Legendarny Zespó³ “DES MOINES” powsta³ w 1990 r. w Warszawie.Graj± muzykê ³±cz±c± w sobie elementy rocka, reggae i hiphopu, czasem pobrzmiewaj±c± równie¿ po³±czeniem jamajskiego pulsu z polskim folkiem. Rockowe brzmienie zespo³u plus teksty o mi³o¶ci to mieszanka, która z pewno¶ci± trafi do ka¿dego. Do zalet zespo³u mo¿na zaliczyæ nie tylko ¶wietn± muzykê ale tak¿e oryginalne sposoby nawi±zywania kontaktu z publiczno¶ci±.
W swoim dorobku artystycznym maj± kilka p³yt. Utwory z ostatniej zatytu³owanej “MAHIJO” bêdzie mo¿na us³yszeæ na koncercie w Szyd³owcu podczas “WIANKÓW’ 2008

Sk³ad zespo³u :
* Wojtek Orszulak: gitara akustyczna, ¶piew;
* Micha³ Piastowicz: gitara, ¶piew;
* Maciek Szczyciñski: bas akustyczny, ¶piew;
* S³awek Kazulak: perkusja;
* Fabian W³odarek: klawisze, akordeon;
* Robert Siwak: instrumenty perkusyjne.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •