Wernisaż wystawy poplenerowej

Wernisaż wystawy poplenerowej Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zaprasza  w sobotę 27.01.2018 r.,o godzinie 16:00 do  Galerii Kaplica Zamkowa na wernisaż wystawy poplenerowej IX SZYDŁOWIECKIEGO PLENERU MALARSKIEGO im. Władysława Aleksandra Maleckiego. Na wystawie zostanie zaprezentowanych 50 prac artystów m.in. z Częstochowy, Krakowa oraz Szydłowca, które powstały podczas 8-dniowego pleneru malarskiego, odbywającego siê w pierwszej…

9. Szydłowiecki Plener Malarski im. Władysława Aleksandra Maleckiego

9. SZYD£OWIECKI PLENER MALARSKI im. Władysława Aleksandra Maleckiego Od 5 do 12 września już po raz 9 w Szydłowcu odbędzie się Plener Malarski im. Władysława Aleksandra Maleckiego. Udział w projekcie weźmie 16 artystów plastyków m.in.z Częstochowy, Krakowa i Szydłowca. Podczas Pleneru uczestnicy wykonają po kilka prac (oleje, rysunki, akwarele, pastele), które zostaną zaprezentowane na wystawie…

Wernisa¿ wystawy poplenerowej

W sobotnie popo³udnie 24 listopada w Galerii „KAPLICA ZAMKOWA” ju¿ po raz ósmy go¶cili arty¶ci i mi³o¶nicy malarstwa podczas wernisa¿u wystawy poplenerowej Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego, który odby³ siê w Szyd³owcu pod koniec sierpnia. Podczas sobotniego wernisa¿u swoje prace zaprezentowa³o 25 artystów. Wielu z nich systematycznie przybywa pracowaæ w szyd³owieckim…

Wernisa¿ wystawy poplenerowej

W sobotnie popo³udnie  24 listopada w Galerii „KAPLICA ZAMKOWA” ju¿ po raz ósmy go¶cili  arty¶ci  i mi³o¶nicy malarstwa podczas wernisa¿u wystawy poplenerowej Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego, który odby³ siê w Szyd³owcu pod koniec sierpnia. Podczas sobotniego wernisa¿u swoje prace  zaprezentowa³o 25 artystów. Wielu z nich systematycznie przybywa pracowaæ w szyd³owieckim plenerze…

Wernisa¿ wystawy poplenerowej

Ju¿ po raz ósmy – w sierpniu bie¿±cego roku – Szyd³owiec sta³ siê otwart± pracowni± dla twórców uczestnicz±cych w Szyd³owieckim Plenerze . Efekty ich wysi³ków bêdzie mo¿na podziwiaæ tradycyjnie podczas wystawy poplenerowej, która odbêdzie siê 24 listopada br. o godz.  16.oo w Galerii Kaplica Zamkowa. Na wystawie wyeksponowanych  zostanie 96 prac uczestników pleneru. Czê¶æ z nich pozostanie w…

Wernisa¿ wystawy poplenerowej

Ju¿ po raz ósmy – w sierpniu bie¿±cego roku – Szyd³owiec sta³ siê otwart± pracowni± dla twórców uczestnicz±cych w Szyd³owieckim Plenerze . Efekty ich wysi³ków bêdzie mo¿na podziwiaæ tradycyjnie podczas wystawy poplenerowej, która odbêdzie siê 24 listopada br. o godz.  16.oo w Galerii Kaplica Zamkowa. Na wystawie wyeksponowanych  zostanie 96 prac uczestników pleneru. Czê¶æ z nich pozostanie w…

VII Plener Malarski im. W. A. Maleckiego

W dniach 22-31 sierpnia ju¿ po raz kolejny go¶ciæ bêd± arty¶ci plastycy reprezentuj±cych ró¿ne ¶rodowiska artystyczne Mazowsza. Do udzia³uw tegorocznym Plenerze zaproszeni zostali arty¶ci  m.in z Warszawy, Radomia, Torunia oraz jak co roku, w Plenerze uczestniczyæ bêd± te¿ szyd³owieccy plastycy.W listopadzie br. na wystawie poplenerowej zaprezentowane zostan± prace powsta³ na tegorocznym VII Plenerze im. W.…

Plener Malarski

W dniach 22-31 sierpnia zorganizowany zostanie plener malarski dla 2o artystów reprezentuj±cych ró¿ne ¶rodowiska artystyczne Mazowsza. Do udzia³uw tegorocznym Plenerze zaproszeni zostali arty¶ci  m.in z Warszawy, Radomia, Torunia. Jak co roku, w Plenerze uczestniczyæ bêd± te¿ szyd³owieccy arty¶ci.W listopadzie br. na wystawie poplenerowej zaprezentowane zostan± prace powsta³ na tegorocznym VI Plenerze im. W. Maleckiego w…