Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Imprezy 2010

 

28 pa¼dziernika, godz. 17.oo, Galeria Kaplica Zamkowa

Wyk³ad ks.dr Marka Dziewieckiego pt.” Komunikowanie mi³o¶ci w ma³¿eñstwie i rodzinie” 

 

 17 marca, godzina 17.oo, Zamek, sala kameralna – parterSpotkanie inauguracyjne Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wiekuuroczyste wrêczenie kart s³uchacza,KONCERT – recital piosenki polskiej i francuskiej w wykonaniu El¿biety Sieradziñskiej … Continue reading

 

 24 pa¼dziernika,o godz. 16.oo, sala kominkowa IV SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej pod patronatem Burmistrza Szyd³owca  

 

Celem Spotkañ jest :pobudzanie i rozwijanie zainteresowañ muzyk± chóraln±,doskonalenie poziomu… Continue reading

 

 14 pa¼dziernika, godz. 18.30 – Ekspozycja ART Biblioteka

Wystawa fotografii Leszka Jastrzêbiowskiego, Leszka Rejmera,Zbigniewa Staniszewskiego pt.” Balonem nad Biebrzañskim Parkiem Narodowym”Wystawa czynna do dnia 14 listopada 2010 r.  

 

 

 14 pa¼dziernika, godz.17.oo, Galeria Kaplica Zamkowa I.p.

Wyk³ad Igora Strojeckiego pt. ” XIX wieczna Azja ¦rodkowa okiem fotografa, badacza i podró¿nika Leona Barszczewskiego”

 

 

 7 pa¼dziernika, godz.17.oo, Galeria Kaplica Zamkowa

 Otwarcie wystawy rysunku Marii Kêpy w Galerii Kaplica Zamkowa.

 

  7 pa¼dziernika, godz.17.oo, Biblioteka   Spotkanie inauguracyjne II semestru Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Wrêczenie Kart S³uchacza.Otwarcie wystawy rysunku Marii Kêpy w Galerii Kaplica Zamkowa.  

 

Zajêcia w II semestrze Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywaæ siê bêd± wmiesi±cach pa¼dziernik – styczeñ.Rozpoczn± siê 7 pa¼dziernika  uroczystym spotkaniem  inauguruj±cym nowy semestr. Odp³atno¶æ za II Semestr  zajêæ Uniwersytetu… Continue reading

 

 

18 wrze¶nia, godz. 19.00, dziedziniec zamkowy

RECITAL  EDYTY GEPPERT

           Bilety  w cenie:            40 z³ w przedsprzeda¿y           50 z³ w dniu koncertu do nabycia :           Szyd³owieckie Centrum… Continue reading

Anna Maria Stañczyk – studia pianistyczne ukoñczy³a w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie, w klasie prof. Jana Ekiera i prof. Bronis³awa Kawalla, doskonal±c umiejêtno¶ci  w Weimerze u Georghe Halmosa,… Continue reading

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296