Nasza Biblioteka posiada w swoim ksiêgozbiorze, wiele cennych i
unikatowych woluminów. Aby uchroniæ je przed zniszczeniem oraz udostêpniæ
dla szerszego grona odbiorców nawi±zali¶my wspó³pracê z Miejsk± Bibliotek±
Publiczn± w Radomiu w celu digitalizacji wybranych pozycji ksi±¿kowych.
Zarchiwizowane ksi±¿ki (31 woluminów) s± ju¿ dostêpne na stronie
Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. To dopiero pocz±tek digitalizacji,
sukcesywnie bêdziemy przekazywaæ Radomskiej Bibliotece pozosta³e cenne
zbiory.
 
 
Spis dotychczas zdigitalizowanych zbiorów RCB-M SCKiS-Zamek:
 
Polska lotnicza      1937
Ksiêga chwa³y piechoty         1939
Pamiêtnik kielecki. Zbiór prac ku czci Adama Mickiewicza
Miko³aj Kopernik       1924
Walka o szko³ê polsk±        1930
 
Mapa sztabu generalnego – Szyd³owiec
i okolice   z roku 1830
 
Birkenmajer L.A.
Stromata Copernicana 1924
 
Birkenmajer L.A.
Miko³aj Kopernik jako uczony, twórca, obywatel 1923
 
Bursche E.
Konkordaty 1930
 
Bystroñ J.
Dzieje obyczajów w dawnej Polsce T. 1
 
Czar J.
Dzieje kobiety  1935
 
Drewnowski K i in.
Profesor Ignacy Mo¶cicki ¿ycie i dzia³alno¶æ na polu nauki i techniki  1934
 
Kalita K.
Ze wspomnieñ krwawych walk.   1913
 
Kieszkowski J.
Kanclerz Krzysztof Szyd³owiecki T.1 i 2    1912
 
Kormanowa ¯.
Bracia polscy 1560-1570         1929
 
Kossak W.
Wspomnienia         1913
 
Kotarski S
Opatów w latach 1861-1864       1935
 
Kutrzeba S.
Polska Akademia Umiejêtno¶ci    1939
 
Le¶niewski  Cz.
Stanis³aw Staszic jego ¿ycie …  1926
 
Loho-Sobolewski J.
Prawo opiekuñcze w dawnej Litwie    1937
 
£oziñski W.
Prawem i lewem T. 1 i 2  1904
 
£uniñski E.
Napoleon         1911
 
£ytkowski J.
Józef de Maistre a Henryk Rzewuski        1925
 
Mole V.
Hisorja sztuki starochrze¶cijañskiej i wczesnobizantyjskiej      1931
 
Niemcewicz J.U.
O wolnym mularstwie w Polszcze  1930
 
Rybarski R.
Marka polska i z³oty polski       1922
 
Schmitz P.
Wszechislam
 
Smoleñski W.
Szko³y historyczne w Polsce   1898
 
Wasiutyñski J.
Kopernik:twórca nowego nieba    1938
 
¯eromski S
Puszcza Jod³owa   1926
 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •