FACE ART warsztaty makija¿u
W ¶rodê wieczorem w zamkowej galerii Kaplica Zamkowa odby³y siê warsztaty makija¿u, które poprowadzi³a Andrea Sali makija¿ystka, manikiu¿ystka i fryzjerka, któr± na co dzieñ mo¿emy spotkaæ m.in. w Salonie Fryzjerskim „Rewolucja”. W mi³ej atmosferze przy fili¿ance aromatycznej kawy zgromadzone panie obejrza³y pokaz makija¿u – dziennego, który potem kilkoma sprytnymi zabiegami mo¿na przekszta³ciæ w makija¿ wieczorowy. Podczas pokazu uczestniczki dowiedzia³y siê jak przygotowaæ twarz, jakich kosmetyków u¿ywaæ, jak i czym nak³adaæ: podk³ad, bronzer, ró¿, cienie czy pomadki.  Potem przysz³a kolej na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Z jakim efektem, zobaczcie sami 🙂 Serdecznie dziêkujemy ANDREI SALI za przygotowanie i poprowadzenie warsztatów.  Dziêkujemy równie¿ wszystkim uczestniczkom, mamy nadziejê ¿e zdobyta w ¶roddowe popo³udnie wiedza oka¿e siê przydatna i ¿e nie jest to nasze ostatnie spotkanie 🙂 Fot. W. Wismont.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność