Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

16 pa¼dziernika br., w salach szyd³owieckiego zamku odbêdzie siê uroczyste otwarcie
IV Mistrzostw Polski Policji w szachach.

Program :
16 – 20.10 – Restauracja "Lodownia"  spotkania rund I – IX .
16 -18.10  godziny wieczorne, Restauracja "Lodownia
        – II Mistrzostwa Polski Policji w rozwi±zywaniu zadañ szachowych.
18.10 o godz. 18.30 w sala kinowa SCK
        – symultana szachowa z udzia³em miêdzynarodowej Mistrzyni Gra¿yny Szmaciñskiej.
19.10, godz. 15.00 ,Restauracji "Lodownia"
        – III Mistrzostwa Polski Policji w grze b³yskawicznej.
20.10 o godz. 12.00 – Restauracja "Lodownia"
        – uroczyste zakoñczenie Mistrzostwa, wrêczenie nagród i pucharów

Organizatorem Mistrzostw jest Zarz±d Terenowy NSZZ Policjantów w Szyd³owcu

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296