Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

  

  Klub Tañca Towarzyskiego „Zamek” dzia³a nieprzerwanie od 1982 r. przy SCK – Zamek w Szyd³owcu. Skupia ok. 70 dzieci i m³odzie¿y w wieku od 5 do 20 lat. Prowadzi naukê tañców standardowych i latynoamerykañskich dla grup rekreacyjnych, hobby i sportowego tañca towarzyskiego.  Wychowankami Klubu s± pary amatorskie od klasy E do A.

Zajêcia odbywaj± siê systematycznie od poniedzia³ku do pi±tku w poszczególnych grupach zaawansowania, dodatkowo w soboty i niedziele organizowane s± szkolenia prowadzone przez  renomowanych tancerzy i trenerów. Oprócz tego cz³onkowie Klubu mog± doskonaliæ swoje umiejêtno¶ci na obozach tanecznych organizowanych podczas wakacji zimowych oraz letnich.  

Tancerze z KTT „Zamek” bior± udzia³ w ogólnopolskich turniejach i konfrontacjach tanecznych, gdzie zdobywaj± nagrody i wyró¿nienia.

Klub oferuje pokazy taneczne na imprezach okoliczno¶ciowych, organizowanych przez ró¿nego typu instytucje jak i firmy i osoby prywatne, a dla par przed ma³¿eñskich proponujemy naukê pierwszego tañca. 

Instruktorem Klubu jest Monika Seweryn.

 

 

 

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296