10 listopada 2007 roku o godz. 18.00 w hali sportowej Zespo³u Szkó³ im.Jana Paw³a II w Szyd³owcu odby³a siê III SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA

W programie prezentacje: Fabryki Tañca "IDOL" z Radomia, Szko³y tañca "PROGRES" z Ostrowca Swietokrzyskiego, Formacji Disco "Czwórki" z GOK Chlewiska, Klubu Tañca Towarzyskiego "ZAMEK" z SCK-Zamek, Zespo³u Tañca "SZYD£OWIEC" SCK Zamek.

Mistrzowie Gali:
Tomasz Kurczyñski i Anna Telka – tañce latynoamerykañskie
Micha³ Myszkowski i Joanna D±browska – tañce standardowe

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •