Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest organizatorem wielu cyklicznych, w większości autorskich działań kulturalnych.

Najważniejsze z nich to:

 

 

 SZYDŁOWIECKA WIOSNA KULTURALNA

– organizowana od roku 1970. W początkowym okresie jako kilkudniowa impreza, od kilkunastu lat trwa ponad 2 miesiące i realizowana jest rok rocznie w okresie od kwietnia do czerwca. W programie Wiosny znajduje się wiele różnorakich imprez: festiwale, przeglądy i prezentacje różnych form artystycznych, spektakle teatralne, widowiska, koncerty, festyny, itp.

 


DZIEŃ KULTURY —ŻYDOWSKIEJ „ MAZEL TOW”

– organizowany rok rocznie od 200ł roku, w kwietniu. W programie: Konkurs Poezji i Pieśni Żydowskiej „Mazel Tow”, spektakle teatralne, widowiska plenerowe, koncerty zespołów klezmerskich, wystawy, kuchnia żydowska.

 

 

 

NOC NA ZAMKU W SZYDŁOWCU
– wernisaże, koncerty, projekcje filmowe, spektakle teatralne

 

 

 

ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE “O LAUR ZŁOTEGO GARGULCA”
– OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH. Spotkania realizowane od 199ł roku w 2 kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Jurorami spotkań są aktorzy, reżyserzy teatralni, którzy prowadzą te? warsztaty dla uczestników. Spotkaniom towarzyszą wystawy, nocne spektakle konkursowe i spektakle Gości na dziedzińcu zamkowym. Spotkania organizowane są w drugiej połowie maja każdego roku i trwają 3 dni.

 

 

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH IM. JANA DERLETY.

Organizowany od 1983 roku. Przegląd odbywa się rok rocznie w drugą niedziele czerwca. Realizowany jest 3 kategoriach: zespołów folklorystycznych, kapel ludowych stylizowanych i zespołów folkowych

 


“WIANKI”
z obrzędem nocy sobótkowej. Organizowane na wyspie, z fajerwerkami, koncertami i zabawą. Impreza cykliczna w Szydłowcu w okolicach 23 czerwca, od ponad 20 lat.

 

 SZYDŁOWIECKI PLENER MALARSKI ARTYSTÓW MAZOWSZA im. Władysława Aleksandra Maleckiego
Organizowany od 2005 roku. Uczestniczą w nim artyści z różnych środowisk twórczych Mazowsza i całego kraju. Rok rocznie, w 10 dniowym plenerze malarskim, organizowanym w sierpniu, uczestniczy ok.ł0 artystów. Na wystawie poplenerowej, otwieranej uroczystym wernisażem w Galerii Kaplica Zamkowa, prezentowanych jest ponad 100 prac. Część z nich pozostaje w szydłowieckim zamku tworząc Galerię „Szydłowiec” .

 

SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE im. Zofii Stachowskiej
Prezentacja dorobku artystycznego chórów amatorskich działających w ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, parafiach, prezentacja towarzystw śpiewaczych. Organizowane we wrześniu, od 2007 roku.

 

 

 

SZYDŁOWIECKA GALA TANECZNA
prezentacja par tanecznych i formacji tanecznych / taniec towarzyski, disco, woogie boogie, hip hop, breack dance, taniec nowoczesny / z udziałem par i formacji mistrzowskich. Organizowana w hali sportowej Zespołu Szkół w Szydłowcu od 2001 roku, w listopadzie.

 

 

 


Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest współorganizatorem działań kulturalnych organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu

Ważniejsze z nich to:

 • KIERMASZ WIELKANOCNY – Niedziela Palmowa
 • SZYDŁOWIECKIE ZYGMUNTY – święto Miasta – 2-3 maja
 • SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIA ORKIESTR DĘTYCH – maj
 • DZIEŃ DZIECKA w Szydłowcu. Piknik rodzinny – 1 czerwca
 • OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY W SADKU – czerwiec
 • SZYDŁOWIECKIE WIEŃCOWANIE – wrzesień

SCK – Zamek jest współorganizatorem miejskich uroczystości patriotycznych :

 • Centralnych Obchodów Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego – styczeń
 • Centralne obchody organizowane są w miejscowościach: Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock
 • Narodowy Dzień Pamięci —Żołnierzy Wyklętych – marzec
 • Rocznica Zbrodni Katyńskiej – kwiecień
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Święto Wojska Polskiego i rocznicy Cudu nad Wisłą – 15 sierpnia
 • Rocznicy Bitwy pod Barakiem – 8 września
 • Rocznicy Powstania Podziemnego Państwa Polskiego – 27 września
 • Święto Niepodległości – 11 listopada

Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Program edukacyjno – kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku, pod patronatem burmistrza Szydłowca. Adresowany do ludzi, którzy nie pracuj±c ju? zawodowo maja potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. W ramach uniwersyteckich spotkań organizowane są wykłady z różnych dziedzin: literatury, sztuki, psychologii, medycyny współczesnej, historii, ochrony środowiska, itp. Wykłady prowadzą naukowcy, pracownicy wy?szych uczelni oraz osobistości ze środowisk twórczych. Słuchacze Szydłowieckiego Uniwersytetu mogą też uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych.

 


REGIONALNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNE


1930 roku rozpoczęła działalność w Szydłowcu Biblioteka Publiczna.
Od 1990 roku Biblioteka znajduje się w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. W 2013 roku szydłowiecka książnica przeniesiona została do nowo wybudowanego obiektu i kontynuuje swoją misję w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym.
Liczące ponad 40 000 woluminów zbiory RCB-M, obejmują literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin, ksiegozbiór o charakterze informacyjnym, bogaty zbiór wydawnictw regionalnych bed±cych 1ródłem wiedzy o historii, geografii, ?yciu gospodarczym i kulturalnym miasta i regionu. Wśród wielu cennych pozycji znajduj± sie dzieła o wielkiej wartości i unikatowym charakterze.
Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne prowadzi działalnośa bibliotekarsk± z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, tworzy przyjazne czytelnikom miejsce, otwarte na współprace, słu?±ce zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.


MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Punkt Informacji Turystycznej, Rynek Wielki
poniedziałek – pi±tek, godz. 9.00-17.00

Gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji dotycz±cych: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy obiektów noclegowych, gastronomicznych, komunikacji oraz innych usług niezbednych uczestnikom i organizatorom turystyki,

Wydawanie, kolporta?, sprzeda? materiałów promocyjnych i informacyjnych dotycz±cych miasta,
gminy i regionu, lokalnych pami±tek i gad?etów turystycznych, Prowadzenie usług turystycznych
np. przewodnictwo, wycieczki lokalne.


¦WIETLICA WIEJSKA w Sadku

Całoroczne działania świetlicowe, kulturalne, rekreacyjne i sportowe dla dzieci,

młodzie?y i dorosłych


Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek prowadzi ró?norodn± działalnośa usługow±:

wynajem sal zamkowych, organizacja seminariów, konferencji, imprez okolicznościowych, uroczystości w Zamku lub we wskazanym miejscu, usługi artystyczne: organizacja koncertów, spektakli, widowisk, festynów, oprawa artystyczna uroczystości, konferencji, bankietów itp., usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe, kawiarnia “Zamek”, wynajem kortów tenisowych, usługi reklamowe – plakatowanie na słupach ogłoszeniowych w Szydłowcu.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek

ul. Sowinskiego 2

26-500 Szydłowiec

tel/fax nr (048)6171029 ; 6170296

„http://www.sckzamek.pl”

e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

Dyrektor SCK – Zamek – Małgorzata Bernatek

e-mail: m.bernatek@sckzamek.pl

Wydział Finansowo-Ksiegowy, Główny Ksiegowy – Anna Sochacka

e-mail: ksiegowosc@sckzamek.pl

Kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa – Agnieszka Sobutka-Klepaczewska

e-mail: a.klepaczewska@sckzamek.pl

Kierownik Wydziału Administracji i Obsługi – Wiesław Jarz±bek

e-mail: w.jarzabek@sckzamek.pl

Galerie zamkowe

e-mail: m.bernatek@sckzamek.pl

Akustyk – Paweł Sasal

e-mail: p.sasal@sckzamek.pl

Sekretariat – Monika Olesinska

e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

ul. Kolejowa

26-500 Szydłowiec

e-mail: biblioteka@sckzamek.pl

Miejska Informacja Turystyczna

ul. Rynek Wielki 1

26-500 Szydłowiec

tel. 48 ł26-20-54

info.turystyczna@sckzamek.pl

¦wietlica Wiejska w Sadku

Sadek 170

26-500 Szydłowiec

 

tel. 608 ł86 548

 

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296