Protokó³ z obrad Jury Eliminacji Powiatowych XXVI Ma³ego Konkursu Recytatorskiego, Szyd³owiec, dn. 13 marca 2009 r.
____________________________________________________________________

Jury w sk³adzie :
1. Czes³awa Jakubska
2. Jerzy Iwañski
3. Stefan Menczak
po wys³uchaniu 52 recytatorów postanowi³o:
–  do Koncertu Laureatów w Radomiu zakwalifikowaæ :
1.Aleksandrê Piêtak         – PSP nr 2 Szyd³owiec
–    Jury postanowi³o przyznaæ  wyró¿nienia I stopnia :
1.Julii Kosno            – PSP Wola Lipeniecka
2.Jakubowi Go¼dzikowi    – PSP Cukrówka
– ponadto Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienia II stopnia :
1.Julii Figarskiej            – PS nr 1 Szydowiec
2.Mai £okieæ            – PS nr 2 Szyd³owiec
3.Zuzannie Giba³a        – PSP Guzów
4.Cezaremu Michalskiemu    – PSP Zbijów Ma³y
5.Karolinie Seweryn         – PSP Zbijów Ma³y
6.Weronice Jedliñskiej        – PSP Paw³ów
7.Oli Rdzanek            – PSP Mirów
8.Nicoli Cierpia³            – PSP Majdów
9.Kamili Adamus        – PSP Jastrzab
10.Dawidowi Malmonowi    – PSP Wysoka
11.Julia Salamadze        – PSP nr 1 Szyd³owiec
12.Oli Jagie³³o            – PSP nr 1 Szyd³owiec
13.Oliwii Rutkowskiej        – PSP nr  2 Szyd³owiec
14.Kaludii Adamczyk        – SCK Zamek


Protokó³ z obrad Jury Eliminacji Powiatowych XXXII  Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka“, Szyd³owiec, dn. 13 marca 2009 r.
____________________________________________________________________


Jury w sk³adzie :

1. Czes³awa Jakubska
2. Jerzy Iwañski
3. Stefan Menczak
po wys³uchaniu 47 recytatorów postanowi³o:
– do eliminacji w Warszawie zakwalifikowaæ:
1.Ige Plewe            – SCK – Zamek
– Jury postanowi³o równie¿ wyró¿niæ
1.Katarzynê Ga³czyñsk±        – PS n r2 Szyd³owiec
2.Zuzannê Jedynak        – PSP Wysoka
3.Nikolê Kacak            – PSP Wysocko
4.Tomasza Ku¼dub        – PSP G±sawy Rz±dowe
5.Ewelinê Biaduñ        – PSP G±sawy Rz±dowe
6.Szymona Tuszyñskiego     – PSP nr 2 Szyd³owiec
7.Paulê Wychowaniec        – PSP nr 1 Szyd³owiec
8.Adriana Jasika            – SCK – Zamek
9.Angelikê Czarnotê        – SCK – Zamek


Protokó³ z obrad Jury Eliminacji Powiatowych 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Szyd³owiec, dn. 13 marca 2009 r.
____________________________________________________________________

Jury w sk³adzie :
1. Czes³awa Jakubska
2. Jerzy Iwañski
3. Stefan Menczak
po wys³uchaniu 11 recytatorów postanowi³o do eliminacji w Radomiu zakwalifikowaæ:

– w kategorii – turniej recytatorski:
1.Piotra Naporê            – SCK – Zamek
2.Paulinê Jasik            – SCK – Zamek

– w kategorii – wywiedzione ze s³owa:
1.Marka Michalskiego        – SCK – Zamek

– w kategorii – poezja ¶piewana :
1.Martynê Ksi±¿ek        – SCK – Zamek
2.Dominikê Orman        – SCK – Zamek

Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienia dla :
1.Aleksandry Pa³ki        – SCK – Zamek
2.Moniki Pacek            – SCK – Zamek
3.Moniki Ka³u¿yñskiej        – SCK – Zamek

Jury dziêkuje Szyd³owieckiemu Centrum Kultury za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność