Dwunasty Staropolski Wieczór
z cyklu Mazowsze w Koronie w 2006 r.
pt. „Adoramus te, Christe”

Wykonawcy :
Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego
Andrzej Borzym – dyrygent
Kazimierz Pacuski – s³owo o historii
Ma³gorzata Komorowska – s³owo o muzyce.

    W niedzielê 24 wrze¶nia 2006 r. we wspania³ym wnêtrzu Ko¶cio³a pw. ¦w. Zygmunta w Szyd³owcu odby³ siê koncert Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego pod batut± Andrzeja Borzyma.
Koncert zosta³a zrealizowany w ramach cyklu koncertów "Mazowsze w Koronie", którego autorem jest pani Ma³gorzata Kaliciñska. S³owo o historii, chwal±c zas³ugi rodu Szyd³owieckich wyg³osi³ Kazimierz Pacuski. Koncert prowadzi³a pani Ma³gorzata Komorowska.
W programie koncertu zatytu³owanego "ADORAMUS te, CHRISTE" znalaz³a siê religijna muzyka europejskich twórców od XVI do XIX wieku : Wac³awa z Szamotu³, Miko³aja Gomó³ki, Miko³aja Zieleñskiego, Cristóbala de Moralesa, Nathaniela Gilesa, Thomasa Tallisa, Thomasa Tomkinsa, Henrego Purcell’a, Quirino Gaspariniego, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanesa Brahmsa, Fraza Liszta.
Koncert zosta³ entuzjastycznie przyjêty przez szyd³owieck± publiczno¶æ. Podziêkowania dla artystów sk³adali wspó³organizatorzy koncertu : Burmistrz Szyd³owca – Andrzej Jarzyñski, Ks. Dziekan Adam Radzimirski, Dyrektor SCK – Zamek – Ma³gorzata Bernatek.
Mecenasem cyklu koncertów "Mazowsze w Koronie" jest Urz±d Marsza³kowski Województwa Mzaowieckiego
Organizatorem cyklu jest Mazowieckie Centrum Kultury i sztuki w Warszawie .

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •