Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 

 

 Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Federacja Kapituła Równość-Wolność-Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania 1863 r. oraz Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec zapraszają na CENTRALNE OBCHODY 155. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO, które zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczysto¶ci rozpoczn± siê 19 stycznia w Szyd³owcu, a w kolejnych dniach odbywaæ siê bêdê równie¿ w Suchedniowie, Bodzentynie, Kierzu Nied¼wiedzim, W±chocku oraz Mostkach i potrwaj± ³±cznie 3 dni. Organizatorzy ju¿ po raz 18 zachêcaj± do wziêcia udzia³u w tej wyj±tkowej lekcji historii.  

Szczegó³owy program uroczysto¶ci w Szyd³owcu:

Pi±tek 19.01.2018r.—Szyd³owiec

 

15:00 – Rozpoczêcie Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu Powstania

Styczniowego – Rynek Wielki w Szyd³owcu, z³o¿enie kwiatów pod tablic± upamiêtniaj±c± 150. Rocznicê Wybuchu Powstania Styczniowego.

15:30 – Msza ¶w. w intencji Powstañców 1863r. i Ojczyzny z udzia³em Miejskiej

 Orkiestry Dêtej z Szyd³owca – Ko¶ció³ ¶w. Zygmunta

16:20 – Z³o¿enie kwiatów pod tablic± ks. Adama Malanowicza

16:30 – Przejazd na groby Powstañców na cmentarz parafialny

16:50 – Z³o¿enie kwiatów przy kapliczce u zbiegu ulic: K±pielowej, Narutowicza 

17:00 – Uroczysto¶ci patriotyczne – Zamek w Szyd³owcu 

Rozpoczêcie XII Marszu Szlakiem Powstañców Styczniowych 1863r Szyd³owiec-W±chock

 

Poni¿ej przedstawiamy program obchodów rocznicowych w pozosta³ych miejscowo¶ciach:

 

Sobota 20.01.2018 r. 

 

7:30 – Msza ¦w. w Ko¶ciele pw. ¶w. Andrzeja Aposto³a w Suchedniowie w intencji

          Powstañców 1863r.

8:30 – Przemarsz ulic± Bodzentyñsk±

8:45- Uroczysto¶ci przy krzy¿u przedpowstañczym ul. Bodzentyñska, przysiêga Kadetów z

          Korpusu Kadetów z Suchedniowa.

9:30- Wymarsz XXV Marszu Szlakiem Powstañców 1863r. Suchedniów – Bodzentyn .

10:30 – Z³o¿enie kwiatów przy mogile w Michniowie.

12:00 – Wej¶cie do Wzdo³u Rz±dowego, jase³ka, op³atek – Zespó³ Szkó³ im. Oddzia³u Armii

Krajowej „Wybranieccy”.

15:05 – Przybycie do Bodzentyna, do³±czenie pocztów sztandarowych, uczniów szkó³,

go¶ci.

15:15 – Przemarsz,defilada z udzia³em  Orkiestry Dêtej z Bodzentyna , prezentacja oddzia³u      Rekonstrukcji Historycznej Pu³k ¯uawów ¦mierci .

15:30 –Uroczysto¶ci na Górnym Rynku, salwa honorowa, apel poleg³ych oddzia³u

Rekonstrukcji Historycznej Pu³k ¯uawów ¦mierci, Przysiêga „Strzelców”, 

z³o¿enie kwiatów przy Tablicy 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, tablicy upamiêtniaj±cej pobyt Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego „Organistówce” i na grobach Powstañców,zakoñczenie Marszu.

16:15-Poczêstunek grochówk± .

 

Sobota 20.01.2018r. Kierz Nied¼wiedzi

 

12:00 – Uroczysto¶ci rocznicowe przy Mogile Powstañczej z 1863r.

 

 

Niedziela 21.01.2018r. W±chock

 

8:30 – Wyjazd uczestników z noclegu w Bodzentynie do W±chocka.

9:00 -Zwiedzanie muzeum „Walk narodowowyzwoleñczych” w Opactwie Cystersów .

11:00-Rozpoczêcie uroczysto¶ci (dworek ul .Langiewicza). Z³o¿enie kwiatów przy tablicy

upamiêtniaj±cej 150. Rocznicê Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnikGenera³a Mariana Langiewicza

11:15-Uroczysto¶ci pañstwowe przy pomniku Genera³a Mariana Langiewicza

12:00-Uroczysta msza Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu

Powstania Styczniowego.

14:00 – Zakoñczenie uroczysto¶ci, poczêstunek w Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Styczniowego.

 

 

Sobota, niedziela 27 – 28.01.2018r.  Mostki

 

II Bieg Powstañców Styczniowych imieniem Majora Ignacego Dawidowicza

Sobota – terenowe zawody rowerowe, dystans ok. 30km.

Niedziela – bieg na dystansie 8,5 km i 22,5 km oraz crossduathlon (bieg 8,5 km + rower 22,5 km)

 

 

 

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296