Wianki

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, już tradycyjnie, zaprasza do wspólnej zabawy podczas imprezy plenerowej WIANKI ‚ 2018. Tegoroczne obrzędy związane z Nocą Kupały zbiegną się z pierwszym dniem Kalendarzowego Lata,… Czytaj dalej

 

Koncerty na wyspie zamkowej, widowisko plenerowe, pokaz sztucznych ogni

– szydłowieckie WIANKI’ 2017 zbliżają się wielkimi krokami.

Do wspólnej świętojañskiej zabawy Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza w piątek… Czytaj dalej

WIANKI’ 2016 Tradycyjnie ju¿ w ostatni± sobotê czerwca zaprosili¶my mieszkañców Szyd³owca i nie tylko na ¶wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci a przede wszystkim rado¶ci czyli SZYD£OWIECKIE WIANKI.

Imprezê rozpoczê³a… Czytaj dalej

27 czerwca, – wyspa zamkowa, Park Radziwi³³owski, dziedziniec zamkowy       WIANKI’ 2015   godz. 21.00 , wyspa zamkowa w programie: KONCERT MIEJSKIEJ ORKIESTRY DÊTEJ W SZYD£OWCU pod batut±… Czytaj dalej

W przed ostatni± sobotê czerwca, Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek tradycyjnie zorganizowa³o nad szyd³owieckim zalewem ¶wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci a przede wszystkim rado¶ci czyli WIANKI’ 2014.… Czytaj dalej

Tradycyjnie Noc ¦wiêtojañska kojarzy siê z kultem p³odno¶ci oraz atmosfer± przesi±kniêt± tajemnic± i erotyzmem. Choæ dzi¶ s³owiañskie ¶wiêto zosta³o ob³askawione nadal stanowi dobry pretekst do ca³odziennej (lub ca³onocnej) zabawy.  W Szyd³owcu sobotnie obchody rozpoczê³y siê o godz 21.oo koncertem szyd³owieckiej kapeli AEROSPATILE. M³odzi muzycy zaprezentowali w³asne utwory o niebanalnych tekstach i muzyce stanowi±ce mieszankê hard rocka i heavy metalu. Po do¶æ mocnych brzmieniach na wiankowej scenie zrobi³o siê troszkê bardziej melancholijnie i nastrojowo, a to za spraw± Aleksandry Krupy, ¯anety Sasin i Zuzanny Gadowskiej. Te trzy utalentowane wokalistki zaserwowa³y publiczno¶ci  godzinny koncert z³o¿ony z przebojów polskiej i ¶wiatowej sceny muzycznej. Po  prezentacjach naszych rodzimych wykonawców na scenie pojawi³ siê pierwszy z go¶ci specjalnych tegorocznych Wianków – zespó³ BUBLICZKI. Kapela, której swoj± muzyk± uda³o siê podbiæ widowniê i jury telewizyjnego programu MUST BE THE MIUSIC uwiod³a równie¿ szyd³owieck± publiczno¶æ. W rytm utworów , które stanowi³y niesamowicie energetyczn± mieszankê ba³kañskich, cygañskich i ¿ydowskich motywów oraz polskiej tradycji, zarówno m³odsi jak i starsi bawili siê wy¶mienicie. Tu¿ po koncercie niebo nad Szyd³owcem rozb³ys³o wieloma kolorami. Podczas 10 minutowego pokazu sztucznych ogni  nie zabrak³o charakterystycznych i widowiskowych elementów kwiatowych: brokatowych piwonii i dandelionów, czyli roznoszonych przez  wiatr dmuchawców, a tak¿e sp³ywaj±cych z nieba kolorowych wierzb. Zanim na scenie zainstalowa³ siê kolejny go¶æ specjalny, w czasie przerwy technicznej, dawkê swoich umiejêtno¶ci zaprezentowa³ DJ CZYKU. Jako ostatni wiankow± scen± zaw³adn±³ radomski zespó³ ALICETEA, który zaserwowa³ wybuchow± dawkê reggowych rytmów z domieszk± dancehallu, ska i hip hopu. Mimo pó¼nej pory i  komarów publiczno¶æ doskonale siê bawi³a siê pod scen± ,  ¶piewaj±c razem z zespo³em  ich najwiêksze przeboje. Muzycy na zakoñczenie podkre¶lili, ¿e ma³o jest w Polsce miejsc gdzie publiczno¶æ w ró¿nym wieku tak wspaniale potrafi siê bawiæ. Tegoroczne WIANKI choæ ju¿ poza nami to chyba na d³ugo pozostan± w pamiêci mieszkañców Szyd³owca, wielorako¶æ gatunków muzycznych na scenie, zmiana miejsca oraz bezsprzecznie niesamowicie energetyczni go¶cie specjalni imprezy – wszystko to sprawi³o ¿e szyd³owiecka noc sobótkowa by³a wyj±tkowa.

Czytaj dalej

Tradycyjnie ju¿ w przedostatni± sobotê  – 23 czerwca  Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na imprezê plenerow± WIANKI ‚ 2012. ¦wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci i rado¶ci… Czytaj dalej
Tradycyjnie ju¿ w przedostatni± sobotê  – 23 czerwca  Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na imprezê plenerow± WIANKI ‚ 2012. ¦wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci i rado¶ci… Czytaj dalej
SCK – Zamek Fan Page
Archiwa