XXVI PRZELĄDU KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JAN DERLETY

W niedzielę, 11 czerwca br.po pięciu latach przerwy Szydłowiec znowu mienić się będzie wszystkimi kolorami tęczy. A to dzięki uczestnikom XXVI PRZELĄDU KAPEL I ZESPO£OW LUDOWYCH STLIZOWANYCH im. JAN DERLETY – Ogólnopolskiego przeglądu folkloru w kategorii zespołów folkowych, kapel i zespołów folklorystycznych stylizowanych. Już od godziny 12.00 na dziedziñcu szydłowieckiego zamku swoje umiejętności taneczne, wokalne…

XXV PRZEGL¡D KAPEL I ZESPO£ÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY

 Przegl±d odbêdzie siê  w dn. 10  czerwca 2012 roku na dziedziñcu Zamku w Szyd³owcu Uczestnikami Przegl±du mog± byæ: taneczne zespo³y folklorystyczne prezentuj±ce programy w formie opracowanej artystycznie z udzia³em  choreografów, instruktorów muzyki, aran¿erów, re¿yserów. Czas prezentacji  do 30 min. kapele i zespo³y folkowe, prezentuj±ce opracowane artystycznie melodie ludowe wykorzystuj±ce instrumenty nowszej generacji  jak: akordeon, tr±bka,…