Spotkania Chóralne

W sobotê 22 kwietnia , w sali kominkowej szyd³owieckiego Zamku ju¿ po raz dziewi±ty spotkali siê – na SZYD£OWIECKICH SPOTKANIACH CHÓRALNYCH im. Zofii Stachowskiej – wykonawcy i mi³o¶nicy muzyki chóralnej. Celem Spotkañ jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowañ muzyk± chóraln±, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespo³ów chóralnych, nawi±zanie kontaktów, wymiana do¶wiadczeñ i konfrontacja dorobku artystycznego chórów…

8 SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE

Na szyd³owieckiej scenie zaprezentowa³y siê trzy chóry w przeró¿nym repertuarze. G³ównie ¶wi±tecznym z kolêdami, znanymi i tymi gdzie¶ tam zapomnianymi. Nie zabrak³o równie¿ standardów muzyki rozrywkowej i klasycznej. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê Chór Miasta Szyd³owca „Gaudium Canti”, nastêpni Chór ¦l±skiej Izby Lekarskiej „Cames” z Katowic, potem Chór Nauczycielski „Canto” z Przysuchy, a nastêpnie ponownie chór…

Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej

W niedzielę 10 listopada, w Restauracji LODOWNIA już po raz siódmy spotkali się – na SZYD£OWIECKICH SPOTKANIACH CHÓRALNYCH im. Zofii Stachowskiej – wykonawcy i miłośnicy muzyki chóralnej. Celem Spotkań jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczości…

SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej

W niedzielę 10 listopada , w w Restauracji LODOWNIA już po raz siódmy będą mogli spotkać się – na SZYD£OWIECKICH SPOTKANIACH CHÓRALNYCH im. Zofii Stachowskiej – wykonawcy i miłośnicy muzyki chóralnej. Celem Spotkań jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego…

VI SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej

W niedzielę 21 października, Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, serdecznie zaprasza miłośników muzyki, a przede wszystkim wielogłosowej sztuki wokalnej na VI SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej. Celem Spotkań jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz…

VI SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej

W niedzielê 21 pa¼dziernika, Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, serdecznie zaprasza mi³o¶ników muzyki, a przede wszystkim wielog³osowej sztuki wokalnej na VI SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej. Celem Spotkañ jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowañ muzyk± chóraln±, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespo³ów chóralnych, nawi±zanie kontaktów, wymiana do¶wiadczeñ i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz…