Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Federacja Kapituła Równość-Wolność-Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania 1863 r. oraz Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec

zapraszają na

CENTRALNE OBCHODY 155. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO, które zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystości rozpoczną się 19 stycznia w Szydłowcu, a w kolejnych dniach odbywać się będą również w Suchedniowie, Bodzentynie, Kierzu Niedźwiedzim, Wąchocku oraz Mostkach i potrwają łącznie 3 dni. Organizatorzy już po raz 18 zachęcają do wzięcia udziału w tej wyjątkowej lekcji historii.

Szczegó³owy program uroczystości w Szyd³owcu:

Pi±tek 19.01.2018r.—Szyd³owiec

15:00 – Rozpoczêcie Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu Powstania

Styczniowego – Rynek Wielki w Szyd³owcu, z³o¿enie kwiatów pod tablic± upamiêtniaj±c± 150. Rocznicê Wybuchu Powstania Styczniowego.

15:30 – Msza św. w intencji Powstañców 1863r. i Ojczyzny z udzia³em Miejskiej

Orkiestry Dêtej z Szyd³owca – Kośció³ św. Zygmunta

16:20 – Z³o¿enie kwiatów pod tablic± ks. Adama Malanowicza

16:30 – Przejazd na groby Powstañców na cmentarz parafialny

16:50 – Z³o¿enie kwiatów przy kapliczce u zbiegu ulic: K±pielowej, Narutowicza

17:00 – Uroczystości patriotyczne – Zamek w Szyd³owcu

Rozpoczêcie XII Marszu Szlakiem Powstañców Styczniowych 1863r Szyd³owiec-W±chock

Poni¿ej przedstawiamy program obchodów rocznicowych w pozosta³ych miejscowościach:

Sobota 20.01.2018 r.

7:30 – Msza ¦w. w Kościele pw. św. Andrzeja Aposto³a w Suchedniowie w intencji

Powstañców 1863r.

8:30 – Przemarsz ulic± Bodzentyñsk±

8:45- Uroczystości przy krzy¿u przedpowstañczym ul. Bodzentyñska, przysiêga Kadetów z

Korpusu Kadetów z Suchedniowa.

9:30- Wymarsz XXV Marszu Szlakiem Powstañców 1863r. Suchedniów – Bodzentyn .

10:30 – Z³o¿enie kwiatów przy mogile w Michniowie.

12:00 – Wejście do Wzdo³u Rz±dowego, jase³ka, op³atek – Zespó³ Szkó³ im. Oddzia³u Armii

Krajowej „Wybranieccy”.

15:05 – Przybycie do Bodzentyna, do³±czenie pocztów sztandarowych, uczniów szkó³,

gości.

15:15 – Przemarsz,defilada z udzia³em Orkiestry Dêtej z Bodzentyna , prezentacja oddzia³u Rekonstrukcji Historycznej Pu³k ¯uawów ¦mierci .

15:30 –Uroczystości na Górnym Rynku, salwa honorowa, apel poleg³ych oddzia³u

Rekonstrukcji Historycznej Pu³k ¯uawów ¦mierci, Przysiêga „Strzelców”,

z³o¿enie kwiatów przy Tablicy 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, tablicy upamiêtniaj±cej pobyt Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego „Organistówce” i na grobach Powstañców,zakoñczenie Marszu.

16:15-Poczêstunek grochówk± .

Sobota 20.01.2018r. Kierz Nied¼wiedzi

12:00 – Uroczystości rocznicowe przy Mogile Powstañczej z 1863r.

Niedziela 21.01.2018r. W±chock

8:30 – Wyjazd uczestników z noclegu w Bodzentynie do W±chocka.

9:00 -Zwiedzanie muzeum „Walk narodowowyzwoleñczych” w Opactwie Cystersów .

11:00-Rozpoczêcie uroczystości (dworek ul .Langiewicza). Z³o¿enie kwiatów przy tablicy

upamiêtniaj±cej 150. Rocznicê Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnikGenera³a Mariana Langiewicza

11:15-Uroczystości pañstwowe przy pomniku Genera³a Mariana Langiewicza

12:00-Uroczysta msza Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu

Powstania Styczniowego.

14:00 – Zakoñczenie uroczystości, poczêstunek w Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Styczniowego.

Sobota, niedziela 27 – 28.01.2018r. Mostki

II Bieg Powstañców Styczniowych imieniem Majora Ignacego Dawidowicza

Sobota – terenowe zawody rowerowe, dystans ok. 30km.

Niedziela – bieg na dystansie 8,5 km i 22,5 km oraz crossduathlon (bieg 8,5 km + rower 22,5 km)

 

 

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •