SZYD£OWIECKI  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  

dzia³aj±cy w Szyd³owieckim Centrum Kultury – Zamek 

zaprasza na kolejny semestr zajêæ.

  

   

Inauguracja semestru marzec-czerwiec 2017

 

 16 marca 2017 roku ( czwartek)

 

Zamek /I piêtro/ godz. 17.00

 

Wyk³ad historyka Kamila Szpunara

 

pt. „Szyd³owieckie rzemios³o”   

 

 

 

 Informacje, zapisy :

 

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne

 

tel. 48 3262313

 

e-mail: biblioteka@sckzamek.pl

 

 

 

Sekretariat SCK-Zamek

 

tel. 48 6171029, 6170296, 661 279 945

 

e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

 

Rekrutacja prowadzona bêdzie do dnia 15 marca 2017 roku.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •