ZAMCZYSKO

 

 

„Mezalians” według powieści poetyckiej Antoniego Malczewskiego „Maria” to tytuł spektaklu przygotowanego przez Grupę Teatralną Zamczysko.

Mezalians to pojęcie, które się tak zdezaktualizowało, że młodsze pokolenia Polaków nie rozumieją… Czytaj dalej

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek oraz Grupa Teatralna „Zamczysko” zapraszają na spektakl poetycko – muzyczny pt. Jesień, jesień już…

W programie najpiękniejsze, jesienne wiersze i piosenki o miłości dn. 5… Czytaj dalej

3 września 2016 r. w całej Polsce odbyła się 5 edycja Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W Szydłowcu przy Regionalnym… Czytaj dalej

  

„BABY” wg opowiadań Antoniego Czechowa – najnowsza premiera GRUPY TEATRALNEJ „ZAMCZYSKO” Dnia 3 kwietnia 2016 roku o godz. 18 w Sali Kameralnej szydłowieckiego zamku odbędzie się spektakl pt.… Czytaj dalej

 LETNI PIKNIK NA WYSPIE ZAMKOWEJW niedzielę 16 sierpnia o godz. 16.00 na wyspie zamkowej rozpoczął się LETNI PIKNIK NA WYSPIE.Ani deszczowe przedpołudnie, ani pochmurne tego dnia niebo nie… Czytaj dalej

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek oraz Grupa Teatralna „ZAMCZYSKO”zapraszają na spektaklu opartego na dramacie romantycznym „DZIADY” część II Adama Mickiewicza. Premiera odbędzie się 23 czerwca 2015 roku w… Czytaj dalej

Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szyd³owca zapraszaj± w ¶rodê 29 kwietnia br. o godz. 18.00 do sali kameralnej Zamku na promocjê ksi±¿ki pt.„TO… Czytaj dalej
       Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury najwiêkszych polskich dzie³ literackich. Czytanie zosta³o nazwane „narodowym”, aby podkre¶liæ jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsiêwziêcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebê dba³o¶ci o polszczyznê oraz wzmocnienie poczucia wspólnej to¿samo¶ci.

            W minion± sobotê w ponad 1500 miastach i miasteczkach, na ulicach, placach, w bibliotekach, w parkach, wszêdzie s³ychaæ by³o czytane na g³os fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W¶ród tych miejsc nie mog³o oczywi¶cie zabrakn±æ Szyd³owca.

         W  sobotnie popo³udnie,  na skwerze marsz. Józefa Pi³³sudskiego fragmenty „Ogniem i mieczem” oraz „Pana Wo³odyjowskiego” czytali zaproszeni go¶cie : Anna Kowalska, Pawe³ Bloch, Artur Koniarczyk, S³awomir Nojek, Adrian D±bek, £ukasz Stasiak oraz m³odzi aktorzy z Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwi³³a”: Mateusz Jod³a, Jan Niewadzisz, Aleksandra Michalska, Piotr Szymczak, Laura ¦liwa, Aleksandra Nowacka, Inga Klepaczewska, Weronika Jod³a, Marlena ¦liwa, Aleksandra Bialik, Wiktoria Koniarczyk, Wiktoria Pêksyk, Ada Mosio³ek, Aleksandra Brze¼niak oraz Pawe³ Guzik.

        Natomiast m³odzie¿ z Grupy Teatralnej „Zamczysko” specjalnie na ten dzieñ przygotowa³a inscenizacjê dwóch fragmentów „Potopu” – „W Wodoktach” i  „Pojedynek Wo³odyjowskiego z Kmicicem”. Wyst±pili :  Ewelina Biaduñ, Aneta Koryciñska, Olga Wojciechowska,  Klaudia Kamiñska, Micha³ Kowalczyk, Krystian Ruzik, Maciej Cender i Marcin Sawczuk. Rolê narratora i „przewodnika” po sienkiewiczowskiej „Trylogii”  w czasie szyd³owieckiego, wspólnego czytania pe³ni³a Pani Irena Przyby³owska – Hanusz, która z w³a¶ciwym sobie poczuciem humoru przybli¿y³a sylwetkê bohatera tegorocznego Narodowego Czytania – Henryka Sienkiewicza.

      W mi³ej atmosferze wrze¶niowego, s³onecznego popo³udnia,  mieszkañcy Szyd³owca po raz kolejny  udowodnili ¿e utwory naszych najwiêkszych pisarzy  mo¿na czytaæ nie tylko z rodzin± i znajomymi, wspólnie lub w pojedynkê,  w domu, w ogrodzie, ale równie¿  na ulicy podczas czytelniczego happeningu na szyd³owieckim skwerze.

         Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek serdecznie dziêkuje wszystkim osobom, które wziê³y udzia³ w sobotniej akcji, zarówno tym którzy odwa¿yli siê zmierzyæ z nie³atwym jêzykiem jakim pos³ugiwa³ siê Sienkiewicz  pisz±c swoje dzie³a, z trem± nieodzownie towarzysz±c± publicznym wyst±pieniom, jak i tym, którzy przybyli na skwer marsza³ka Józefa Pi³³sudskiego  w Szyd³owcu aby wesprzeæ wystêpuj±cych czy te¿ po prostu pos³uchaæ i przypomnieæ sobie tekst i bohaterów Sienkiewiczowskiej  „Trylogii ”. I ju¿ dzi¶ zapraszaj± wszystkich do przysz³orocznego wspólnego czytania, które bêdzie po¶wiêcone „Lalce” Boles³awowa Prusa .

Czytaj dalej

SCK – Zamek Fan Page
Archiwa