Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 

 

Muzyczne po¿egnanie lata

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na koncert pt. „I¦Æ W STRONÊ S£OÑCA” – muzyczne po¿egnanie lata z udzia³em zespo³u SYNKOPY oraz par tanecznych z Klubu Tañca Towarzyskiego ZAMEK.

W programie koncertu us³yszeæ bêdzie mo¿na znane „s³oneczne” piosenki z repertuaru polskich gwiazd estrady lat 70 i 80, nie zabraknie równie¿ wspó³czesnych przebojów. Ca³o¶æ okraszona zostanie pokazami tanecznymi par zaawansowanych KTT Zamek. Dla chc±cych troszkê po¶piewaæ z artystami wy¶wietlane bêd± teksty piosenek. Opracowanie muzyczne koncertu – Marian Gronek, choreografia – Monika Seweryn.

Zapraszamy – sobota 23 wrze¶nia 2017 r., godz. 18.00, Zamek – sala kameralna, parter.

 

 

historia szydłowca
Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296