IV SZYD£OWIECKI PLENER MALARSKI ARTYSTÓW MAZOWSZA

im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

IV Szyd³owiecki Plener Malarski Artystów im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego odby³ siê w dniach 23-31 sierpnia 2008 r.

Organizatorem Pleneru by³o Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

Plener zrealizowany zosta³ przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego. Starostwa Powiatowego, Burmistrza Miasta Szyd³owca, we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szyd³owca.

Uczestnicy IV Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza

im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego

MA£GORZATA KACZYÑSKA-NUROWSKA

ANNA GRA¯YNA KUCZKOWSKA

EWA OSOWSKA

MAJA RASZEWSKA

BARBARA G£UCH

ANNA JANCZYK

MARIA DEJA

MARIA KÊPA

MARTYNA KARPETA

IRENA WISMONT-KRZEMIÑSKA

WIKTORIA TO££OCZKO-TUR

GRA¯YNA SANIGÓRSKA

MARTA £ABÊCKA

TADEUSZ LU¯YÑSKI

WOJCIECH RUTKOWSKI

NINO AJDINOVIÆ

ADOLF TOMASIK

STANIS£AW RUSS

HILARY GILEWSKI

KRZYSZTOF MAÑCZYÑSKI

JANUSZ RASZEWSKI

MARCIN S£OWIK-WILCZYÑSKI

DARIUSZ KOWAL

JERZY TUREK

RYSZARD CIERESZKO

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność