Plener malarski mazowsza

Wernisaż wystawy poplenerowej Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zaprasza  w sobotę 27.01.2018 r.,o godzinie 16:00 do  Galerii Kaplica Zamkowa na wernisaż wystawy poplenerowej IX SZYDŁOWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO… Czytaj dalej

9. SZYD£OWIECKI PLENER MALARSKI

im. Władysława Aleksandra Maleckiego

Od 5 do 12 września już po raz 9 w Szydłowcu odbędzie się Plener Malarski im. Władysława Aleksandra Maleckiego.

Udział w projekcie weźmie 16 artystów plastyków m.in.z Częstochowy, Krakowa i Szydłowca.

Podczas Pleneru uczestnicy wykonają po kilka prac (oleje, rysunki, akwarele, pastele), które zostaną zaprezentowane na

wystawie poplenerowej pod koniec roku. Przez 8 dni naszych artystów będzie można spotkać w Parku Radziwiłłowskim, na Rynku Wielkim

i w innych ciekawych miejscach Szydłowca .

 

 

Czytaj dalej

W sobotnie popo³udnie  24 listopada w Galerii „KAPLICA ZAMKOWA” ju¿ po raz ósmy go¶cili  arty¶ci  i mi³o¶nicy malarstwa podczas wernisa¿u wystawy poplenerowej Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego, który odby³ siê w Szyd³owcu pod koniec sierpnia.

Podczas sobotniego wernisa¿u swoje prace  zaprezentowa³o 25 artystów. Wielu z nich systematycznie przybywa pracowaæ w szyd³owieckim plenerze tak, ¿e równie systematycznie przybywaj±cy widzowie maja okazjê odkrywaæ ewolucje warsztatu

i pomys³owo¶ci ulubionych twórców. Mo¿na zauwa¿yæ jak coraz czê¶ciej ich spojrzenie pada na obiekty inne ni¿ by¶my siê spodziewali – zabytkowy Ko¶ció³, Ratusz czy sam Zamek – choæ nadal chêtnie kontemplowane – ustêpuj± miejsca zapomnianym, zdawa³oby siê uliczkom miasta, okolicznym gospodarstwom, czy po prostu naturze. Zainteresowani technik± twórcz± go¶cie, mogli studiowaæ wiele rozmaitych wykonañ – akwareli, pasteli, akrylu czy oleju, z których ka¿de ma swój osobliwy charakter. ¦ci¶le zwi±zana z miastem tematyka prac nie ogranicza³a artystom wyboru kierunków w malarstwie wedle których chcieliby tworzyæ, i tak choæ dominowa³ impresjonizm, pojawi³y siê te¿ prace inspirowane kubizmem.

„Na takich wystawach ludzie szukaj± odzwierciedlenia ich w³asnej rzeczywisto¶ci, okolicy w której ¿yj±” – mówi³a Gra¿yna Kuczkowska , pochodz±ca z Warszawy  artystka rozmi³owana w technice pastelowej i chwytaniu ulotnych promieni zachodz±cego s³oñca. Owszem,  przygl±daj±c siê kolejno wystawionym pracom, przystaj±c chwilami w¶ród go¶ci, mo¿na by³o us³yszeæ kiedy wspólnie zastanawiaj± siê nad miejscem, gdzie artysta zatrzyma³ siê by uchwyciæ obiekt zainteresowania, b±d¼ ¿ywio³owo reaguj± na widok w³asnego domu czy ulicy na p³ótnie.

Wystawa pozostanie czynna do koñca marca 2013 r. od poniedzia³ku do pi±tku w godz. 9.00 – 19.00.

W tegorocznym plenerze udzia³ wziêli:

Ma³gorzata Kaczyñska- Nurowska, Gra¿yna Kuczkowska, , Waldemar ¯uchnicki, Krzysztof Mañczyñski, Maja Raszewska, Gra¿yna Markowska, Ewa Kud³acik, Irena Wismont- Krzemiñska, Ma³gorzata Mizia, Dominika Wlaz³o,  Jerzy Turek,Ryszard Ciereszko, Anna Janczyk, Ewa Ma¶lankiewicz –  Górecka, Barbara G³uch, Maria Kêpa, Izabela Gorczyca – Zaj±c, Adolf Tomasik, Katarzyna Jedliñska, Patrycja Winiarska, Eugeniusz Molski, Tadeusz Paszko, Wac³aw Makocki,  Leszek Jankowski, Roman Kornecki, Barbara Obara.

Plener zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Burmistrza Szyd³owca i Starosty Szyd³owieckiego.

Czytaj dalej

W sobotnie popo³udnie 24 listopada w Galerii „KAPLICA ZAMKOWA” ju¿ po raz ósmy go¶cili arty¶ci i mi³o¶nicy malarstwa podczas wernisa¿u wystawy poplenerowej Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego, który odby³ siê w Szyd³owcu pod koniec sierpnia.

Podczas sobotniego wernisa¿u swoje prace zaprezentowa³o 25 artystów. Wielu z nich systematycznie przybywa pracowaæ w szyd³owieckim plenerze tak, ¿e równie systematycznie przybywaj±cy widzowie maja okazjê odkrywaæ ewolucje warsztatu

i pomys³owo¶ci ulubionych twórców. Mo¿na zauwa¿yæ jak coraz czê¶ciej ich spojrzenie pada na obiekty inne ni¿ by¶my siê spodziewali – zabytkowy Ko¶ció³, Ratusz czy sam Zamek – choæ nadal chêtnie kontemplowane – ustêpuj± miejsca zapomnianym, zdawa³oby siê uliczkom miasta, okolicznym gospodarstwom, czy po prostu naturze. Zainteresowani technik± twórcz± go¶cie, mogli studiowaæ wiele rozmaitych wykonañ – akwareli, pasteli, akrylu czy oleju, z których ka¿de ma swój osobliwy charakter. ¦ci¶le zwi±zana z miastem tematyka prac nie ogranicza³a artystom wyboru kierunków w malarstwie wedle których chcieliby tworzyæ, i tak choæ dominowa³ impresjonizm, pojawi³y siê te¿ prace inspirowane kubizmem.

„Na takich wystawach ludzie szukaj± odzwierciedlenia ich w³asnej rzeczywisto¶ci, okolicy w której ¿yj±” – mówi³a Gra¿yna Kuczkowska , pochodz±ca z Warszawy artystka rozmi³owana w technice pastelowej i chwytaniu ulotnych promieni zachodz±cego s³oñca. Owszem, przygl±daj±c siê kolejno wystawionym pracom, przystaj±c chwilami w¶ród go¶ci, mo¿na by³o us³yszeæ kiedy wspólnie zastanawiaj± siê nad miejscem, gdzie artysta zatrzyma³ siê by uchwyciæ obiekt zainteresowania, b±d¼ ¿ywio³owo reaguj± na widok w³asnego domu czy ulicy na p³ótnie.

Wystawa pozostanie czynna do koñca marca 2013 r. od poniedzia³ku do pi±tku w godz. 9.00 – 19.00.

W tegorocznym plenerze udzia³ wziêli:

Ma³gorzata Kaczyñska- Nurowska, Gra¿yna Kuczkowska, , Waldemar ¯uchnicki, Krzysztof Mañczyñski, Maja Raszewska, Gra¿yna Markowska, Ewa Kud³acik, Irena Wismont- Krzemiñska, Ma³gorzata Mizia, Dominika Wlaz³o, Jerzy Turek,Ryszard Ciereszko, Anna Janczyk, Ewa Ma¶lankiewicz – Górecka, Barbara G³uch, Maria Kêpa, Izabela Gorczyca – Zaj±c, Adolf Tomasik, Katarzyna Jedliñska, Patrycja Winiarska, Eugeniusz Molski, Tadeusz Paszko, Wac³aw Makocki, Leszek Jankowski, Roman Kornecki, Barbara Obara.

Plener zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Burmistrza Szyd³owca i Starosty Szyd³owieckiego.

Czytaj dalej

Ju¿ po raz ósmy – w sierpniu bie¿±cego roku – Szyd³owiec sta³ siê otwart± pracowni± dla twórców uczestnicz±cych w Szyd³owieckim Plenerze . Efekty ich wysi³ków bêdzie mo¿na podziwiaæ tradycyjnie podczas wystawy poplenerowej,… Czytaj dalej

Ju¿ po raz ósmy – w sierpniu bie¿±cego roku – Szyd³owiec sta³ siê otwart± pracowni± dla twórców uczestnicz±cych w Szyd³owieckim Plenerze . Efekty ich wysi³ków bêdzie mo¿na podziwiaæ tradycyjnie podczas wystawy poplenerowej,… Czytaj dalej

W dniach 22-31 sierpnia ju¿ po raz kolejny go¶ciæ bêd± arty¶ci plastycy reprezentuj±cych ró¿ne ¶rodowiska artystyczne Mazowsza. Do udzia³uw tegorocznym Plenerze zaproszeni zostali arty¶ci  m.in z Warszawy, Radomia, Torunia oraz… Czytaj dalej

W dniach 22-31 sierpnia zorganizowany zostanie plener malarski dla 2o artystów reprezentuj±cych ró¿ne ¶rodowiska artystyczne Mazowsza. Do udzia³uw tegorocznym Plenerze zaproszeni zostali arty¶ci  m.in z Warszawy, Radomia, Torunia. Jak co… Czytaj dalej

SCK – Zamek Fan Page
Archiwa