MAZEL TOW dzień Kultury Żydowskiej

11 września, o godz. 17.00 Szydłowieckie Centrum Kultury– Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca  zapraszają na 10. DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ „MAZEL TOW”.

Impreza, która dziesięć lat temu powstała… Czytaj dalej

 

    

  14 czerwca w szyd³owieckim zamku ju¿ po raz dziewi±ty  odby³ siê Dzieñ Kultury ¯ydowskiej „MAZEL TOW”, impreza, która na sta³e wesz³a do kalendarza imprez naszego… Czytaj dalej
  Ju¿ po raz ósmy w Szyd³owcu odby³ siê Dzieñ Kultury ¯ydowskiej „MAZEL TOW”, impreza, która na sta³e wesz³a do kalendarza imprez naszego miasta organizowanych przez Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK w Szyd³owcu. Jest to dzieñ, który przypomina nam, ¿e kiedy¶ w³a¶nie w tym ma³ym zabytkowym i bogatym w historiê miasteczku wspólnie ¿yli Polacy i ¯ydzi. Jest to uk³on w stronê naszych starszych w wierze braci. Jest to te¿ okazja do lepszego poznania kultury ¿ydowskiej, poezji, muzyki i kuchni. Wszystko zadzia³o siê tym razem na Lodowni, której w³a¶cicielami i gospodarzami s± pañstwo Anna i Miros³aw Orliccy.  W ramach tegorocznego Mazel Tow mia³ miejsce spektakl „Dzieñ Gniewu” wg Romana  Brandstaettera przygotowany przez Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwi³³a”. Tym razem re¿yser S³awa Lorenc Hanusz i m³odzi aktorzy odeszli od formy muzyczno poetyckiej w stronê dramatu, który mówi³ o nienawi¶ci, mi³o¶ci i przebaczaniu. Zosta³ zrealizowany po to w³a¶nie by u¶wiadomiæ nam wszystkim, ¿e za du¿o w nas zawi¶ci, braku tolerancji i nienawi¶ci. Spektakl by³ mocny a gra m³odych aktorów znakomita. Po spektaklu  widzowie udali siê na   poczêstunek przygotowany przez w³a¶cicieli Lodowni oraz Dorotê i Janusza Gilów z herbaciarni „Faktoria”.  Dania i wypieki by³y bardzo smaczne i ³adnie podane w klimatycznej oprawie. Imprezê zakoñczy³ ¶wietny koncert muzyki klezmerskiej i ba³kañskiej w wykonaniu zespo³u lubelskich klezmerów z zespo³u „Berberys”. Solistk± by³a ¶liczna Marta Butryn. Ca³a impreza zgromadzi³a ponad 150 osób. W¶ród go¶ci by³ wójt Szyd³owa, Jan Klamczyñski,  który od lat jest sympatykiem i sta³ym go¶ciem naszej imprezy. Widzowie byli zadowoleni, twierdz±c, ¿e spêdzili naprawdê uroczy wieczór.  Wszystko to na pewno nie mia³oby miejsca gdyby nie pomoc wielu osób prywatnych i firm. Organizatorzy serdecznie dziêkuj± Fundacji Rodziny Nissenbaumów, PPUiH ARIS , Panu Markowi  Plewie , Stacji Kontroli Pojazdów – Pawe³ Górlicki,  Firmie JARBUR Eurochem., Firmie An-VIC – Alfred Hinz, Panu Czes³awowi Pawlakowi za okazan± ¿yczliwo¶æ i wsparcie finansowe imprezy. Ogromne podziêkowania kierujemy równie¿ do Pana Bogdana  ¦liwiñskiego, Doroty i Wies³awa Wismontów, Ireny Szparagi, Tomasza Jakubowskiego, ks. Andrzeja Kani oraz pracowników „Lodowni” za pomoc w przygotowaniu rekwizytów,  scenografii i kostiumów   wykorzystywanych w spektaklu. Niew±tpliwie   wielkim sukcesem tej imprezy jest to, ¿e z roku na rok   coraz wiêcej osób anga¿uje siê  w jej organizacjê, bo to my, mieszkañcy wspólnie mo¿emy wypromowaæ nasze miasto i stworzyæ co¶, co nas wyró¿ni od innych.  Mamy nadziejê , ¿e w przysz³ym roku  bêdzie nas jeszcze wiêcej .                                                                                                S³awa Lorenc Hanusz 

Czytaj dalej

Impreza, która dziewiêæ lat temu powsta³a z inicjatywy Pani S³awy Lorenc Hanusz wesz³a na sta³e do kalendarza imprez naszego miasta, organizowanych przez Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu  – Zamek w… Czytaj dalej

Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek

zaprasza na

VII DZIEÑ KULTURY ¯YDOWSKIEJ „MAZEL TOW”

Szyd³owiec, dn. 25, 26 maja 2013 r.

  

PROGRAM

25 maja 2013 r. / sobota… Czytaj dalej

Dominika Orman – studentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,wokalistka. Od najmłodszych lat czynnie dzia³a w Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu -Zamek. Swoj± przygodê ze ¶piewaniem zaczê³a ju¿ w podstawówce na szkolnym… Czytaj dalej

Program

godz. 17.30, sala kameralna /parter/

   “¦WIAT WED£UG TUWIMA” – spektakl poetycko-muzyczny Teatru Poezji i Muzyki “U Radziwi³³a”. Scenariusz i re¿yseria – S³awa Lorenc Hanusz, opracowanie muzyczne –… Czytaj dalej

SCK – Zamek Fan Page
Archiwa