Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 Czy zastanawiali siê Pañstwo kiedy¶ co skrywaj± zakamarki szyd³owieckich zabytków? Mimo, i¿ wielu z Nas jest mieszkañcami Szyd³owca od wielu lat, to pewnie nie ka¿dy mia³ okazjê zag³êbiæ siê w historyczne ciekawostki dotycz±ce najwa¿niejszych obiektów charakterystycznych dla naszego miasta. Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek ma dla Pañstwa niezwykle atrakcyjn± propozycjê kilku spotkañ podczas, których na nowo odkrywaæ  bêdziemy  Szyd³owiec.

Bêdziecie mieli  mo¿liwo¶æ poznania historii Ko¶cio³a Farnego pod wezwaniem ¶w. Zygmunta wraz z najbardziej skrywanymi tajemnicami tego miejsca. Bêdzie mo¿na  podziwiaæ panoramê naszego miasta z wie¿y ratuszowej oraz poznaæ ciekawostki dotycz±ce Ratusza jak równie¿ obiektów znajduj±cych siê w jego otoczeniu. A wszystko to poka¿± 

i o wszystkim opowiedz± Przewodnicy z Miejskiej Informacji Turystycznej – Tomek, Jacek, 2 Wiktorie, Julia, Ania i Zuzanna.

W kolejnych edycjach naszych spotkañ planujemy mo¿liwo¶æ zwiedzenia równie¿ innych zabytków takich jak: Zamek, Lodownia, Synagoga, Kirkut, Kamienio³omy czy Góra Trzech Krzy¿y.

Czekamy na Pañstwa na Rynku Wielkim w niedzielê 22.10.2017 o godzinie 14:30. Zwiedzanie potrwa oko³o 1,5 godziny i zakoñczy siê spotkaniem przy gor±cej herbacie 

i kawie w Restauracji „Piwnica Szyd³owiecka” – partnera cyklu spotkañ  pt. „Szyd³owiec – cudze chwalicie, swego nie znacie…”.

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296