KATEGORIA SZKÓ£ PODSTAWOWYCH ROZEGRANYCH 

27.11.2013 r. NA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓ£ IM. JANA PAW£A II 

W SZYD£OWCU

27 listopada odby³y siê zawody sportowe w unihokeju dziewcz±t i ch³opców dla szkó³ podstawowych. W kategorii ch³opców w zawodach wziê³y udzia³ 4 dru¿yny: PSP Majdów, PSP 1 Szyd³owiec, PSP 2 Szyd³owiec i PSP Sadek, a w kategorii dziewcz±t 3: PSP Majdów, PSP 1 Szyd³owiec, PSP 2 Szyd³owiec.

W wyniku rozgrywek przeprowadzonych systemem „ka¿dy z ka¿dym” pierwsze miejsce w kategorii ch³opców zajê³a PSP 1 Szyd³owiec, drugie PSP Majdów, trzecie 

PSP 2 Szyd³owiec, a na czwartej pozycji uplasowa³a siê PSP Sadek.

W kategorii dziewcz±t miejsce pierwsze zajê³a PSP 2 Szyd³owiec, miejsce drugie PSP Majdów, a trzecie PSP 1 Szyd³owiec.

W ka¿dej kategorii, zarówno dziewcz±t jak i ch³opców, do fina³ów powiatowych awansowa³y dwie pierwsze dru¿yny.

Opracowa³:

Kierownik Wydzia³u Sportu i Turystyki

Marek Zdziech

 

Wyniki rywalizacji sportowej Szkó³ Podstawowych szczebla miejsko -gminnego w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

DYSCYPLINA

TERMIN

MIEJSCE

ZAWODÓW

KLASYFIKACJA

Pkt.

RAZEM

1.

Sztafetowe biegi

prze³ajowe dziewcz±t

25.09.2013r.

ZS im. Korpusu Ochrony Pogranicza Sz-c

1.PSP 2 Szyd³owiec

2.PSP 1 Szyd³owiec

3. PSP Majdów

 5 pkt.

 4 pkt.

 3 pkt.

2.

Sztafetowe biegi

prze³ajowe ch³opców

25.09.2013r.

ZS im. Korpusu Ochrony Pogranicza Sz-c

1.PSP 1 Szyd³owiec

2.PSP 2 Szyd³owiec

3.PSP Wysoka

4. PSP Majdów

 5 pkt.

 4 pkt.

 3 pkt.

 2 pkt.

3.

Unihokej dziewcz±t

27.11.2013r.

Hala JP II, ul. Wschodnia 57

Sz – c

1.PSP 2 Szyd³owiec

2.PSP Majdów

3.PSP 1 Szyd³owiec

5 pkt.

 4 pkt.

 3 pkt.

4.

Unihokej ch³opców

27.11.2013r.

Hala JP II, ul. Wschodnia 57

Sz – c

1.PSP 1 Szyd³owiec

2. PSP Majdów

3.PSP 2 Szyd³owiec

4.PSP Sadek

5 pkt.

 4 pkt.

 3 pkt.

 2 pkt.

5.

Mini pi³ka no¿na

dziewcz±t

01.10.2013r.

Orlik,

ul. Sportowa

1.PSP 2 Szyd³owiec

2.PSP Majdów

3.PSP 1 Szyd³owiec

 5 pkt.

 4 pkt.

 3 pkt.

6.

Mini pi³ka rêczna

dziewcz±t

08.11.2013r.

Hala sportowa JP II

ul.Wschodnia57

1.PSP 2 Szyd³owiec

2.PSP 1 Szyd³owiec

3. PSP Majdów

5 pkt.

 4 pkt.

 3 pkt.

7.

Mini pi³ka rêczna ch³opców

08.11.2013r.

Hala sportowa JP II

ul. Wschodnia 57

1. PSP 1 Szyd³owiec

2. PSP 2 Szyd³owiec

3. PSP Majdów

5 pkt.

 4 pkt.

 3 pkt.

8.

Halowa pi³ka no¿na

ch³opców

21.11.2013r.

Hala JP II ul. Wschodnia 57

Sz – c

1.PSP 2 Szyd³owiec

2. PSP 1 Szyd³owiec

3. PSP Majdów

4. PSP Wysoka

5. PSP Sadek

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

1 pkt.

9.

Mini pi³ka siatkowa

dziewcz±t

 

PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wschodnia 9

Sz – c

 

 

10.

Mini pi³ka siatkowa

ch³opców

 

PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wschodnia 9

Sz – c

 

 

11.

Mini pi³ka

koszykowa dziewcz±t

 

Hala sportowa JP II,

ul. Wschodnia 57

 

 

12.

Mini pi³ka

koszykowa ch³opców

 

Hala sportowa JP II,

ul. Wschodnia 57

 

 

13.

Tenis sto³owy dziewcz±t

 

Hala sportowa JP II

ul. Wschodnia 57

 

 

14.

Tenis sto³owy

ch³opców

 

 

 

 

15.

Indywidualne biegi

prze³ajowe dziewcz±t

rocznik 2001

20.09.2013r.

Szyd³owiec

1.PSP 2 Szyd³owiec

2.PSP 1 Szyd³owiec

3.PSP Majdów

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

16.

Indywidualne biegi

prze³ajowe ch³opców

rocznik 2001

20.09.2013r.

Szyd³owiec

1. PSP 2 Szyd³owiec

2. PSP 1 Szyd³owiec

3. PSP Wysoka

4. PSP Majdów

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

17.

Indywidualne biegi

prze³ajowe ch³opcy

rocznik 2002

20.09.2013r.

Szyd³owiec

1.PSP 2 Szyd³owiec

1.PSP Wysoka

2. PSP Majdów

3. PSP Sadek

4.PSP 1 Szyd³owiec

5 pkt.

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

18.

Indywidualne biegi

prze³ajowe dziewcz±t

rocznik 2002

20.09.2013r.

Szyd³owiec

1.PSP 2 Szyd³owiec

2.PSP Majdów

5 pkt.  

4 pkt.

19.

Mini pi³ka no¿na ch³opców

 

Szyd³owiec

ul. Sportowa 9

 

 

20.

Mini pi³ka no¿na

dziewcz±t

 

Szyd³owiec,

ul. Sportowa 9

 

 

 

 

 

21.

Czwórbój

lekkoatletyczny

ch³opców

 

Szyd³owiec,

ul. Wschodnia 19

 

 

 

22.

Czwórbój

lekkoatletyczny

dziewcz±t

 

Szyd³owiec,

ul. Wschodnia 19

 

 

23.

Trójbój

lekkoatletyczny

ch³opców

 

 

Szyd³owiec,

ul. Wschodnia 19

 

 

24.

Trójbój

lekkoatletyczny

dziewcz±t

 

Szyd³owiec,

ul. Wschodnia 19

 

.

 

KLASYFIKACJA SZKÓ£ PODSTAWOWYCH – na dzieñ 02.12.2013r. 

I miejsce – PSP nr 2 Szyd³owiec –  56 pkt.

II miejsce- PSP nr 1 Szyd³owiec –   43 pkt.

III miejsce – PSP Majdów –   39 pkt.

IV miejsce – PSP Wysoka – 13 pkt.

V miejsce – PSP Sadek –   6 pkt.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •