_________________________________________________________________________________
 CYKLICZNE DZIA£ANIA
REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNEGO 
planowane na 2015 rok 
_________________________________________________________________________________
 14 stycznia, godz. 16:20  Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialnym
  
28 stycznia, godz.16:20 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialnym

 

w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, ul. Kolejowa 9b.
Zajęcia poprowadzi Małgorzata Kosno – instruktor tańca SCKiS-Zamek
Zapraszamy!
11 marca –Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialnym
Maluchy! zapraszamy Was na Wielkanocne zajęcia edukacyjne do Regionalnego
Centrum Biblioteczno-Multimedialnego.
Koniecznie weźcie z sobą rodziców i nie zapomnijcie o własnych przyborach
plastycznych. Czekamy na Was w środę 11 marca o godz. 16:20. 
 
8 kwietnia – godz. 16:20 w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym
 
 Biblioteczna Akademia Malucha zaprasza na zajêcia edukacyjne
Maluchy przynoszą własne przybory plastyczne: klej, kredki, papier kolorowy, plastelinę,
blok rysunkowy oraz obuwie na zmianę.
 22 kwietnia Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego
Zachęcamy maluchy do udziału w Głośnym Czytaniu bajek z serii
Tradycyjnie, po czytaniu odbędę się zajęcia plastyczne, na które dzieci
przynoszą własne przybory plastyczne: klej, kredki, papier kolorowy, plastelinę,
blok rysunkowy oraz obuwie na zmianę.
6 maja, o godz. 16:20 w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym
 19 maja, o godz. 11:00 w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym

 
 23 maja Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym
 
 
 30 maja Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek 
 
 
 
 
 
 30 maja /godz. 19:00/ Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek 
 
 
 1 czerwca o godz. 13:00 Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek
 
  
 
 
 
 3 czerwca  Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym 
 
 
17 czerwca godz. 16:20, RCBM, ul. Kolejowa 9
 
 
Zapraszamy równie¿ na cykliczne zajêcia do Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego.
Pocz±wszy od 14 lipca a¿ do 25 sierpnia w ka¿dy wtorek od godz. 15.00 obywaæ siê bêdzie
cykl zajêæ pt. „PAPIEROWE PTAKI” czyli warsztaty z rêkodzie³a dla dzieci od lat. 7
.Natomiast we wszystkie pi±tki lipca i sierpnia  o godz. 13.00 zapraszamy
dzieci na  e-learningowe zabawy z jêzykiem angielskim „I LOVE HOLIDAYS”.
W wakacje nie mo¿e oczywi¶cie zabrakn±æ wydarzeñ sportowych.
 
  28 sierpnia, godz. 10:00 Rynku Wielkiego w Szyd³owcu
23 wrze¶nia w godzinach 10:00-17:00, w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym,
ul. Kolejowa 9b
__fg_link_46__
__fg_link_47__
7 pa¼dziernika
__fg_link_48__
ZAJÊCIA EDUKACYJNE BAM
__fg_link_49__

__fg_link_50__

__fg_link_51____fg_link_52__
__fg_link_53__
__fg_link_54__
 

 4 listopad 2015 godz. 16.15 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

http://sckzamek.pl/wp-content/uploads/2015/01/BAM04.11.2015.jpg
18 listopad 2015 godz. 16.15 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
2 grudnia 2015 godz. 15.30 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
 

 

9 grudnia 2015 godz. 15.45 Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
 

 

_________________________________________________________________________________

 

 
 

  PROJEKT „SZYD£OWIECKIE PASJONATKI”

Cykliczne spotkania „Szyd³owieckich Pasjonatek” – ¶r. 4 razy w miesi±cu, wtorki
Udzia³ w wystawach, kiermaszach, jarmarkach organizowanych w Szyd³owcu 
 
_________________________________________________________________________________
 
  
Bezp³atny kurs jêzyka angielskiego dla dzieci! Czy to mo¿liwe?
TAK! Przyjd¼ do Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego
SCKiS-Zamek w Szyd³owcu i ucz siê jêzyka za darmo!
Kurs FunEnglish.pl to setki filmów, gier, piosenek, ³amig³ówek i
interaktywnych æwiczeñ wspomagaj±cych naukê jêzyka angielskiego.
Wystarczy przyj¶æ do Biblioteki, aby móc przenie¶æ siê w kolorowy ¶wiat
nauki poprzez zabawê.
E-learningowy kurs jêzyka angielskiego skierowany jest do dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Kurs realizowany jest przez firmê Funmedia we wspó³pracy
z Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
 
 _________________________________________________________________________________
INNE DZIA£ANIA

 

REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNEGO
planowane na 2015 rok
Styczeñ
ZIMOWE PORANKI W RBC-M
20 I 27 stycznia – wtorki z jêzykiem angielskim
E- learingowe zabawy z jêzykiem angielskim
23-24 stycznia – pracownia rze¼biarska – modelowanie w masie solnej
Marzec
13 marca – Wystawa prac Szyd³owieckich Pasjonatek – Wielkanoc
Kwiecieñ
23 kwietnia – wystawa z okazji ¦wiatowego Dnia Ksi±¿ki
Maj
Zapraszamy uczniów szyd³owieckich szkó³ do RCB-M na spotkania tematyczne po³±czne ze
zwiedzaniem biblioteki celem wzbudzenia, pog³êbienia zainteresowania dzieci ksi±¿k±
i pozyskania nowych czytelników.
Czerwiec
14 czerwca – ¦wiatowy Dzieñ Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych
Zapraszamy z drutami i we³n±!
Lipiec
Piknik ksi±¿kowy
Dzia³ania plenerowe na osiedlach mieszkaniowych
Sierpieñ
Piknik ksi±¿kowy na zakoñczenia wakacji
Wrzesieñ
Spotkanie autorskie z Panem Tik Takiem
Pa¼dziernik
JAK TO KIEDY¦ BY£O” – prezentacja urz±dzeñ i przyrz±dów u¿ywanych kilkana¶cie
i kilkadziesi±t lat temu do odtwarzania, projekcji, pisania, kopiowania itp.
_________________________________________________________________________________
 REGIONALNE CENTRUM BIBLIOTECZNO – MULTIMEDIALNE
SZYD£OWIECKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU – ZAMEK
 ul. Kolejowa 9b
tel.  CENTRALA  nr 48 326 23 13, Kierownik wew. 216, Bibliotekarze wew. 212
zaprasza  w godzinach:
poniedzia³ek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 18.00
¶roda 8.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 16.00 (dzieñ pracy wewnêtrznej)
pi±tek 8.00 – 18.00
sobota 10.00 – 13.00

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •