aula Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu

SPEKTAKL FINA£OWYWarsztatów Teatru Ruchu „INSPIRACJE” Warsztaty realizowane we wspó³pracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w WarszawieUdzia³ bior±:ALEKSANDRA DZIUROSZ, BART£OMIEJ OSTAPCZUK oraz Judyta D±bek, Wiktoria Jaromin, Monika Ka³u¿yñska, Martyna Ksi±¿ek, Marek Michalski, Piotr Napora, Aneta Nizio³ek, Monika Pacek, Ola Pa³ka, Iga Plewa, Karolina Szymkiewicz, Renata Zientek 31 grudnia 2008r., godz. 22.30 sala kominkowa SZYD£OWIECKIE CENTRUM KULTURY – ZAMEKzaprasza na KONCERT SYLWESTROWY Najpiêkniejsze ballady i romanse rosyjskiew wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki ¯ukowskiej

POWITANIE NOWEGO 2009 ROKU

Planowane wystawy w roku 2008

Galeria „Kaplica Zamkowa”Galeria „Sapie¿yna”EkspozycjaART Biblioteka

 • Wystawa poplenerowa III SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
 • Wystawa malarstwa wspó³czesnego:
 • Czê¶æ I – prace wyk³adowców Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiej
 • Czê¶æ II – prace dyplomowe absolwentów Instytutu Sztuk Piêknych Akademii ¦wiêtokrzyskiej
 • Wystawa ikon ks. Stanis³awa Dr±ga
 • Malarstwo Marcina Wilczyñskiego
 • Malarstwo i rze¼ba Tomasza Przysuchy
 • Malarstwo Janusza Karasia
 • Malarstwo Hilary Gilewski
 • Wystawa fotografii Zbigniewa Staniszewskiego
 • Wystawa fotograficzna „Szyd³owiec z szuflady”
 • Wystawa poplenerowa IV SZYD£OWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO ARTYSTÓW MAZOWSZA im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
 • Wystawy pokonkursowe, wystawy prezentuj±ce twórczo¶æ dzieci i m³odzie¿y

_________________________________________________________________________________________

Miejskie uroczysto¶ci patriotyczne:

25 stycznia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, Zamek145 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w Szyd³owcuW ramach Centralnych obchodów organizowanych w dniach od 25 do 27 stycznia w miejscowo¶ciach: Szyd³owiec, Suchedniów, Bodzentyn, W±chock.Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

3 maja, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Organizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

15 sierpnia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. ZygmuntaMiejskie uroczysto¶ci patriotyczne z okazji ¦wiêta Wojska Polskiego i 88 rocznicy Cudu nad Wis³±Organizatorzy: Urz±d Miejski, SCK Zamek, Zwi±zek Strzelecki Oddzia³ Szyd³owiec

8 wrze¶nia , Rynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, pomnik na Baraku69 rocznica Bitwy pod BarakiemOrganizatorzy : Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu

27 wrze¶nia, Rynek Wielki, Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta68 rocznica powstania Podziemnego Pañstwa PolskiegoMiejskie uroczysto¶ci patriotyczne.Organizatorzy : ¦wiatowy Zwi±zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Szyd³owcu, Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,

11 listopadaRynek Wielki, ko¶ció³ ¶w. Zygmunta, plac przed pomnikiem J. Pi³sudskiegoMiejskie obchody Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ciOrganizatorzy: Urz±d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

Continue reading

IV SZYD£OWIECKI PLENER MALARSKI ARTYSTÓW MAZOWSZA

im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

IV Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego odby³ siê w dniach 23-31 sierpnia 2008 r.

Organizatorem Pleneru by³o… Continue reading

 

                                                                                    Legendarny Zespó³ “DES MOINES” powsta³ w 1990 r.… Continue reading

obsada:

MA£GORZATA KULIÑSKA , SYLWIA MASZEWSKA

WIES£AW BEDNAREK , ANDRZEJ JURKIEWICZ, KRZYSZTOF MARCINIAK ANDRZEJ NIEMIEROWICZ , KAZIMIERZ KOWALSKI

ORKIESTRA pod dyrekcj± KAZIMIERZA… Continue reading

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296