8 grudnia 2012 r o godzinie 18 w Sali Kameralnej szyd³owieckiego zamku Grupa Teatralna „Zamczysko”, dzia³aj±ca przy Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu, zaprasza na premierê sztuki teatralnej Jerzego Szaniawskiego pt. „DWA  TEATRY”.

   ¯yj±cy w latach 1886 – 1970 Jerzy Szaniawski by³ znanym dramaturgiem
i felietonist±. Pisa³ równie¿ opowiadania, z których najwiêksz± poczytno¶ci± cieszy³ siê cykl opowiadañ „Profesor Tutka”, które ukazywa³y siê  na ³amach „Przekroju”
i w telewizji w wersji teatralnej, z Gustawem Holoubkiem w roli tytu³owej.
   W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego Jerzy Szaniawski zas³yn±³ jako dramaturg. Napisa³ oko³o 70 dramatów, niestety ocala³o tylko 30, pozosta³e niepublikowane zginê³y w po¿arze jego dworku w Zegrzynku w 1977 roku. Najbardziej znane dramaty Jerzego Szaniawskiego to: „Murzyn”, „Papierowy kochanek”, ¯eglarz”, „Most”, „Adwokat i ró¿e” , „Kowal, pieni±dze i gwiazdy”, „Dwa teatry”.
  Sztuka „Dwa teatry” powsta³a w 1945 roku. Prapremiera odby³a siê w Teatrze Powszechnym w Krakowie w roku 1946. Kraków przyzna³ autorowi Nagrodê Literack± i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Jerzy Szaniawski uwa¿a³, ¿e zadaniem teatru jest pobudzenie wyobra¼ni, my¶li i uczuæ odbiorcy. Problem przedstawiony na scenie nie koñczy siê wraz z zas³oniêciem kurtyny, on czêsto trwa w my¶li, pamiêci, wyobra¼ni widza. Dlatego, zgodnie z wol± autora,  przedstawimy na scenie dwa teatry. Realistyczny teatr „Ma³e Zwierciad³o” przedstawi jednoaktówkê „Matka” o niespe³nionej mi³o¶ci miêdzy mê¿czyzn± i kobiet± i o mi³o¶ci macierzyñskiej, a  „Teatr Snów” uka¿e to, co dzieje siê w ludzkich my¶lach, uczuciach i marzeniach.

Wyst±pi±: 
Dyrektor Teatru „Ma³e Zwierciad³o” – Karol Bielecki
Dyrektor Teatru Snów – Micha³ Kowalczyk
Lizelotta – Magdalena Salamaga
Laura – Angelika Lejter
Ch³opiec z deszczu – Jacek Tuszyñski
Autor z fajk± – Filip £yczek
Montek – Krzysztof G³ogowski
Wo¼na – Natalia Pyzara
Kobieta – Ewelina Biaduñ
Matka – Anna Tarsiñska
Pani – Marlena ¦liwa
Córka – And¿elika Magda
Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
 1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

  Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

  Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM