Mazel Tow 2016

11 września, o godz. 17.00 Szydłowieckie Centrum Kultury– Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca  zapraszają na 10. DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ „MAZEL TOW”. Impreza, która dziesięć lat temu powstała z inicjatywy Pani Sławy Lorenc Hanusz weszła na stałe do kalendarza imprez naszego miasta, organizowanych przez SCKiS – Zamek w Szydłowcu. Stała się ona okazją do…

8. DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ MAZEL TOW

Impreza, która dziewiêæ lat temu powsta³a z inicjatywy Pani S³awy Lorenc Hanusz wesz³a na sta³e do kalendarza imprez naszego miasta, organizowanych przez Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu  – Zamek w Szyd³owcu. Sta³a siê ona okazj± do lepszego poznania ¿ydowskiej kultury, poezji, muzyki czy te¿ sztuki kulinarnej. U¶wiadomi³a tak¿e mieszkañcom, ¿e Szyd³owiec to jedno z tych…

Recital Dominiki Orman

Dominika Orman – studentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,wokalistka. Od najmłodszych lat czynnie dzia³a w Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu -Zamek. Swoj± przygodê ze ¶piewaniem zaczê³a ju¿ w podstawówce na szkolnym konkursie,który wygra³a, wyst±piwszy z piosenk± „Joszko Broda” Anny Marii Jopek. Jest laureatk± licznych konkursów piosenki oraz konkursów recytatorskich w kategorii „poezja ¶piewana”. Nie obca jest…

Mazel Tow program

Program godz. 17.30, sala kameralna /parter/    “¦WIAT WED£UG TUWIMA” – spektakl poetycko-muzyczny Teatru Poezji i Muzyki “U Radziwi³³a”. Scenariusz i re¿yseria – S³awa Lorenc Hanusz, opracowanie muzyczne – Danuta Klepaczewska.   godz. 18.30, Galeria “Kaplica Zamkowa”    Degustacja potraw tradycyjnej kuchni ¿ydowskiej.   godz. 19.00, sala kameralna    Koncert zespo³u “KAPELIE KELZER” – koncert…