Regulamin

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szyd³owieckiej
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
Lekarski Klub ¯eglarski "BOCIANIE GNIAZDO"
Zespó³ Szanty Klasycznej i Pie¶ni Kubryku "KLIPER"

Termin i miejsce:
15 wrze¶nia 2007 r. ( sobota ), godz. 18.oo – dziedziniec Szyd³owieckiego Zamku

Festiwal ma formê otwart± do udzia³u w którym zapraszamy   zespo³y i solistów, którzy
z zami³owaniem wykonuj± piosenki : turystyczn±, ¿eglarsk± i im pokrewne oraz mieszcz± siê
w dwóch kategoriach wiekowych – 5 -14 lat  i  15 -130 lat

Warunkiem wziêcia udzia³u w Festiwalu  jest przes³anie dokumentu zg³oszeniowego na  formacie A-4, w którym sami w punktach zamieszczamy:
   1. kategoria wiekowa
   2. nazwa zespo³u
   3. imienny i rodowy sk³ad zespo³u lub solisty
   4. krótka informacja o  zespole i jego dorobku artystycznym
   5. dane o wykonywanych utworach: tytu³, autor tekstu i muzyki
   6. wymagania sprzêtowe: liczba mikrofonów, wyj¶æ instrument.
   7. telefon kontaktowy i adres e-mail.
Zg³oszenie przyjmujemy: listownie (polecony), e-mailem, faksem lub przez goñca na adres: Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
          ul. Sowiñskiego 2, 26-500 Szyd³owiec,
          e-mail: biuro @ sckzamek.pl  tel/fax : (0-48) 617  02  96 do dn. 13 wrze¶nia 2007 r.

Ka¿dy z wykonawców  przygotuje do prezentacji  3 utwory z w/w gatunków / czas trwania max. 15 min/
Dopuszcza siê korzystanie z  pó³playbacku oraz u¿ywania syntezatorów.
Koszty ubezpieczenia oraz przyjazdu pokrywaj± uczestnicy lub instytucje deleguj±ce.
Przed rozpoczêciem konkursu kierownik zespo³u zg³asza obecno¶æ grupy  w biurze organizacyjnym festiwalu
Prezentacje konkursowe  oceni  niezawis³e jury, które ostatecznie rozstrzygnie o klasyfikacji w konkursie i przyzna nagrody. Ogólna pula nagród 3 800 z³.
Zwyciêzcy konkursu zobowi±zani s± wyst±piæ podczas koncertu g³ównego.

Uczestnikom konkursu przys³uguje:
•    prawo do zaprezentowanie muzycznego programu konkursowego ;
•    prawdopodobieñstwo wygrania festiwalu;
•    prawo do niezadowolenia wynikaj±cego z werdyktu jury,
•    przys³uguje równie¿ prawo do nieskrêpowanego pokazania ekspresji scenicznej.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu nale¿eæ bêdzie do organizatora.
Festiwal jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego

Ramowy program imprezy :

16.00 – 17.30        – próby mikrofonowe
18.00                   – prezentacje konkursowe
19.00                   – KONCERT GWIAZD cz. I
20.00                   – og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród
20.30                   – KONCERT GWIAZD cz. II

Wyst±pi± m.in.:
EKT Gdynia
Andrzej Korycki i Dominika ¯uchowska
Kliper

Strona FOSY: www.fosa.radom.net (kliknij)

   

                                                                                                    Zapraszamy

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •