Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza w najbli¿sz± sobot± 22 listopada, o godz. 17.oo do hali sportowej Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu na

 

IV SZYD£OWIECK¡ GALÊ TANECZN¡ –
ogólnopolskie prezentacje zespo³ów, klubów i par tanecznych.

 

Udzia³ w tegorocznej Gali wezm± :

  • Formacja Taneczna „RE-FLEX” z Morawicy – trzydziestoosobowy zespó³ prezentuj±cy styl tañca show dance,

  • dwie miniformacje hip hop Radomskiej Szko³y Tañca ROC STEP Moniki i Tomasza Giermudów – ROCK STEP JUNIOR – aktualni Vice Mistrzowie Polski w kategorii do lat 15-tu, ROCK STEP SENIOR – finali¶ci tegorocznych Mistrzostw Polski w kategorii pow. 15-tu lat oraz dwa duety,

  • Formacja Disco „CZWÓRKI” z Chlewisk

  • dzieciêce i m³odzie¿owe pary taneczne Klubu Tañca Towarzyskiego „ZAMEK” oraz Zespó³ Tañca „SZYD£OWIEC” / grupa starsza i grupa m³odsza / prezentuj±cy polskie tañce narodowe.

Go¶æmi IV Szyd³owieckiej Gali Tanecznej bêd± dwie pary mistrzowskie :

JACEK JESCHKE i WIKTORIA WIOR trzecia para ¶wiata i aktualni Mistrzowie Poleski w kategorii do lat 18- tu – tañce standardowe oraz dobrze znana i bardzo lubiana przez szyd³owieck± publiczno¶æ para klasy „S” TOMASZ KURCZYÑSKI i ANNA TELKA– tañce latynoamerykañskie.

Gala realizowana jest dziêki wsparciu finansowemu Samorz±du Województwa Mazowieckiego.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •