Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK zaprasza wszystkich sympatyków teatru i nie tylko na spektakl poetycko – muzyczny  „Czas buntu i nadziei” w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwi³³a”.  Przedstawienie  powsta³o z okazji  obchodów 151. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które mia³o swój pocz±tek w naszym mie¶cie. Udzia³ w widowisku bior± prawie wszyscy aktorzy teatru: 
Ola Bialik, Anna Bloch, Olga Czarnota, Sylwia Czy¿ycka, Julia Górlicka, Wiktoria Koniarczyk, Aleksandra Kwiecieñ, Ola Michalska, Ada Mosio³ek, Kornelia Piasecka, Aleksandra Piêtak, ¯aneta Sasin, Laura ¦liwa, Marlena ¦liwa, Paulina Sztachera, Monika Wiernicka, Adrian D±bek, Kajetan Górlicki, Mateusz Jod³a, Kamil Kowalik, Kuba Majstrak i Damian Zió³kowski.  Go¶cinnie wyst±pi± te¿ Ola Obara z Zespo³u Szkó³ im. KOP oraz Aleksandra Brze¿niak i Aleksandra Kowalska z Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II.   Re¿yseria S³awa Lorenc Hanusz,  opracowanie muzyczne  Danuta Klepaczewska .   
Spektakl by³ wystawiony 24 stycznia br.  w auli Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II  gdzie zosta³ nagrodzony  oklaskami  na stoj±co. 
Na co dzieñ ma³o mamy okazji do spotkañ z dobr± poezj± i teatrem, dlatego warto po¶wiêciæ jeden z wieczorów na spotkanie  ze sztuk±. 
Zapraszamy – pi±tek 7 lutego o godzinie 18.00 w ¶wietlicy Liceum Ogólnokszta³c±cego im. H. Sienkiewicza, ul. Zamkowa 1.

 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •