✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, już tradycyjnie, zaprasza do wspólnej zabawy podczas imprezy plenerowej WIANKI ‚ 2018. Tegoroczne obrzędy związane z Nocą Kupały zbiegną się z pierwszym dniem Kalendarzowego Lata, który przypada na 22 czerwca. Święto ognia, wody, urodzaju, płodności, miłości i radości rozpocznie się koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza Gila, który odbędzie…

WIANKI 2017

  Koncerty na wyspie zamkowej, widowisko plenerowe, pokaz sztucznych ogni – szydłowieckie WIANKI’ 2017 zbliżają się wielkimi krokami. Do wspólnej świętojañskiej zabawy Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza w piątek 23 czerwca br. Impreza rozpocznie się o godz. 20.00 koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka Kapturskiego. Około godz. 21.00 na zamkowych krużgankach wystąpi Kapela…

Wianki 2016

WIANKI’ 2016 Tradycyjnie ju¿ w ostatni± sobotê czerwca zaprosili¶my mieszkañców Szyd³owca i nie tylko na ¶wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci a przede wszystkim rado¶ci czyli SZYD£OWIECKIE WIANKI. Imprezê rozpoczê³a swoim Miejska Orkiestra Dêta pod batut± Henryka Kapturskiego, z zamkowych kru¿ganków pop³ynê³y najbardziej energetyczne przeboje polskiej i ¶wiatowej muzyki rozrywkowej. Po muzycznych prezentacjach naszych rodzimych…

Wianki 2015

27 czerwca, – wyspa zamkowa, Park Radziwi³³owski, dziedziniec zamkowy       WIANKI’ 2015   godz. 21.00 , wyspa zamkowa w programie: KONCERT MIEJSKIEJ ORKIESTRY DÊTEJ W SZYD£OWCU pod batut± Henryka Kapturskiego widowisko plenerowe pt. „NOCY CZERWCOWA, JA¦MINOWA”  w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwi³³a” POKAZ FAJERWERKÓW godz.22.30, dziedziniec zamkowy koncert go¶cia specjalnego zespó³…

WIANKI 2014

W przed ostatni± sobotê czerwca, Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek tradycyjnie zorganizowa³o nad szyd³owieckim zalewem ¶wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci a przede wszystkim rado¶ci czyli WIANKI’ 2014. Imprezê rozpoczê³y o godz. 20.00 swoimi mini recitalami dwie m³ode wokalistki z Pracowni Muzycznej „Piano” ANIA BÊBENEK i KASIA GRZESIK prezentuj±c najbardziej energetyczne przeboje polskiej…

„Wianki”

Tradycyjnie Noc ¦wiêtojañska kojarzy siê z kultem p³odno¶ci oraz atmosfer± przesi±kniêt± tajemnic± i erotyzmem. Choæ dzi¶ s³owiañskie ¶wiêto zosta³o ob³askawione nadal stanowi dobry pretekst do ca³odziennej (lub ca³onocnej) zabawy.  W Szyd³owcu sobotnie obchody rozpoczê³y siê o godz 21.oo koncertem szyd³owieckiej kapeli AEROSPATILE. M³odzi muzycy zaprezentowali w³asne utwory o niebanalnych tekstach i muzyce stanowi±ce mieszankê hard…

WIANKI 2012

Tradycyjnie ju¿ w przedostatni± sobotê  – 23 czerwca  Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na imprezê plenerow± WIANKI ‚ 2012. ¦wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci i rado¶ci rozpocznie siê o godz. 21.00 na kru¿gankach zamkowych , koncertem Miejskiej Orkiestry Dêtej pod batut± Henryka Kapturskiego. Tu¿ po koncercie, m³odzi aktorzy z Teatru „U…

WIANKI 2012

Tradycyjnie ju¿ w przedostatni± sobotê  – 23 czerwca  Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na imprezê plenerow± WIANKI ‚ 2012. ¦wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci i rado¶ci rozpocznie siê o godz. 21.00 na kru¿gankach zamkowych , koncertem Miejskiej Orkiestry Dêtej pod batut± Henryka Kapturskiego. Tu¿ po koncercie, m³odzi aktorzy z Teatru „U…