22 – 30 sierpnia 2008 r.

 
   IV Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza
im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

 

    Udzia³ w plenerze zapowiedzia³o 20 artystów plastyków m.in.  z Warszawy, Krakowa, Radomia, I³¿y,Szyd³owca. Do tegorocznej edycji pleneru Organizatorzy zaprosili równie¿ artystów z W³och oraz Chorwacji.
Uczestnicy pleneru spêdz± w Szyd³owcu 10 dni, w trakcie których malowaæ bêd± urokliwe zak±tki miasta i okolic.
    Organizatorem pleneru jest Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.
    Wszystkie prace, które powstan± w czasie pleneru bêdzie mo¿na obejrzeæ na wystawie poplenerowej ju¿ w listopadzie br.
Plener realizowany przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego,Starostwa Powiatowego w Szyd³owcu, Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •