KOMUNIKAT Z ZAWODÓW SPORTOWYCH W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH SZKÓ£ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ROZEGRANYCH 20.09.2013 r. NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ZESPO£U SZKÓ£ IM. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA W SZYD£OWCU ORAZ W LESIE KORZONEK
 
W pi±tek 20 wrze¶nia 2013 r. na obiektach  sportowych Zespo³u Szkó³ im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szyd³owcu oraz w lesie Korzonek odby³y siê zawody sportowe w indywidualnych biegach prze³ajowych dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Na podium stanê³y trzy osoby z najlepszymi czasami w poszczególnych kategoriach. Dekoracji medalowej dokona³a naczelnik Wydzia³u Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szyd³owcu Joanna Strzelecka.
Zawody przeprowadzi³ Andrzej Koniarczyk – Powiatowy Koordynator Sportu i Kultury Fizycznej  oraz Marek Zdziech, kierownik Wydzia³u Sportu i Turystyki Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu,  Rafa³ Kiljanek, Marcin Ziêtkowski i Bohdan Szcze¶niak.
 
Po rozegranych zawodach punktacja szkó³ w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia siê nastêpuj±co:
 
SZKO£Y PODSTAWOWE
 
Dziewczêta, rocznik 2001
1. PSP 2 Szyd³owiec   5 pkt.
2. PSP 1 Szyd³owiec   4 pkt.
3.PSP Majdów            3 pkt.

Dziewczêta, rocznik 2002
   1.PSP 2 Szyd³owiec     5 pkt.  
2.PSP Majdów             4 pkt.


Ch³opcy, rocznik 2001
1. PSP 2 Szyd³owiec    5 pkt.
2. PSP 1 Szyd³owiec    4 pkt.
3. PSP Wysoka             3 pkt. 
        4. PSP Majdów    2 pkt .                
 
 
Ch³opcy, rocznik 2002
1.PSP 2 Szyd³owiec       5 pkt.
1.PSP Wysoka                5 pkt.
2. PSP Majdów               4 pkt.
3. PSP Sadek                  3 pkt.
4.PSP 1 Szyd³owiec        2 pkt.
 
SZKO£Y GIMNAZJALNE

Dziewczêta, rocznik 1999
 1.PG 2 Szyd³owiec         5 pkt.
2. PG Majdów                4 pkt.

Dziewczêta, rocznik 2000
1.PG Majdów                  5 pkt.
 2.PG 1 Szyd³owiec          4 pkt.
  3. PG 2 Szyd³owiec         3 pkt .Ch³opcy, rocznik 1999
1.PG 1 Szyd³owiec          5 pkt.
2. PG 2 Szyd³owiec         4 pkt.
3.PG Majdów                  3 pkt.

Ch³opcy, rocznik 2000
1. PG Majdów                 5 pkt.
2. PG 2 Szyd³owiec         4 pkt.
3. PG 1 Szyd³owiec         3 pkt.


Opracowa³:
Kierownik Wydzia³u Sportu i Turystyki
Marek Zdziech
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •