Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

RCB-M Biblioteka

   Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek zaprasza  dzieci w wieku od lat 7 do spêdzenia wolnego, wakacyjnego czasu w bibliotece.   W tym roku zachêcamy do udzia³u w warsztatach plastycznych, kulinarnych oraz rêkodzielniczych.… Continue reading 

W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym prowadzony jest cykl zimowych zajêæ dla dzieci pn.: „Ferie bez komputera”. Spotkania prowadz± bibliotekarki RCB-M. W minion± ¶rodê dzieci uczestniczy³y w dzia³aniach „Bajkowe podró¿e ma³e i… Continue reading

Od 30 maja do 6 czerwca trwaæ bêdzie XIV Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom pod has³em – „Ca³a Polska czyta w Bibliotekach”. Szyd³owiecka Biblioteka równie¿ bierze udzia³ w tym wydarzeniu.… Continue reading

_________________________________________________________________________________  CYKLICZNE DZIA£ANIA REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNEGO  planowane na 2015 rok  _________________________________________________________________________________  14 stycznia, godz. 16:20  Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialnym     Biblioteczna Akademia Malucha serdecznie… Continue reading
Nasza Biblioteka posiada w swoim ksiêgozbiorze, wiele cennych i unikatowych woluminów. Aby uchroniæ je przed zniszczeniem oraz udostêpniæ dla szerszego grona odbiorców nawi±zali¶my wspó³pracê z Miejsk± Bibliotek± Publiczn± w Radomiu… Continue reading
Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296