13 pa¼dziernika 2007 r. w sali kameralnej szyd³owieckiego zamku odby³y siê  I Szyd³owieckie Spotkania Skrzypków Ludowych im. Marian Bujaka zorganizowane przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, pod patronatem burmistrza  Szyd³owca  Andrzeja Jarzyñskiego.
    Celem Spotkañ by³a prezentacja dorobku artystycznego skrzypków, popularyzacja tradycyjnej muzyki ludowej oraz zachowanie i przekaz folkloru  m³odszym pokoleniom i ¶rodowiskom twórczym.
Spotkania mia³y  charakter konkursu.  Wziê³o w nim  udzia³  12 skrzypków ludowych  z bterenu by³ego województwa radomskiego. Prezentuj±cych siê muzyków  ocenia³o   niezale¿ne Jury w sk³adzie :  Maria Jost-Prze¶lakowska – etnograf i Danuta Klepaczewska przyznaj±c :
– dwie równorzêdne g³ówne nagrody  dla :
    – Jana Gacy z Przysta³owic Ma³ych
    – Adama Mazurkiewicza z Mostek
– siedem równorzêdnych wyró¿nieñ dla :
    – Karola G³owackiego z Woli Zagrodniej
    – Tadeusza Jedynaka z Przysta³owic Ma³ych
    – Zdzis³awa Kwapiñskiego z Radomia
    – Stanis³awa Lewandowskiego z Brogowej
    – Jana Sikorskiego z Jedlanki
    – Stefana Dziubiñskiego z Rajca
    – Adama Tarnowskiego z Janiszewa
– oraz trzy równorzêdne nagrody za udzia³  dla :
    – Aleksandry Bujak z Szyd³owca
    – Józefa Tkaczyka z Osta³ówka
    – Krzysztofa D±browskiego z Bielin
Fundatorami nagród byli : burmistrz Szyd³owca  oraz Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek

Marian Bujak to wybitna postaæ w dziejach kultury i sztuki ludowej na ziemiach by³ego województwa radomskiego. Urodzi³ siê w Koryciskach gmina Wieniawa 6 czerwca 1920 roku. Maj±c 7 lat dosta³ pierwsze skrzypce od swojego dziadka a ju¿ 8 lat pó¼niej jako piêtnastoletni ch³opiec grywa³ ze s³uchu z kapel± Stanis³awa Wlaz³o z K³udna. Nuty pozna³ w wieku 20 lat dziêki swojemu nauczycielowi Januszowi Kalicie.
    Uprawiaj±c sztukê folklorystyczn±, artysta korzysta³ z przekazów rodzinnych,  z zapisów Oskara Kolberga oraz z w³asnych melodii. By³ za³o¿ycielem i wieloletnim kierownikiem "Kapeli Ludowej z Szyd³owca", której repertuar sk³ada³ siê g³ównie z melodii regionu szyd³owieckiego.  
    Wewnêtrzna potrzeba kultywowania muzyki regionalnej uczyni³a Mariana Bujaka wielokrotnym laureatem licznych nagród na przegl±dach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Artysta zosta³ uhonorowany m.in. I miejscem i "Z³ot± Baszt±" w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i ¦piewków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wis³±, a tak¿e wraz z zespo³em "Kapeli Ludowejz Szyd³owca" dyplomem za "Wybitne i uznane osi±gniêcia w tradycyjnym i wirtuozerskim sposobie muzykowania przy u¿yciu unikalnych instrumentów".

                                                                            Szyd³owickie Centrum Kultury – Zamek
                                                                                    Agnieszka Klepaczewska

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •