Spotkania chóralne

W sobotê 22 kwietnia , w sali kominkowej szyd³owieckiego Zamku ju¿ po raz dziewi±ty spotkali siê – na SZYD£OWIECKICH SPOTKANIACH CHÓRALNYCH im. Zofii Stachowskiej – wykonawcy i mi³o¶nicy muzyki chóralnej.

Celem Spotkañ jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowañ muzyk± chóraln±, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespo³ów chóralnych, nawi±zanie kontaktów, wymiana do¶wiadczeñ i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczo¶ci chóralnej ró¿nych epok.

Tegoroczne Spotkania rozpocz±³ Chór Miasta Szyd³owca „GAUDIUM CANTI” pod dyrekcj± Danuty Klepaczewskiej. W wykonaniu szyd³owieckich chórzystów publiczno¶æ us³ysza³a pie¶ni renesansowe m.in. Pierra Certon’a i Antona Rubinsteina, ludowe oraz wspó³czesne utwory muzyczne takie jak „”Psalm poranny” z repertuaru „Piwnicy pod Baranami do tekstu W³odzimierza Dulemby z muzyk± Jana Kantego Pawlu¶kiewicza.

Po wystêpie gospodarzy przyszed³ czas na pierwszego z go¶ci – Chór Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE pod dyrekcj± prof. Marka Kopra. Chórzy¶ci z Radomska wprowadzili publiczno¶æ w pogodny nastrój zabawy i wspólnego ¶piewania. Swój koncert zespó³ rozpocz±³ od wykonania fragmentu operetki Freda Reymonda pt. „B³êkitna maska” a potem ze sceny pop³ynê³y znane i lubiane przeboje polskiej muzyki rozrywkowej „Czy mnie jeszcze pamiêtasz”, „Zacznij od Bacha” czy te¿ „Czarny Alibaba”.

Drugi go¶æ tegorocznych Spotkañ Chór POCHODNIA z Czêstochowy pod dyrekcj± Anny £uszczyk – Matyi to to jeden z najstarszych chórów mêskich w Polsce . Zespó³ dzia³a nieprzerwanie od 1930 r. Nie zawiesi³ swojej dzia³alno¶ci nawet w okresie II wojny ¶wiatowej, kiedy to dzia³a³ jako chór partyzancki. Podczas Spotkañ w Szyd³owcu Panowie wy¶piewali 30 minutowy koncert z³o¿ony z pie¶ni patriotycznych, gospel oraz najpiêkniejszych fragmentów dzie³ Giuseppe Verdiego .

Bior±ce udzia³ w imprezie chóry otrzyma³y pami±tkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Powiat Szyd³owiecki, Miasto Szyd³owiec i SCK – Zamek.

Szyd³owieckie Spotkania Chóralne po raz kolejny udowodni³y, ¿e muzyka chóralna nie musi byæ absolutnie tylko powa¿na i adresowana jedynie do koneserów. Bior±ce udzia³ w imprezie zespo³u pokaza³y równie¿ ¿e bez u¿ycia tysiêcy wat i nowoczesnej elektroniki mo¿na doskonale bawiæ widzów.

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie dziêkuje: Cukierniom – Pani Henryki Adamczyk i Pani Gra¿yny Proczki, Wytwórni Wód Gazowanych DAN, Kwiaciarni „Czujê Miête” Pani Agnieszki Banaszczyk oraz Panu Micha³owi Rosie za pomoc i wsparcie organizacji tej, jak siê okazuje bardzo lubianej tak przez publiczno¶æ jak i przez wykonawców imprezy .

Czytaj dalej

Na szyd³owieckiej scenie zaprezentowa³y siê trzy chóry w przeró¿nym repertuarze. G³ównie ¶wi±tecznym z kolêdami, znanymi i tymi gdzie¶ tam zapomnianymi. Nie zabrak³o równie¿ standardów muzyki rozrywkowej i klasycznej. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê Chór Miasta Szyd³owca „Gaudium Canti”, nastêpni Chór ¦l±skiej Izby Lekarskiej „Cames” z Katowic, potem Chór Nauczycielski „Canto” z Przysuchy, a nastêpnie ponownie chór gospodarzy. Ca³o¶æ szyd³owieckich spotkañ chóralnych dope³ni³o wspólne wykonanie wszystkich chórów kolêdy. Na zakoñczenie nie zabrak³o oczywi¶cie kwiatów, podziêkowañ i gor±cych oklasków od szyd³owieckiej publiczno¶ci. Warto dodaæ, ¿e dyrektor SCKiS „Zamek” Pani Ma³gorzata Bernatek, wspomnia³a, ¿e 9. Szyd³owieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej, byæ mo¿e odbêd± siê w cieplejszym miesi±cu na dziedziñcu zamkowym. Tak czy inaczej, do nastêpnych chóralnych wra¿eñ!

Czytaj dalej

W niedzielę 10 listopada, w Restauracji LODOWNIA już po raz siódmy spotkali się – na SZYD£OWIECKICH SPOTKANIACH CHÓRALNYCH im. Zofii Stachowskiej – wykonawcy i miłośnicy muzyki chóralnej. Celem Spotkań jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok. Tegoroczne Spotkania rozpoczął Chór Miasta Szydłowca „GAUDIUM CANTI” pod dyrekcją Danuty Klepaczewskiej. W wykonaniu szydłowieckich chórzystów publiczność usłyszała pieśni renesansowe Adama Lewandowica Strzezowczyka, patriotyczne / „Jeszcze jeden mazur”, „My pierwsza brygada”/ oraz współczesne utwory muzyczne takie jak „Magnifikat” do tekstu Karola Wojtyły z muzyką Wojciecha Koperkiewicza oraz „Dam Ci ptaszka” Artura Andrusa, którego tekst nawołuje do zakładania chórów i uprawiania tego gatunku twórczości. Po koncercie GAUDIUM CANTI na scenie pojawiła się Pani Maria Piwowarczyk – córka patronki Spotkań Zofii Stachowskiej – i w imieniu rodziny podziękowała Danucie Klepaczewskiej oraz członkom szydłowieckiego chóru za kontynuację – zapoczątkowanej przez jej mamę – działalności chóralnej w Szydłowcu. Po występie gospodarzy przyszedł czas na pierwszego z gości – Chór Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE pod dyrekcją prof. Marka Kopra. Chórzyści z Radomska zaprezentowali koncert złożony w części pierwszej z pieśni sakralnych, różnych epok muzycznych i zakątków świata. Natomiast w części drugiej publiczność usłyszała tak znane przeboje jak „Będziesz moją panią” Marka Grechuty czy „Sealed whit a kiss” z repertuaru Jansona Donovana. Drugi gość tegorocznych Spotkań to Chór Nauczycielski CANTO pod dyrekcją Jerzego Mazurka i Karola Sionka. Zaprzyja¼nieni chórzyści z Przysuchy tradycyjnie już wprowadzili publiczność w pogodny nastrój zabawy i wspólnego śpiewania. Swój koncert zespół rozpoczął od wykonania utworu Henriego Seroki „Ave Maria” z przepiękną partią solową Anny Zagdańskiej a potem ze sceny popłynęły znane i lubiane przeboje muzyki francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Biorące udział w imprezie chóry otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Powiat Szydłowiecki, Miasto Szydłowiec i SCKiS – Zamek. Spotkania zakończyły się wspólnym występem trzech chórów. Ponad 100 osobowy zespół wykonał utwór Stanisława Grochowskiego i Krzysztofa Klabona „Sławne potomstwo Lechowe”. Szydłowieckie Spotkania Chóralne po raz kolejny udowodniły, że muzyka chóralna nie musi być absolutnie tylko poważna i adresowana jedynie do koneserów. Biorące udział w imprezie zespołu pokazały również że bez użycia tysięcy wat i nowoczesnej elektroniki można doskonale bawić widzów. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek serdecznie dziękuje Państwu Annie i Mirosławowi Orlickim – właścicielom Restauracji „Lodownia” – za udostępnienie miejsca oraz zapewnienie wspaniałej atmosfery w czasie imprezy. Organizatorzy , serdeczne podziękowania składają na ręce Starosty Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Górlickiego oraz Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego za pomoc i wsparcie organizacji tej, jak się okazuje bardzo lubianej tak przez publiczność jak i przez wykonawców imprezy .

 

Czytaj dalej

SCK – Zamek Fan Page
Archiwa