Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

  

 

Grupa Teatralna „Zamczysko” dzia³a od 1993 roku. Jej cz³onkami s± uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów , szkó³ ponadgimnazjalnych, studenci.

Do jej dzia³añ nale¿y propagowanie znajomo¶ci literatury,  praca samokszta³ceniowa polegaj±ca na rozumieniu i w³a¶ciwej interpretacji tekstów literackich, praca nad dykcj±, ruchem scenicznym.  W czasie swojej dzia³alno¶ci Grupa Teatralna „Zamczysko” zrealizowa³a  25 premier spektakli teatralnych oraz programów s³owno – muzycznych.  Cz³onkowie grupy teatralnej brali i nadal bior± udzia³ w konkursach recytatorskich zdobywaj±c nagrody i wyró¿nienia m.in.. w konkursie „Moje fascynacje renesansem i barokiem”  w £ukowie,  w konkursach na gawêdê w Muzeum Niepodleg³o¶ci w Warszawie, gdzie dwukrotnie zajêli pierwsze miejsce,  w Warszawskiej  Syrence, w konkursie poezji ¿ydowskiej „Mazel Tow”, w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. 
Instruktorem Grupy jest Irena Przyby³owska – Hanusz.
 
Zajêcia odbywaj± siê w Szyd³owieckim Centrum Kultury – Zamek :
 
 – wtorek  w godz. 15.30
 – sobota w godz. 11.00 
 
PREMIERY :
 
2010
„BALLADYNA” – marzec
 
2011
“KREWNIAKI” – luty
 
2012
„NA POLU CHWAŁY”  – maj
 „DWA TEATRY” – grudzieñ
 
2013
         „NARODOWE CZYTANIE” – wrzesieñ 
2014
2015
„DZIADY” cz. II – czerwiec 

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296