Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

10 wrze¶nia br w Szyd³owcu zakoñczy³ siê II Plener Malarski Artystów Mazowsza
im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego
.
W plenerze udzia³ wziê³o 16 artystów plastyków m.in.  z Warszawy, Krakowa, Radomia, I³¿y, Szyd³owca. Do tegorocznej edycji pleneru Organizatorzy zaprosili równie¿ artystów z W³och oraz Chorwacji.
Uczestnicy pleneru spêdzili w Szyd³owcu 10 dni, w trakcie których malowali urokliwe zak±tki miasta i okolic.
Organizatorem pleneru jest Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

Wszystkie prace, które powsta³y w czasie pleneru mo¿na obejrzeæ na wystawie poplenerowej. Program Operacyjny Rozwój Inicjatyw LokalnychPlener zrealizowany z ¶rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych oraz przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego.

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296