W dniu 13.01.2013r. ( niedziela ), o godzinie 10.00 odby³ siê Otwarty Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej, z okazji XXI Fina³u WO¦P, zorganizowany przez SCK i S- Zamek,
Wydzia³ Sportu i Turystyki.
Wpisowe do turnieju wynosi³o 50z³ – na rzecz WO¦P. W turnieju udzia³ wziê³o 12
dru¿yn tj. ok. 120 zawodników. Dru¿yny zosta³y podzielone na 4 grupy, po 3 dru¿yny w
ka¿dej grupie. Do dalszych rozgrywek z ka¿dej grupy awansowa³y po dwie dru¿yny. W
dalszej czê¶ci rozgrywek turniej odby³ siê systemem pucharowym. 
Do pó³fina³u awansowa³y zwyciêskie dru¿yny, w pierwszej parze :
„Piknik” z Szyd³owca – „Oroñsko” z Oroñska. Natomiast w drugiej parze : „Na Mocy
Paktu” z Szyd³owca – Mirów
W zaciêtej rywalizacji „Oroñsko” pokona³o „Piknik” 3:0, awansuj±c do fina³u, natomiast
w drugiej parze „Na mocy paktu” pokona³ „Mirów” 1:0 równie¿ awansuj±c do fina³u. 
W meczu o trzecie miejsce „Piknik”Szyd³owiec pokona³ „Mirów” wynikiem 5:2, natomiast
w wielkim finale o I miejsce zawodnicy z dru¿yny „Oroñsko” pokonali dru¿ynê 
„Na Mocy Paktu” z Szyd³owca, wynikiem 2:0.
Turniej sta³ na wysokim poziomie sportowym,wszystkie mecze zarówno w grupach
æwieræfina³y, pó³fina³y jak i mecze o 3 miejsce a szczególnie fina³ by³y bardzo
zaciête i wyrównane, rozstrzygniêcia zapada³y w ostatnich sekundach meczów. 
Organizator sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim dru¿ynom bior±cym udzia³ w
turnieju za sportow± rywalizacje oraz wp³aty na rzecz WO¦P, a szczególnie Panu
Sylwestrowi Jaworskiemu i Rafa³owi Kiljankowi, którzy ju¿ kolejny raz w ramach
wolontariatu sêdziowali wszystkie mecze.
Dziêkujemy równie¿ Pani Ewie ¦wiercz Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II przy
ul. Wschodniej 57 za udostêpnienie obiektu hali sportowej w celu przeprowadzenia
turnieju. 
Zebrane ¶rodki finansowe za wpisowe na turniej w kwocie 600 z³ zosta³y przekazane do
sztabu WO¦P w Szyd³owcu.

Sporz±dzi³
Marek Zdziech
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •