17 pa¼dziernika 2009 roku godz. 18.00 sala kominkowa
 
 
Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
zaprasza na
III SZYD£OWICKIE
SPOTKANIA CHÓRALNE

JUBILEUSZ 10-lecia CHÓRU
MIASTA SZYD£OWIEC

„Gaudium Canti” 
 

 
III Szyd³owieckie Spotkania Chóralne – 10 – lecie Chóru Miasta Szyd³owca „GAUDIUM CANTI”

Posiadanie przez niewielkie o¶rodki kultury w³asnego zespo³u chóralnego jest ogromnym powodem do dumy. Ka¿dy wie, jak wiele ró¿nic dzieli co najmniej kilkunastu chórzystów, maj±cych ró¿ne zainteresowania i pogl±dy i jak trudno jest taki chór utrzymaæ. Dlatego z tym wiêksz± satysfakcj± podczas III Szyd³owieckich Spotkañ Chóralnych obchodzono 10 – lecie Chóru Miasta Szyd³owca „GAUDIUM CANTI”, bêd±cego niezmiennie pod kierownictwem artystycznym Danuty Klepaczewskiej. Do udzia³u w tegorocznych Spotkaniach zaproszeni zostali starsi sta¿em arty¶ci z Chóru Nauczycielskiego „CANTO” z Przysuchy wprowadzaj±c w¶ród s³uchaczy pogodny nastrój zabawy i wspólnego ¶piewu. Go¶cie zaprezentowali utwory patriotyczne, ze s³owami Agnieszki Osieckiej, oraz wiecznie ¿ywe przeboje krajów ¶ródziemnomorskich. Jubilaci wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom publiczno¶ci, przedstawili przekrój ca³ego zgromadzonego w ci±gu 10 lat repertuaru. Znalaz³y siê w nim m. in. pie¶ni  sakralne, ludowe, utwory z oratoriów Piotra Rubika, a ca³o¶æ podsumowana przes³aniem i wskazówkami Dezyderaty.
Wystêpy poprzedzone zosta³y uroczyst± chwil± nadania przez Burmistrza Miasta Szyd³owca Andrzeja Jarzyñskiego, imienia Zofii Stachowskiej Szyd³owieckim Spotkaniom Chóralnym. Osoba tego wybitnego pedagoga i za³o¿yciela na przestrzeni lat wielu ¶wiêc±cych triumfy chórów doros³ych i m³odzie¿owych, zosta³a publiczno¶ci przybli¿ona przez s³owa przyby³ych cz³onków rodziny, wspomnienia wychowanków, oraz biografiê. Niespodziank± dla s³uchaczy na zakoñczenie koncertu, by³o zaproszenie znajduj±cych siê na sali by³ych cz³onków szyd³owieckiego chóru do  od¶piewania utworu „Ave Maryja”,  który to niezmiennie towarzyszy chórzystom z Szyd³owca od od momentu powstania.
Z okazji jubileuszu 10 – lecia zaprezentowana zosta³a równie¿  p³yta z utworami chóru „GAUDIUM CANTI”,  oraz pami±tkowy folder.
Szyd³owieckie Centrum Kultury –  Zamek, oraz cz³onkowie Chóru, serdecznie dziêkuj±  Burmistrzowi Miasta Szyd³owca, oraz Marsza³kowi Województwa Mazowieckiego za pomoc w wydaniu obu publikacji .
Spotkania realizowane s± przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Szyd³owca.

Paulina Stanik

 


 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •