GMINNY DZIEÑ DZIECKA i SZYD£OWIECKIE DNI PROFILAKTYKI

W czwartek , 1 czerwca , w Szyd³owcu by³o rado¶nie i kolorowo bowiem inicjatywê przejêli najm³odsi mieszkañcy naszego miasta, którzy przybyli pod szyd³owiecki ratusz aby wspólnie bawiæ siê z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka oraz Szyd³owieckich Dni Profilaktyki.

Ju¿ o godz. 10.00 odebrali od Burmistrza miasta Artura Ludwa klucze do bram Szyd³owca
a potem oddali siê radosnej zabawie, której ¿yczyli im Burmistrz oraz Starosta Szyd³owiecki W³odzimierz Górlicki.

Wystêpy artystyczne, dmuchana zje¿d¿alnia, spotkanie z „bajkowym” królem Julianem, pokazy sprzêtu policyjnego i stra¿ackiego, malowanie twarzy to tylko czê¶æ atrakcji, które wype³ni³y czas dzieciom oraz ich opiekunom.

To radosne spotkanie sta³o siê te¿ okazj± do wrêczenia nagród wyró¿nieñ uczestnikom Przegl±du Plastycznego dla dzieci z szyd³owieckich placówek o¶wiatowych oraz Przegl±du Tanecznego dla gimnazjalistów z terenu ca³ego Powiatu Szyd³owieckiego.

O nagrody i atrakcje podczas tego wyj±tkowego dnia zadbali organizatorzy: Burmistrz Szyd³owca, Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, Gminna Komisja Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji w Szyd³owcu, Zespó³ Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz Wójtowie Gmin Powiatu Szyd³owieckiego.

 

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
 1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

  Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

  Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM