25 pa¼dziernika 2009 sala kominkowa
 Koncert Kazimierza Kowalskiego. 
 „Krainê U¶miechu”  

 
 
 
 
 

25 pa¼dziernika ju¿ po raz kolejny Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek, go¶ci³o w swoich salach „Krainê U¶miechu” Kazimierza Kowalskiego.
Wybitny znawca opery i operetki osobi¶cie prowadzi³ koncert i wspólnie z solistami wykonywa³ znane arie ze „Strasznego Dworu”, „Halki”, „Carmen”, „Ksiê¿niczki Czardasza”, „Skrzypka na Dachu” i innych.
Wszyscy ¶piewacy od lat s± silnie zwi±zani ze ¶rodowiskiem Teatru Wielkiego w £odzi.
Wyst±pili:  Ma³gorzata Kuliñska, Andrzej Niemierowicz i po raz pierwszy w Szyd³owcu równie znakomity Andrzej Jurkiewicz. Akompaniowa³a Ewa Szpakowska, której gry s³uchali¶my podczas ubieg³orocznego koncertu. Zachwyceni publiczno¶ci± arty¶ci zapowiedzieli oficjalnie, ¿e z rado¶ci± wróc± do naszego miasta, lecz tym razem przywioz± ze sob± ca³y przepych operowej produkcji, któr± bêdziemy mogli podziwiaæ w maju na zamkowym dziedziñcu.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •