KALENDARZ PLANOWANYCH  ZAWODÓW  SPORTOWYCH

SZKOLNYCH SZKÓ£ PODSTAWOWYCH GMINY SZYD£OWIEC

W OKRESIE WRZESIEÑ – GRUDZIEÑ 2013 ROKU

L.p.

DYSCYPLINA

TERMIN GODZINA

MIEJSCE

UWAGI

1.

 

Indywidualne biegi prze³ajowe dziewcz±t i ch³opców

20 Wrzesieñ 2013r

(pi±tek)godz.10.00

ZS im. KOP

 „ Korzonek”

Fina³ powiatowy

2.

 

Sztafetowe biegi prze³ajowe dziewcz±t i ch³opców

25 Wrzesieñ  2013r

(¶roda)godz.10.00

ZS im. KOP

 „ Korzonek”

Fina³ powiatowy

3.

 

Mini pi³ka no¿na dziewcz±t

11 Pa¼dziernik 2013r

(wtorek)godz.10.00

     „Orlik”             ul. Sportowa

Eliminacje gminne

4.

 

Mini pi³ka rêczna dziewcz±t

05 Listopad 2013r

(wtorek)godz.11.00

Hala sportowa

JP II ul.Wschodnia

Eliminacje gminne

5.

 

Mini pi³ka rêczna ch³opców

05 Listopad 2013r

(wtorek)godz.11.00

Hala sportowa

JP II ul.Wschodnia

Eliminacje gminne

6.

 

Halowa pi³ka no¿na ch³opców

15 Listopad 2013r

(pi±tek)godz.12.00

Hala sportowa

JP II ul.Wschodnia

Eliminacje gminne

7.

 

Unihokej dziewcz±t

06 Grudzieñ 2013r

(pi±tek)godz.11.00

Hala sportowa

JP II ul.Wschodnia

Eliminacje gminne

8.

 

Unihokej ch³opców

06 Grudzieñ 2013r

(pi±tek)godz.12.00

Hala sportowa

JP II ul.Wschodnia

Eliminacje gminne

 

 

Terminy oraz godziny rozpoczêcia zawodów mog± ulec zmianie ze wzglêdu

na zmianê terminów fina³ów powiatowych i miêdzypowiatowych.

 

 

  Kierownik Wydzia³u Sportu i Turystyki

   Szyd³owieckiego Centrum Kultury i Sportu-Zamek

    Marek Zdziech

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •