18 pa¼dziernika 2008 r., o godz. 17.oo do sali kominkowej szyd³owieckiego zamku odby³y siê           
II SZYD£OWIECKIE SPOTKANIA CHÓRALNE
zorganizowane pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñskiego.

Ide± tegorocznych Spotkañ by³o pobudzanie i rozwijanie zainteresowañ muzyk± chóraln±, nawi±zywanie kontaktów, wymiana do¶wiadczeñ i konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich zespo³ów chóralnych oraz popularyzacja twórczo¶ci chóralnej ró¿nych epok.

Formu³a Spotkañ by³a otwarta – bez podzia³u na kategorie wiekowe i rodzaje chórów /mieszane czy g³osów równych.

Udzia³ w tegorocznych Spotkaniach wziê³o 4 zespo³y : Ochotniczy Chór Pedagogiczny “FESTA ALLEGRA
z Radomia, Chór Nauczycielski “CANTO” z Przysuchy, Chór Miasta Radomia “SANCTI CASIMIRI CANTORES RADOMIENSES” z Radomia oraz reprezentant gospodarzy Chór Mista Szyd³owca “GAUDIUM CANTI”.

Ka¿dy z z zespo³ów zaprezentowa³ 20 minutowy program z³o¿ony z utworów o ró¿nej tematyce
i charakterze, z ró¿nych epok stylistycznych. Zgromadzone publiczno¶æ mia³a mo¿liwo¶æ wys³uchania klasycznych utworów chóralnych takich jak m.in. psalmy M.Gomó³ki, „Per signum crucis” N.Zileñskiego
a tak¿e tradycyjnych melodii ludowych czy biesiadnych jak np. „My cyganie”. Nie zabrak³o równie¿ przebojów dobrze znanych z radia czy telewizji takich jak – „Malowany dzbanek” z repertuary Heleny Vondraczkowej, „Pamiêtasz by³a jesieñ” z filmu „Po¿egnania” czy te¿ „Psalm Apostolski” z III czê¶ci Tryptyku ¦wiêtokrzyskiego Piotra Rubika. .Na zakoñczenie Spotkañ wszystkie chóry – 120 osób wykona³y razem psalm 29 Miko³aja Gomó³ki – “NIE¦CIE CHWA£Ê MOCARZE”.

Spotkania zakoñczy³o uroczyste wrêczenie zespo³om pami±tkowych dyplomów, pucharów
i nagród pieniê¿nych ufundowanych przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Spotkania realizowane przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego
i Burmistrza Szyd³owca.

Organizatorzy Spotkañ : Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szyd³owca

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •